Zmena výšky minimálnej mzdy na Slovensku pre rok 2024

Tak ako po iné roky, k 1. 1. 2024 nás opäť čaká zmena minimálnej mzdy. Táto je štandardne určovaná zákonným automatom ako percentuálny podiel (57 %) priemernej mesačnej nominálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok (v tomto prípade 2022). Avšak pre tento rok došlo ku konsenzu medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, aby sa výška minimálnej mzdy ustanovila fixne a nie podľa automatu.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024

Od nového roka nás teda čaká nárast minimálnej mzdy zo súčasných 700 € na sumu 750 €. V prepočte na 1 pracovnú hodinu bude minimálna mzda činiť 4,310 €.

Minimálna mzda prestavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú možno zamestnancovi zaplatiť za jeho prácu. Je to teda dolná hraničná hodnota, ktorú zamestnávateľ nemôže nijako znížiť.

Suma hodinovej minimálnej mzdy sa prepočítava vzhľadom na dohodnutý pracovný úväzok a zároveň jej výšku ovplyvňuje aj stupeň náročnosti práce.

Stupeň náročnosti práce Min. mzda (mesačná) v € Min. mzda (hodinová) v €
40 hod. / týždeň 38,75 hod. / týždeň 37,5 hod. / týždeň
1 750 4,310 4,449 4,597
2 866 4,977 5,138 5,309
3 982 5,644 5,826 6,020
4 1 098 6,310 6,514 6,731
5 1 214 6,977 7,202 7,442
6 1 330 7,644 7,891 8,154

Čo nám hovorí stupeň náročnosti práce?

Zamestnávateľ je povinný podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve priradiť ku každému pracovnému miestu stupeň náročnosti, pričom pri tomto zaradení vychádza z charakteristík jednotlivých stupňov náročnosti uvedených v prílohe č. 1 k Zákonníku práce.

Toto rozdelenie tak reflektuje základné pracovné činnosti, ktoré sú od zamestnanca vyžadované. Aktuálne rozlišujeme 6 stupňov, pričom každý z nich má zákonom ustanovený minimálny mzdový nárok definovaný rovnicou:

(suma mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024 – mesačná mzda určená na rok 2020) + (mesačná minimálna mzda * koeficient minimálnej mzdy)

Koeficient je pre jednotlivé stupne náročnosti práce stanovený nasledovne:

  1. stupeň náročnosti – koeficient 1 (t. j. suma sa rovná ustanovenej minimálnej hranici danej zákonom o minimálnej mzde)
  1. stupeň náročnosti – koeficient 1,2
  1. stupeň náročnosti – koeficient 1,4
  1. stupeň náročnosti – koeficient 1,6
  1. stupeň náročnosti – koeficient 1,8
  1. stupeň náročnosti – koeficient 2  

Navýšenie minimálnej mzdy ovplyvní aj iné mzdové nároky zamestnancov

Okrem navýšenia základnej mesačnej mzdy, alebo hodinovej sadzby, nám táto zmena zároveň upravuje aj niektoré príplatky za prácu zamestnanca v neštandardnom pracovnom čase:

Druh príplatku Sadzba od 1. 1. 2024
Sviatok (dohodár) najmenej 100 % minimálnej mzdy, t. j. 4,31 €
Nadčas 25 % priem. hodinového zárobku (35 % rizikové práce)
Sobota najmenej 50 % minimálnej mzdy, t. j. 2,155 €
Nedeľa najmenej 100 % minimálnej mzdy, t. j. 4,31 €
Nočná práca najmenej 40 % minimálnej mzdy, t. j. 1,724 €
Pracovná pohotovosť mimo pracoviska najmenej 20 % minimálnej mzdy, t. j. 0,862 €
Sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy, t. j. 0,862 €
Andrea Kasanická
Payroll Manager
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.