Mzdy zamestnancov na Slovensku: legislatívne zmeny v roku 2024

Pripravili sme pre vás prehľad aktuálnych legislatívnych zmien pre rok 2024, ktoré majú dopad na výpočet miezd zamestnancov. V prípade záujmu o detailnejšiu konzultáciu k jednotlivým témam je vám náš tím k dispozícii.

1/ Zmeny v pracovnoprávnej oblasti

Minimálna mzda a príplatky ku mzde od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dochádza k nárastu minimálnej mzdy na hodnotu 750 € z predošlých 700 €, v dôsledku čoho sa súvzťažne upravujú aj minimálne sadzby ostatných mzdových nárokov. Detailne sme o nových sadzbách informovali už skôr v článku o zmene minimálnej mzdy.

Zmena v posudzovaní štátnych sviatkov

Schválením zákona č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, dochádza k preklasifikovaniu dňa 1. september (Deň Ústavy SR), ktorý po novom ostáva štátnym sviatkom, avšak už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce.

Pre zamestnancov sa tak Deň Ústavy SR stáva bežným pracovným dňom. Ak budú pracovať, nemajú nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % priemerného zárobku.

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

S platnosťou od 1. 1. 2023 (čiže pri posudzovaní povinnosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím) sa po novom rozlišuje medzi zákazkami za odobratie tovaru a služieb.

 • Pri odobratí tovaru ostáva naďalej povinnosť dodržať zákazku najmenej vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce.
 • Pri odobratí služieb dochádza ku zmene a výška zákazky sa znižuje na 0,7-násobok celkovej ceny práce.

Výraznou zmenou je povinnosť zamestnávateľa podať Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 elektronicky cez portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Za zamestnávateľa je teda oprávnený takýto výkaz podať konateľ spoločnosti, resp. poverená zodpovedná osoba s prístupom do elektronickej schránky spoločnosti na slovensko.sk.  

2/ Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je od 1. 1. 2024 vo výške 9 128 € (7×1304 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2022). Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Zmena v posudzovaní nároku poistenkyne na materské  

S platnosťou od 1. 1. 2024 dochádza ku zmene v posudzovaní nároku na materské u absolventky strednej a vysokej školy. Po novom sa pri posudzovaní splnenia podmienky požadovaných 270 dní nemocenského poistenia pred nástupom na materskú dovolenku zohľadňuje aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Zníženie príspevku na starobné dôchodkové sporenie

Od roku 2024 sa natrvalo znižuje sadzba príspevku do II. dôchodkového piliera na 4 % (z pôvodných 5,5 % ktoré mali platiť pre rok 2024 a v priebehu rokov 2025–2027 sa mali postupne zvyšovať).

3/ Zmeny v zákone o zdravotnom poistení

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011–2016 vrátane, vyplatené v roku 2024 je stanovený na sumu 78 240 €.

Vymeriavací základ zamestnanca pre platenie mesačných preddavkov na verejné zdravotné poistenie z príjmu zo závislej činnosti ostáva neohraničený maximálnou čiastkou.

Zvýšenie sadzby poistného

Prechodným ustanovením účinným od 1. 1. 2024 dochádza k úprave sadzieb poistného na zdravotné poistenie pre roky 2024–2027 nasledovne:

 • sadzba odvodu zamestnávateľa za zamestnanca sa zvyšuje z doterajších 10 % na 11 %;
 • sadzba odvodu zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, sa zvyšuje z doterajších 5 % na 5,5 %.  
Zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľa z 10 na 11 % sa prejaví aj vo zvýšení minimálneho poistného zamestnanca:

 • 4 % zo sumy 268,88 € ako odvod zamestnanca, čo je suma 10,75 €;
 • 11 % zo sumy 268,88 € ako odvod zamestnávateľa, čo je suma 29,57 €.
Minimálny preddavok zamestnanca je teda pre rok 2024 vyčíslený na sumu 40,32 € (základom pre výpočet je suma životného minima platného k 1. 1. príslušného kalendárneho roka).

Povinnosť minimálneho odvodu sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napríklad dôchodcovia, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, osoby evidované na úrade práce, osoby na materskej dovolenke či poberatelia rodičovského príspevku).

4/ Zmeny v zákone o dani z príjmov

Mesačná suma nezdaniteľnej časť na daňovníka sa k 1. 1. 2024 zvyšuje na sumu 470,54 €.  

Hranica príjmu pre uplatnenie vyššej sadzby dane zo závislej činnosti je stanovená na sumu 3 961,50 € mesačne. Z príjmu presahujúceho túto sumu sa teda uplatní sadzba 25 % pre výpočet preddavkov na daň, pričom príjem do tejto hranice je zdaňovaný sadzbou 19 %.

Zmeny v daňovom bonuse na zaplatené úroky

Pri uplatňovaní daňového bonusu na bývanie sa po novom bude rozlišovať, či bola zmluva uzatvorená pred alebo po 31. 12. 2023.


Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2023:

 • Podmienky na uplatnenie ostávajú bez zmeny.
 • T.j. suma daňového bonusu je stanovené ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však do výšky 400 € ročne, pričom výška zaplatených úrokov sa vypočíta z poskytnutého úveru, maximálne však zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť.


Zmluvy uzatvorené
po 31. 12. 2023:

 • Suma daňového bonusu je stanovená ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však do výšky 1 200 € ročne.
 • Vypúšťa sa limit výšky úveru, zároveň sú však stanovené podmienky, že sa jedná o úver na účely nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti, výstavby alebo zmeny dokončenej stavby určenej na bývanie.
 • Nehnuteľnosť zároveň musí slúžiť výlučne k vlastnému bývaniu daňovníka a nemôže ísť o nehnuteľnosť, ktorá sa prenajíma.
 • Zároveň sa daňový bonus nevzťahuje na zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2023 za účelom refinancovania.

Oslobodenie od dane pri zamestnaneckých akciách

S účinnosťou od 1. 1. 2024 sa k príjmom oslobodeným od dane pridáva aj nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií za predpokladu ak:

 • zamestnávateľ nevyplácal počas svojej činnosti podiely na zisku;
 • zamestnanecké akcie nesmeli byť a ani nesmú byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Takto nadobudnuté akcie sú následne pri predaji vždy zdaniteľným príjmom v zmysle Zákona o dani z príjmov.

5/ Zákon o pomoci pri splácaní úveru

Novým zákonom č. 526/2023 Z.z. sa od 1. 1. 2024 zavádza nový príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Príspevok je štátnou sociálnou dávkou a jeho vyplácanie garantuje zákon len za rok 2024. V nasledujúcich rokoch môže byť jeho výška a vyplácanie pozmenené zákonom o štátnom rozpočte.

Príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti oprávnenej osoby.

Výška príspevku je stanovená ako 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou uhradenou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac však v sume 150 € mesačne.

Nárok na príspevok má osoba bez ohľadu na svoj vek, ktorej zmluva bola uzatvorená pred rokom 2024, a ktorej priemerný mesačný príjem za rok, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu roku, je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy.  

Nie ste si istí, ako účtovať mzdy?  

Prenechajte účtovné starosti odborníkom. Postaráme sa za vás o spracovanie miezd alebo kompletné vedenie účtovníctva v Českej republike a na Slovensku. Kontaktujte nás na info@e-cons.cz a my s vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce.

Andrea Kasanická
Payroll Manager
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.