Novinky v daních z příjmů pro rok 2021 (ČR)

Rok 2021 je na daňové změny v zákonech poměrně bohatý. Tímto si dovoluji shrnout to nejpodstatnější, co se změn v oblasti daní z příjmů týká. Některé úpravy mají i zpětnou účinnost a je možné je tedy použít již při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Od 1.1.2021 nabývá účinnosti i novela daňového řádu. Velmi podstatnou novinkou jsou zavedení zálohy na nadměrný odpočet DPH pro plátce daně ze strany finančního úřadu, změna využívání daňové informační schránky s vazbou na aplikaci Moje daně či prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu.

Prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání

V případě, že je podání přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob činěno elektronickou formou, je možné přiznání podat v pozdějším termínu a to až do 2.5. Pro podání v listinné podobě stále platí řádný termín 1.4. Stejně tak se nemění termín na podání přiznání při povinném auditu či při podání daňovým poradcem, platí zde 6 měsíční lhůta plynoucí po skončení zdaňovacího období. Nicméně při podání přiznání daňovým poradcem postačí, když plná moc je na finanční úřad doručena až ve chvíli podání daného přiznání. Oboje, přiznání i plná moc, je možné tedy podat až 1.7.

Odpisy hmotného majetku

I se zpětnou účinností se od 1.1.2020 zvyšuje hranice po odepisování hmotného majetku i jeho technického zhodnocení se stávajících 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Tento nový režim je možné uplatnit u hmotného majetku či jeho technického zhodnocení pořízeného od 1.1.2020.

Odpisy nehmotného majetku

I se zpětnou účinností se od 1.1.2020 dochází ke zrušení daňového odepisování měsíčních odpisů u nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení. V podstatě dochází k vypuštění kategorie nehmotného majetku ze zákona o dani z příjmů. Podle nové úpravy se bude tento majetek odepisovat daňově stejně jako účetně. Tento nový režim je možné uplatnit u nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení pořízeného od 1.1.2020. Nicméně, majetek pořízení před 1.1.2020 či technické zhodnocení na daném majetku provedeném i po 1.1.2020 se bude odepisovat podle platné legislativy do 31.12.2019.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Možnost mimořádných odpisů se bude týkat hmotného majetku, jehož je poplatník prvním vlastníkem, zařazeného do 1. a 2 odpisové skupiny. Majetek zařazený do 1. odpisové skupiny by mohl poplatník zrychleně odepsat již za 12 měsíců, ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců. Tuto možnost bude mít poplatník pouze u majetku pořízeném v období od 1.1.2020-31.12.2021.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Již na jaře 2020 byl v rámci daňového balíčku schválen tzn. „institut zpětného uplatnění daňové ztráty“, díky kterému bude možné zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2018 i 2019 v případě dosažení daňové ztráty v roce 2020. A o již zaplacenou daňovou povinnost za rok 2018 a 2019 si zažádat o vrácení. Při uplatnění daňové ztráty zpětně je nutné podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 či 2019, popř. za oba roky, pokud je to pro plátce daně výhodné. Pozor ale na limit, kdy zpětné uplatnění daňové ztráty je limitováno, a to souhrnnou částkou 30 mil. Kč. Limit se váže v součtu k daným dvěma zpětným obdobím.

Dary jako daňový náklad nikoliv odčitatelná položka

Dary poskytnuté jako bezúplatné nepeněžité plnění v souvislosti s pandemií v období od 1.3.-31.12.2020 se na základě přechodného ustanovení zákona považují jako daňově uznatelný náklad a vylučuje se tedy jejich možnost uplatnit je jako odčitatelnou položku od základu daně. Tato výjimka platí pouze pro rok 2020.

Paušální daň pro živnostníky

Pokud jste drobným podnikatelem s příjmem do 1 mil. Kč ročně a zároveň neuplatňujete při sestavování ročního přiznání více slev na dani či položek odčitatelných o základu daně, tak by pro Vás mohlo být finančně výhodnější přejít na placení tzn. paušální daně. Pozor ale na výjimky, je jich opět docela hodně. A opravdu velmi důkladně zvažte, zda se Vám paušální daň vyplatí. Vystoupit z tohoto režimu je možné pouze jednou za rok. Více se můžete dočíst i v našem článku.

https://www.e-cons.cz/post/pausalni-dan-pro-zivnostniky-od-roku-2021

Formulář k žádosti i další informace https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2020/pausalni-dan-pro-zivnostniky-40162

Stravenkový paušál

Jestli jste zaměstnavatel poskytující stravenky jako benefit pro své zaměstnance, mohl by Vás zajímat stravenkový paušál. Rozhodně ušetří administrativní náklady spojené s nákupem stravenek a jejich distribucí zaměstnancům. A je výhodnější i z hlediska zdanění pro zaměstnavatele i zaměstnance, protože se jedná o peněžité plnění (na rozdíl od stravenek, které jsou plněním nepeněžitým). Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, je daňově uznatelné pro zaměstnavatele v plné poskytované výši. Pro to, aby byl příspěvek osvobozeným plněním i u zaměstnance, je ale potřeba si hlídat jemu poskytovanou výši. Více v našem článku.

https://www.e-cons.cz/post/stravenkovy-pausal-zavedeni-mozna-jiz-od-1-1-2021

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Mění se periodicita i limit oznamovací povinnosti pro příjmy od nerezidentů ze zdrojů na území ČR plynoucích do zahraničí. Příjmy osvobozené od daně, které nepodléhají zdanění v ČR, se budou nově oznamovat pouze jednou ročně a to vždy do 31.1. za uplynulý kalendářní rok. Limit těchto příjmů k oznámení se navíc zvyšuje na částku nad 300 tis. Kč za kalendářní měsíc.

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.