Domů Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Chráníme Vaše údaje

Níže uvedenými dokumenty Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností E-Consulting Czech s.r.o. Při zpracování osobních údajů se vždy řídíme právními předpisy, a to zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Chcete-li se informovat o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, podat stížnost či uplatnit jiná práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tak učinit:

Zpracování osobních údajů uchazeče

1. Kdo jsme, naše kontaktní údaje a účel zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jako uchazeče budou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a příslušnými právními předpisy, zpracovávány společností E-Consulting Czech s.r.o., IČO: 271 45 107, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 99676 (dále jen „společnost“) pro účely posouzení vhodnosti Vás jako uchazeče na zamýšlenou pracovní pozici a jednání o uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy.

2. Jaké údaje zpracováváme

V souvislosti s výběrovým řízením v naší společnosti zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:
⦁ jméno a příjmení
⦁ datum narození
⦁ telefonní číslo
⦁ e-mailovou adresu
⦁ další údaje ze životopisu

Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro Vaši účast ve výběrovém řízení a pro jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy. Údaje poskytujete jako uchazeč dobrovolně, bez jejich poskytnutí se však nemůžete výběrového řízení účastnit.
Ujišťujeme Vás, že při zpracovávání osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování a dále, že poskytnuté osobní údaje nepředáváme mimo území EU, resp. EHP.

3. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zajišťují účetní a personální služby, vyhledávání a nábor nových zaměstnanců, služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a konzultační činnosti. Seznam zpracovatelů a příjemců naleznete zde.

4. Jak můžete nakládat s Vašimi údaji

O nakládání s Vašimi osobními údaji máte právo ve stanoveném rozsahu rozhodovat. Níže uvedená práva můžete uplatnit (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@e-cons.cz, anebo (iii) písemně na adrese E‑Consulting Czech s.r.o., RUBÍN OFFICE CENTER, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín.
Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

5. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení, případně 2 měsíce po jeho ukončení z důvodu oprávněného zájmu k prokázání řádného průběhu výběrového řízení. Zpracovávání bude ukončeno, i pokud během výběrového řízení společnosti oznámíte, že už nemáte zájem o účast ve výběrovém řízení.

Zpracování údajů pro zaměstnance

V naší společnosti E-Consulting Czech s.r.o dbáme na to, abychom všechny Vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument má za cíl objasnit, které osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme, pro jaké účely, jakými prostředky a jaká práva máte jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. Kdo jsme a naše kontaktní údaje
Jsme společnost E-Consulting Czech s.r.o., IČO: 27145107, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 99676, a při své činnosti zpracováváme osobní údaje svých zaměstnanců a členů orgánů a vystupujeme jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími právní předpisy na ochranu osobních údajů.
Snažili jsme se, aby tato informace byla napsána co nejjednodušeji a byla pro každého srozumitelná. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout našim zaměstnancům informace o zpracování jejich osobních údajů.
Zaměstnancem se pro účely tohoto dokumentu rozumí:

(a) zaměstnanec naší společnosti, který pracuje pro naši společnost v pracovním poměru či jiném pracovněprávním vztahu;
(b) jakákoli jiná osoba v obdobném vztahu;
(c) člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady, popřípadě člen jiného orgánu naší společnosti nebo prokurista.

2. Jaké údaje zpracováváme
Při výkonu Vaší činnosti pro nás zpracováváme různé druhy osobních údajů, tyto však lze obecně rozdělit do následujících kategorií:

(a) Identifikační údaje. Mezi identifikační údaje řadíme zejména titul, jméno, příjmení, fotografii nebo jiný audiovizuální záznam pořízený se souhlasem zaměstnance, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a místo narození, rodné číslo, pracovní pozici a osobní číslo.

(b) Kontaktní údaje. Mezi kontaktní údaje řadíme zejména korespondenční adresu, soukromé / pracovní telefonní číslo a soukromou / pracovní adresu elektronické pošty.

(c) Demografické údaje. Mezi demografické údaje řadíme zejména údaje o věku, pohlaví, státní příslušnosti a rodinném stavu.

(d) Údaje související s hodnocením práce. Mezi tyto údaje řadíme především údaje o Vašem pracovním výkonu, o plnění pracovněprávních povinností, o Vašem hodnocení nadřízeným a další související informace.

(e) Údaje související s odměňováním. Mezi tyto údaje řadíme především údaje o Vašem bankovním účtu, výši mzdy (aktuální, minulé i navrhované), srážkách ze mzdy, jakož i informace o výši případných odměn.

(f) Údaje o dosažené kvalifikaci a způsobilosti pro výkon práce. Mezi údaje o Vaší kvalifikaci a způsobilosti pro výkon práce patří zejména údaje o dosaženém vzdělání (např. diplom, vysvědčení, výuční list), doklady o bezúhonnosti a v některých případech i doklady o spolehlivosti.

(g) Údaje o zdravotní způsobilosti. Údaje o zdravotní způsobilosti obsahují zejména informace o zdravotní způsobilosti k výkonu konkrétní práce, informace o pracovnělékařských prohlídkách, údaje o pracovní neschopnosti, údaje o změněné či snížené pracovní způsobilosti.

(h) Údaje ze životopisu. Údaje ze životopisu typicky obsahují kromě identifikačních, kontaktních, demografických údajů a údajů o dosažené kvalifikaci nebo způsobilosti také údaje o předchozích zaměstnáních včetně náplně práce, délky jejich trvání a důvodu jejich ukončení a podpis zaměstnance.

(i) Údaje spojené se mzdovou agendou, zdravotním a sociálním pojištěním. Pro účely vedení mzdové agendy, zdravotního a sociálního pojištění jsou nutné kromě identifikačních údajů zejména údaje o rodinném stavu, údaje o manželovi nebo manželce, údaje o počtu dětí, datu jejich narození, bydlišti a rodném čísle dětí, rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, údaj o zdravotní pojišťovně, mzdové náležitosti, evidence pracovních cest, evidence pracovní doby, částky postižené výkonem rozhodnutí, údaje o pracovní neschopnosti, údaje o změněné nebo snížené pracovní schopnosti, údaje o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

(j) Údaje související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou. Mezi tyto údaje patří zejména Vaše identifikační údaje, údaje o pracovních úrazech, účasti na školeních a posouzení zdravotního stavu. Zařazují se sem také údaje o velikosti pracovního oblečení a obuvi zaměstnanců v případě, že ho naše společnost poskytuje.

(k) Údaje související s poskytováním benefitů. Údaje související s poskytováním benefitů představují zejména identifikační a kontaktní údaje zaměstnance a dále údaje související s odměňováním.

(l) Údaje související s používáním svěřených pracovních prostředků. Mezi tyto údaje patří zejména GPS lokalizace vámi používaného služebního vozidla, informace o historii přijatých a odchozích hovorů ze služebního mobilu, jakož i informace získané softwarem nainstalovaném na služebním mobilu a počítači.

(m) Údaje o Vašem přístupu
Mezi údaje o Vašem přístupu řadíme zejména údaje zaznamenávané o Vašem vstupu a odchodu z našich prostor shromažďované prostřednictvím systémů pro monitorování našich prostor.

(n) Kamerový záznam z prostor společnosti
Naše kamerové záznamy obsahují obrazový a zvukový záznam osob, objektů, a událostí a umožňují nám sledovat bezpečnost našich zaměstnanců, našich prostor a našeho majetku, majetku našich klientů, kteří se u nás nachází, jakož i poskytování našich služeb.

3. Jak údaje využíváme
Osobní údaje zaměstnanců shromažďujeme a využíváme v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v těchto případech:

(a) Nábor zaměstnanců.
Při náboru zaměstnanců získáváme a následně během trvání pracovního poměru nadále uchováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje ze životopisu. Účelem zpracování těchto údajů je ověření Vaší kvalifikace a vhodnosti na pracovní pozici, na kterou jste byli přijati, jakož i následné uchování těchto údajů pro případné převedení na jiné pracovní pozice. Tyto údaje zpracováváme v rámci předsmluvních vztahů a řádného plnění smlouvy a zároveň na základě zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a částečně na základě našich oprávněných zájmů. Poskytnutí těchto osobních údajů je třeba za účelem uzavření smlouvy a zároveň může být zákonnou povinností. V případě, že byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nemohli bychom s Vámi uzavřít pracovní smlouvu a zároveň Vám nabídnout vhodné pracovní pozice, jejichž výkon vyžaduje určitou kvalifikaci a odbornou způsobilost.

(b) Evidence docházky / pracovní doby zaměstnanců.
Za účelem bezpečného a bezproblémového pohybu v našich prostorách přidělujeme zaměstnancům osobní čipové karty pro vstup a odchod z našich prostor. Tímto způsobem evidujeme údaje o Vašem přístupu, přičemž tyto údaje zároveň využíváme i na evidenci Vaší docházky / pracovní doby. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění pracovní nebo obdobné smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, jakož i na základě zákoníku práce. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní a částečně zákonnou povinností. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo plnění Vaší pracovní nebo obdobné smlouvy a zároveň znemožnilo plnění našich zákonných povinností.

(c) Plnění pracovněprávních nebo obdobných vztahů.
Za účelem řádného plnění Vaší pracovní nebo obdobné smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje například za účelem vyplacení Vaší mzdy, přípravy pracovních posudků, komunikace mezi vámi a naší společností, případně mezi vámi a jinými zaměstnanci, jakož i plnění jiných našich a Vašich smluvních práv a povinností, a to zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s hodnocením práce, údaje související s odměňováním, údaje zahrnuté v komunikaci. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění pracovní nebo obdobné smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřenou. Neposkytnutí těchto údajů by mělo za následek znemožnění plnění našich smluvních práv a povinností.

(d) Plnění našich povinností v oblasti daní a sociálního a zdravotního pojištění.
Za účelem plnění našich povinností souvisejících s Vaším pracovním poměrem nebo obdobným vztahem, zpracováváme zejména Vaše identifikační, kontaktní, demografické údaje, údaje související s odměňováním, údaje spojené se mzdovou agendou, zdravotním a sociálním pojištěním. Tyto údaje zpracováváme na základě několika právních předpisů, kterými jsou zejména zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Neposkytnutí těchto údajů by mělo za následek znemožnění plnění našich zákonných povinností.

(e) Plnění našich povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů.
Za účelem zařazení zaměstnanců k výkonu práce s ohledem na jejich zdravotní stav, prokázání účasti na školeních, za účelem přidělení správného pracovního oblečení a za různými jinými zákonnými účely zpracováváme podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vaše osobní údaje související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou.

Tyto údaje zpracováváme na základě uvedených zákonů a jejich neposkytnutí by mělo za následek znemožnění plnění našich zákonných povinností.

(f) Poskytování dobrovolných benefitů. Za účelem poskytování dobrovolných benefitů jako například stravenky, zpracováváme zejména údaje související s poskytováním benefitů. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo našich oprávněných zájmů. Poskytnutí těchto údajů není smluvní ani zákonnou povinností, ale jejich neposkytnutí by nám znemožnilo poskytnout Vám vybrané benefity.

(g) Plnění našich povinností vůči odborové organizaci.
Za účelem plnění povinností vůči příslušné odborové organizaci a umožnění účasti zaměstnanců v této organizaci zpracováváme údaje o odborové příslušnosti našich zaměstnanců a výši srážky ze mzdy placené na základě dohody o srážkách ze mzdy ve prospěch odborové organizace. Tyto údaje zpracováváme na základě zákoníku práce a plnění smlouvy se zaměstnancem. Poskytnutí těchto údajů je zákonnou a/nebo smluvní povinností a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo provádět naše zákonné či smluvní povinnosti.

(h) Klientský servis.
Za účelem nabídky a poskytování služeb svým klientům naše společnost poskytuje klientům a potenciálním klientům zejména identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, kteří tyto služby pro ně zajišťují/ budou zajišťovat. Tyto údaje jsou klientům poskytovány na oprávněných zájmů naší společnosti. Poskytnutí údajů není zákonným ani smluvním požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů však bude Společnosti znemožněno poskytování služeb.

(i) Marketingové účely a komunikace.
V případě, že vyslovíte souhlas se zpracováním osobních údajů zachycených fotografií či záznamem, bude naše společnost zpracovávat Vaše fotografie a záznamy za účelem marketingové prezentace naší společnosti, interní a externí komunikace a Vaší identifikace. Další informace o tomto zpracování jsou uvedeny v uděleném souhlasu.

(j) Monitorování našich prostor.
Za účelem předcházení trestné činnosti, zabezpečení ochrany našeho majetku, odhalování kriminality, ale i bezpečnosti zaměstnanců využíváme systémy, které vyhotovují kamerové záznamy z prostorů naší společnosti. Další informace o tomto zpracování jsou uvedeny v „Informaci o zpracování osobních údajů z kamerových záznamů“. Za stejným účelem monitorujeme prostřednictvím kamerového systému i bezprostřední okolí všech našich budov. Tímto monitorováním dochází k vyhotovování kamerového záznamu prostor, na kterém jsou účelně zaznamenávány kolemjdoucí, předem neznámé osoby, které mohou být našimi zaměstnanci. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Monitorované objekty jsou zároveň označeny příslušným piktogramem. Zpracování případných údajů není zákonnou ani smluvní povinností, ale našim oprávněným zájmem. Jejich neposkytnutí by nám znemožnilo chránit náš majetek.

(k) Správa, využívání a kontrola svěřených pracovních prostředků.
Za účelem správy, bezpečného a správného využívání, ale i kontroly využívání svěřených pracovních prostředků zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s používáním svěřených pracovních prostředků.

Tyto údaje zpracováváme na základě zákoníku práce a našich oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zákonnou povinností a jejich neposkytnutí by mohlo mít za následek znemožnění plnění našich zákonných oprávnění.
Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské unie (resp. EHP) či do mezinárodních organizací.
Stejně tak Vás ujišťujeme, že při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

4. Jak údaje sdílíme
Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery, způsobem, jakým nám právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

4.1 Námi pověření zpracovatelé
Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům pro účely zpracování osobních údajů pro naši společnost a na základě našich pokynů. Tito partneři musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli.
Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zajišťují účetní a personální služby, vyhledávání a nábor nových zaměstnanců, služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovnělékařské služby, poskytování dobrovolných a zákonných benefitů, provoz kamerového systému a bezpečnostních systémů, doručování, servisní služby, právní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb, a jiné poradenské a konzultační činnosti.

4.2 Jiní příjemci
Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich použití, uchovávání nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

(a) dodržení příslušného právního předpisu nebo vykonatelné žádosti orgánů veřejné správy;
(b) uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení;
(c) postup zaměřený na řešení podvodu či bezpečnostních incidentů;
(d) ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich klientů nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy. Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů, než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování.

5. Jak můžete nakládat s Vašimi údaji
Jako zaměstnanec máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@e-cons.cz, anebo (iii) písemně na adrese sídla firmy. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.
Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména tato práva:

(a) Právo na přístup
Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.

(b) Právo na opravu. K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

(c) Právo na výmaz
Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků.

(d) Právo na omezení zpracování
Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků.

(e) Právo na přenositelnost
Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo k jinému správci.

(f) Právo vznést námitku proti zpracování
Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

(g) Právo podat stížnost
Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

(h) Právo odvolat souhlas
Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

6. Odkud máme Vaše údaje
Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás nebo z monitorování či zaznamenávání Vaší činnosti.

7. Jak dlouho a kde údaje uchováváme
Vaše osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu zpracování, zejména jsme povinni respektovat lhůty stanovené zákonem pro uchovávání některých dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje.
Osobní údaje (resp. dokumenty, v nichž jsou obsažené) využíváme a uchováváme po dobu:

(a) tří kalendářních let od skončení roku, kterého se týkají, v případě kopií evidenčních listů a údajů o poskytování dobrovolných benefitů, které nemají dopad na výpočet mzdy a odvodů zaměstnance;

(b) pěti kalendářních let od skončení roku, kterého se týkají, v případě výplatních pásek a záznamů o školeních BOZP a PO;

(c) deseti let od ukončení pracovního poměru v případě údajů obsažených ve Vašem osobním spise včetně dokladů o vzniku, skončení a změnách pracovního poměru a mzdových výměrů;

(d) deseti kalendářních let od skončení roku, kterého se týkají, v případě evidence pracovní doby, daňových prohlášení a všech údajů ovlivňujících výpočet mzdy a odvodů zaměstnance včetně údajů o poskytnutých odměnách a dobrovolných benefitech;

(e) třiceti kalendářních let od skončení roku, kterého se týkají, v případě mzdových listů (jste-li poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, pak pouze po dobu deseti let);

(f) trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu pro správu, využívání a kontrolu svěřených pracovních prostředků a dále pro klientský servis.

Po uplynutí výše uvedených lhůt jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro slučitelné účely.
Vaše osobní údaje uchováváme výhradně na serverech společnosti, či u našich důvěryhodných partnerů.

8. Změny tohoto dokumentu
Znění tohoto dokumentu jsme oprávněni měnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelů a prostředků zpracovávání. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám tohoto dokumentu způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.

Seznam zpracovatelů společnosti E-Consulting Czech

Zpracovatelé společnosti E-Consulting Czech s.r.o.:

CC unLimited, s.r.o.
IT služby, kamerový systém před vchodem do kanceláří

mBlue Czech, s.r.o.
vyhledávání a nábor nových zaměstnanců

LMC s.r.o.
vyhledávání a nábor nových zaměstnanců

Glatzova & Co, s.r.o.
právní služby

E-Consulting Slovakia s.r.o.

Zákaznické zpracování účetnictví a mzdové agendy

E-Consulting Future s.r.o.

HR a BU marketingové služby

software, ve kterém mohou být zpracovány osobní údaje klientů

cloudová úložiště
eDoCat

Capsa

Dropbox

nástroje pro komunikaci
Office 365
FreshDesk


účetní software
FlexiBee
Helios
Money S5
Premier
TRIA
KS Mzdy
KS Portál

‍Zpracování údajů cookies

1. Kdo jsme, naše kontaktní údaje a účel zpracování osobních údajů

Společnost E-Consulting Czech s. r. o., se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 27145107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městkým soudem v Praze pod sp. zn. C 99676 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel této webové stránky užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

Cookies jsou počítačové soubory, které mimo jiné umožňují jednoznačně rozpoznat koncová zařízení uživatelů webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odstavci 1, lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je v případě cookies zajišťujících řádné fungování webových stránek možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společnosti, a umožňuje ho článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně fyzický osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. U ostatních je zpracování založeno na Vašem souhlasu.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je uchováváme

Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Zpracování těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, jejich zpraocvání nám umožňuje řádné fungování webových stránek. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytnch pro fungování webových stránek, nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudoanonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného odborného úsilí. Takové zpracování je založeno na Vašem souhlasu, který je vyjádřen v nastavení internetového prohlížeče (umožnění ukládání cookies do koncového zařízení). Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketignové účely lze kdykoliv vzít zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

3. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

4. Jak můžete nákládat s Vašimi osobními údaji

O nakládání s Vašimi osobními údaji máte právo ve stanoveném rozsahu rozhodovat. Níže uvedená práva můžete uplatnit (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@e-cons.cz, anebo (iii) písemně na adrese E-Consulting Czech s. r. o., RUBÍN OFFICE CENTER, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

5. Jaké soubory cookies shromažďujeme

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies