Domů Návod na vyplnenie Žiadosti o ročné zúčtovanie dane zamestnanca

Návod na vyplnenie Žiadosti o ročné zúčtovanie dane zamestnanca

17. 01. 2024

Máme tu nový rok a s ním aj povinnosť vysporiadať si svoje dane za ten predchádzajúci. S výpočtom ročného zúčtovania dane za vašich zamestnancov (RZD) vám vieme pomôcť, no určite vás pri vypĺňaní žiadostí zahrnú nespočetným množstvom otázok. Preto sme vám zosumarizovali dôležité informácie, ktoré pomôžu nie len vám, ale aj vašim zamestnancom.

Kedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Základnou podmienkou pri podávaní žiadosti je, že zamestnanec nesmie mať iné príjmy ako z pracovného pomeru, t. j. má výhradne príjmy na pracovnú zmluvu alebo z dohody.

Aby ste teda mohli vykonať ročné zúčtovanie za zamestnanca, v roku 2023 nesmie mať príjmy zo živnosti, prenájmu, z prevodu hnuteľných či nehnuteľných vecí, zo zahraničia, alebo iné príjmy. V takom prípade má zamestnanec povinnosť podať si daňové priznanie sám.

O ročné zúčtovanie žiada zamestnanec najneskôr do 15. 2. 2024 prostredníctvom predpísaného formulára (pre uloženie kliknite na Súbor => Stiahnuť a vyberte formát).

Ak svoju žiadosť nepodá v zákonom stanovenej lehote, zamestnávateľ mu do 10. 3. 2024 vystaví Potvrdenie o zdaniteľnom príjme a zamestnanec si podáva daňové priznanie sám.

Ako vyplniť formulár Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane?

Časť I. – Údaje o zamestnancovi

nadpise zamestnanec uvádza rok, za ktorý žiada o vysporiadanie dane – v tomto prípade rok 2023. V časti I. uvádza svoje osobné údaje a názov zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Prvej a druhej vete pod tabuľkou venuje pozornosť najmä cudzinec – nerezident, ak si chce uplatniť v ročnom zúčtovaní dane nárok na niektorú z nezdaniteľných častí alebo daňový bonus. V takom prípade je dôležité, či úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvorí aspoň 90% z úhrnu celosvetových príjmov zamestnanca. Ak áno, políčko sa vyznačí krížikom.

Tretiu vetu Vyhlásenia v časti I. vyznačuje zamestnanec, ktorý je poberateľom:

 • starobného, predčasného, alebo výsluhového dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • alebo keď mu bol dôchodok spätne priznaný.

Časť II. – Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

V časti II. vypĺňa údaje iba zamestnanec, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku (manžela). Túto nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť len v prípade, ak manželka (manžel) spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:

 • stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti;
 • alebo v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie;
 • prípadne bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Počet mesiacov splnenia podmienky pre uplatnenie je ten, kedy boli splnené podmienky k 1. dňu daného mesiaca (napríklad ak bola manželka nezamestnaná uvedie sa počet mesiacov v ktorých bola k 1. dňu zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie).

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje dosiahnutý príjem v príslušnom zdaňovacom období vrátane: príjmu z podnikania a SZČO, príjmu z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, náhrady príjmu počas PN, nemocenské dávky, materské, podpora v nezamestnanosti. Takto vyčíslený úhrn príjmov sa znižuje o zaplatené poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie.

Do príjmu manželky (manžela) sa naopak nezahŕňajú štátne sociálne dávky – ako je rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, či prídavok na dieťa.

Príjem manželky sa nedokladuje, za uvedenú čiastku si zodpovedá osoba podpisujúca žiadosť. Splnenie podmienky pre uplatnenie nároku zamestnanec žiadajúci o RZD dokladá adekvátnymi potvrdeniami, napr. potvrdenie o období evidencie manželky (manžela) z úradu práce, kópia rodného listu dieťaťa, o ktoré sa manželka (manžel) stará či potvrdenie o priznaní štatútu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Bod 2. sa týka zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dôchodku (starobný, výsluhový, predčasný). Tento bod a teda krížik vyznačí len ten dôchodca, ktorého ročný dôchodok je menší ako nezdaniteľná časť základu dane t.j. 4 922,82 €. a ak bol uznaný dôchodcom už na začiatku zdaňovacieho obdobia, teda k 1. 1. 2023.  

Následne je potrebné uviesť úhrnnú sumu dôchodku vyplatenú počas príslušného roka – pozor, do úhrnu sa nezapočítava 13. dôchodok ani suma súbežne vyplácaného vdovského dôchodku alebo dávok v hmotnej núdzi.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti je dôchodca povinný preukázať hodnoverným potvrdením Sociálnej poisťovne o výške vyplateného dôchodku.

Bod 3. vypĺňa zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS (dobrovoľný – tzv. tretí pilier dôchodkového systému). Nezdaniteľná časť je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však do sumy 180 €.

Podmienkou pre uplatnenie je zmluva uzatvorená po 31. 12. 2013. Ak bola účastnícka zmluva uzatvorená skôr, musí byť zmenená dodatkom k zmluve na podmienky platné v dôchodkovom sporení po 1. 1. 2014.

Úhrn zaplatených príspevkov je zamestnanec povinný preukázať potvrdením, ktoré mu vystaví dôchodcovská správcovská spoločnosť.

Časť III. – Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Časť III. vypĺňa zamestnanec len vtedy, ak si v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa neuplatňoval daňový bonus a mal naň nárok, alebo mu v niektorom kalendárnom mesiaci nebol vyplatený. Vtedy vyznačí políčko krížikom a do tabuľky sa uvedú údaje o dieťati a mesiace, v ktorom nebol daňový bonus vyplatený.  

Nárok na daňový bonus si môže rodič uplatňovať na dieťa ktoré je súčasne vyživovanénezaopatrené a žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

Nárok si za príslušné kalendárne mesiace uplatňuje vždy iba jeden z rodičov, nie obaja súčasne. Zároveň však musí predložiť náležité doklady: rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy. Viac informácií nájdete v článku o tom, ako na Vyhlásenie daňovníka.

Časť IV. – Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

V prípade, že má zamestnanec hypotekárny úver na bývanie, je možné v ročnom zúčtovaní požiadať o daňový bonus na zaplatené úroky. Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť.  

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie tohto úveru.  

 • Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. 12. 2017.
 • Ak mal daňovník uzatvorené dve zmluvy – staršiu pred rokom 2018 a novšiu od 1. 1. 2018, môže si nárok na daňový bonus na novšiu zmluvu uplatniť prvýkrát až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý mu plynul posledný štátny príspevok na staršiu zmluvu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru vzniká vtedy, ak sú splnené uvedené podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mal zamestnanec najmenej 18 a najviac 35 rokov;
 • priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola zmluva uzatvorená, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR.

Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.  

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je zamestnanec povinný preukázať potvrdením od príslušnej banky.

Časť V. – Uplatnenie poistného a príspevkov

Časť V. vypĺňa ten zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil povinné poistné a príspevky sám (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného).

O zaplatení poistného a príspevkov sa predkladá hodnoverný doklad (napr. potvrdenie o zaplatení), ktorý je povinnou prílohou k žiadosti.

Časť VI. – Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

V tejto časti žiada zamestnanec o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. Nakoľko však pri aktuálne nastavených podmienkach už žiadnemu zamestnancovi nevznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, je tento bod irelevantný a teda jeho vyznačenie nemá žiaden význam.

Časť VII. – Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Časť VII. vyznačuje zamestnanec, ktorý má záujem darovať 2 % zo zaplatenej dane niektorej z registrovaných neziskových organizácií. Ak túto časť vyznačí krížikom, po spracovaní ročného zúčtovania automaticky obdrží potvrdenie na tento účel.

Časť VIII. – Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca

Časť VIII. sa pre ročné zúčtovanie za rok 2023 využije na legislatívnu novinku, ktorou je daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úverov. Danú časť vyplní zamestnanec, u ktorého došlo z dôvodu ukončenia doby fixácie k navýšeniu splátky úrokov.

Ak si zamestnanec uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru, tak časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ NEVYPĹŇA.

Suma daňového bonusu sa určí ako 75 % z rozdielu medzi sumou zaplatených nových splátok oproti priemernej mesačnej splátke, ktorú daňovník platil pred zvýšením (tzv. referenčná splátka) – najviac však do výšky 150 € za jeden kalendárny mesiac.

Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky je možné uplatniť pri splnení nasledovných podmienok:

 • jedná sa o jeden úver na bývanie, jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt alebo dom);
 • nehnuteľnosť slúžiacu výlučne k vlastnému bývaniu (nemôže sa prenajímať);
 • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za rok 2022 bol naviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy – teda 2 086,40 €. V prípade existencie spoludlžníka sa posudzuje súčet ich príjmov na hranicu 4 172,80 €.

Nárok nevzniká v prípade úveru, ktorý bol poskytnutý na účely refinancovania hypotéky.

Preukázanie nároku na daňový bonus zamestnanec dokladuje potvrdením od banky.

Záver Žiadosti o ročné zúčtovanie dane

V závere formulára je nutné uviesť počet iných zamestnávateľov (okrem toho, ktorého zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane) a príjmy doložiť rovnakým počtom potvrdení o zdaniteľných príjmoch z týchto zamestnaní. Ak nemal iných zamestnávateľov, uvedie sa nula.

V neposlednom rade nezabudnúť na dátum a podpis zamestnanca. Dátum na žiadosti nesmie byť uvedený neskorší ako je zákonom stanovená lehota – teda 15. 2. 2024.

Potrebujete pomôcť so mzdovým účtovníctvom?

Prenechajte účtovné starosti odborníkom. Postaráme sa za vás o spracovanie miezd alebo kompletné vedenie účtovníctva v Českej republike a na Slovensku. Kontaktujte nás na info@e-cons.cz a my s vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.