Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu

Zistite, ako správne pristupovať k vyplneniu tlačiva pre Vyhlásenie daňovníka na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a uplatnenie daňového bonusu.

Kedy musí zamestnanec vyplniť Vyhlásenie a oznámiť zamestnávateľovi zmeny?

Vyhlásenie zvyčajne podpisuje zamestnanec pri nástupe do nového zamestnania.

V priebehu trvania pracovného pomeru sa však môžu zmeniť okolnosti pre ktoré zamestnanec uvedené tlačivo podpísal – či už je to:

  • Vôľa zamestnanca uplatňovať/neuplatňovať si nezdaniteľnú časť základu dane.
  • Priznanie dôchodku, ktoré by mohlo ovplyvniť podmienky nároku na nezdaniteľnú časť zamestnanca – ak je zamestnanec k 1. 1. 2024 poberateľom dôchodku (starobného, výsluhového alebo predčasného starobného), nemá nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane za príslušný kalendárny rok.
  • Zmeny v nároku na daňový bonus.

O zmenách týchto skutočností zamestnanec svojho zamestnávateľa informuje bezodkladne a najneskôr v mesiaci, v ktorom nastala zmena oproti pôvodným údajom.

Zmeny uvedie vo Vyhlásení v časti IV:

Zmeny vo Vyhlásení daňovníka
V prípade, ak mal zamestnanec podpísané Vyhlásenie u zamestnávateľa už v predošlom zdaňovacom období a ku dnešnému dňu nenastala v údajoch žiadna zmena, nie je potrebné pre rok 2024 vypĺňať a podpisovať nové tlačivo.

Podmienky pre nezdaniteľnú časť základu dane

Aktuálna mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2024 je v sume 470,54 €, a úhrnná výška za rok v sume 5 646,48 €.  

Treba však mať na zreteli, že v prípade, ak zamestnanec/daňovník dosiahne v roku 2024 základ dane v úhrne vyššom ako 24 952,06 €, v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní sa jeho nezdaniteľná časť základu dane bude krátiť v závislosti od výšky príjmu.

Podmienky pre daňový bonus

Pri uplatnení daňového bonusu je zamestnanec povinný k Vyhláseniu doložiť rodný list dieťaťa a v prípade ukončenia povinnej školskej dochádzky (dovŕšenia 16 rokov) aj potvrdenie o návšteve školy.

Daňový bonus na dieťa si uplatňuje vždy len jeden z rodičov, nikdy nie obaja súbežne.

Na uplatnenie daňového bonusu už nemá vplyv, či si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravovanie, ako tomu bolo ešte začiatkom roka 2023. Aktuálne sa na túto skutočnosť neprihliada a je možné si uplatniť oboje súčasne.

Aktuálna výška daňového bonusu na mesačnej báze je:

  • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne platí obmedzenie na výšku daňového bonusu podľa počtu detí:

Počet detí Max. výška bonusu (% čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %
V neposlednom rade netreba zabúdať na to, že ak má zamestnanec súbežne viacero pracovných pomerov, alebo menil zamestnanie v priebehu mesiaca, tak v danom kalendárnom mesiaci môže mať podpísané Vyhlásenie vždy len u jedného zamestnávateľa.

Potrebujete pomôcť so mzdovým účtovníctvom?

Prenechajte účtovné starosti odborníkom. Postaráme sa za vás o spracovanie miezd alebo kompletné vedenie účtovníctva v Českej republike a na Slovensku. Kontaktujte nás na info@e-cons.cz a my s vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce.

Andrea Kasanická
Payroll Manager
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.