Domů Legislatívne zmeny platné pre rok 2023 (SK)

Legislatívne zmeny platné pre rok 2023 (SK)

09. 01. 2023

1. ZMENY V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI

Minimálna mzda a príplatky ku mzde od 1.1.2023

Minimálna mzda pre rok 2023 predstavuje hodnotu 700 € mesačne a prejednu pracovnú hodinu 4,023 € pri pracovnom čase 40 hod/ týždenne.

Nové platné minimálne mzdové nároky podľa jednotlivých typov úväzkov:

Obsah pracovnej zmluvy

Novela Zákonníka práce platná od 1.11.2022 priniesla zmeny v definícii náležitostí pracovnej zmluvy. Po novom definuje čo je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy a čo je pravidelnou náležitosťou, resp. náhodilou zložkou.

Rozsah pracovnej zmluvy sa podstatne zúžil na:

 • druh práce a jehostručnú charakteristiku
 • miesto výkonu práce alebo miesta (ak ich je viac), alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec
 • deň nástupu do práce
 • mzdové podmienky

Ostatné náležitosti môžu byť aj naďalej súčasťou pracovnej zmluvy, no po novom je na rozhodnutí zamestnávateľa, či ich zahrnie do zmluvy, alebo poskytne formou písomnej informáciev zmysle § 47 Zákonníka práce.

Podmienky, ktoré zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi formou písomnej informácie a nie sú ukotvené v pracovnej zmluve, je možné v budúcnosti jednostranne meniť, pričomnie je potrebný súhlas zamestnanca.

V prípade využitia informačnej povinnosti v zmysle § 47 platia nasledovné lehoty:

 • do 7 dní od vzniku pracovného pomeru: informovať o mieste výkonu práce, pracovnom čase zamestnanca a výplatnom termíne
 • do 4 týždňov od vzniku pracovného pomeru: informovať o výmere dovolenky, pravidlách skončenia pracovného pomeru a právach na odbornú prípravu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

S účinnosťou od 01.11.2022 sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru tiež vzťahujú nové ustanovenia – ide o dohody, priktorých priemerný týždenný čas presiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňoch. Zamestnávateľovi tak vzniká povinnosť obsiahnuťv dohode aj miesto výkonu práce, poskytnúť informáciuo pracovných podmienkach, splatnosti odmeny vrátane výplatného termínu.

Pri uzatváraní dohody je tiež zamestnávateľ povinný poskytnúť informáciuo dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce a taktiež lehotu, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom. Táto musí byť najmenej 24 hodín pred začiatkom výkonu práce.

V prípade zrušenia výkonu práce zamestnávateľom v lehote, ktorá je kratšia ako 24 hodín (resp. lehota oznámená v písomnej informácii), patrí zamestnancovi náhrada za zrušený výkon práce v sume najmenej 30 % odmeny, ktorú by dosiahol za odpracovaný čas.

Lehoty pre doručovanie

Podľa doplneného § 38 zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako 10 dní.

Zrážky zo mzdy

V súvislosti s doplnením § 131 ods. 2 môže zamestnávateľ po novom zraziť zamestnancovi zo mzdy aj nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.

Otcovská dovolenka

S účinnosťou od 1. 11. 2022 sa novelou Zákonníka práce definoval pojem „otcovskej dovolenky“– mení sa tak „rodičovská dovolenka“ otca po narodení dieťaťa.

V prípade ak sa o narodené dieťa stará aj otec, patrí mu teda otcovská dovolenka v období od narodenia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, alebo 31 týždňov (osamelý), alebo 37 týždňov (dvojičky, trojičky…).

Zamestnanec je povinný o poskytnutie otcovskej dovolenky požiadať v lehote najmenej jeden mesiac pred očakávaným termínom pôrodu.

Dohoda o sezónnej práci

S účinnosťou od 01.01.2023 sa zavádza nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Špecifiká takej to dohody sú:

 • podmienka výnimočnosti sa na ne nevzťahuje
 • rozsah práce až do 520 hodín v kalendárnom roku
 • môže sa uzatvoriť najviac na dobu 8 mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka
 • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody (najviac však za 4mesiace) nesmie presiahnuť 40 hodín

Sezónnou prácou sa rozumie pracovná činnosť, ktorá je závislá odstriedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku a zároveň ide o vybrané práce iba v uvedených odvetviach: činnosti pri pestovaní a zbere v poľnohospodárstve, činnosti v cestovnom ruchu, lesnom hospodárstve alebo v potravinárstve (ak tieto súvisia so spracovaním produktov spadajúcich pod sezónne práce v poľnohospodárstve).

Stravovanie zamestnancov

Podľa opatrenia o sumách stravného sa zvyšujú sumy stravného od 1. 1. 2023 nasledovne:

 • 6,80 € pre časové pásmo 5-12 hodín
 • 10,10 € pre časové pásmo 12-18 hodín
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín

O súvisiacich vplyvoch tejto zmeny na výšku stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie sme vás detailne informovali na našej stránke 7. 12. 2022.

Zákonník práce zároveň s účinnosťou od 1.1.2023 zavádza povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Výnimku z tejto povinnosti tvoria prípady, kedy sa elektronická stravovacia poukážka nebude môcť z objektívnych dôvodov využiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

2. ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je  od 1. 1. 2023 vo výške 8 477 € (7 x 1211 €, čo bola priemerná mzda zistená zarok 2021). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Zmena v posudzovaní zamestnancov na účely dôchodkového poistenia

S účinnosťou od 1. 1. 2023 dochádza k zmene v platení odvodov u študentov a dôchodcov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študenta, dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorí sa na účely dôchodkového poistenia stávajú od tohoto dátumu zamestnancami.

V praxi to znamená, že študent alebo dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku z platenia odvodov, aktuálne neplatil starobné poistenie (nepovažoval sa totiž za zamestnanca na účely tohto poistenia), pokiaľ jeho príjem na dohodu nepresiahol sumu 200 Eur. V zmysle uvedenej zmeny bude teda potrebné týchto študentov a dôchodcov dohlásiť k 1. 1. 2023 na povinné dôchodkové poistenie, keďže možnosť uplatnenia výnimky týmto dňom zaniká.

Po novom si študenti a dôchodcovia budú môcť uplatniť namiesto výnimky odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá je v rovnakej výške 200 EUR mesačne.

Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o sezónnej práci je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Vymeriavací základ takéhoto zamestnanca sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku pokiaľ ideo starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

O odpočítateľnú položku sa vymeriavací základ znižuje automaticky, nie je nutné o ňu žiadať. Výška OOP je stanovená pre rok 2023 v sume 605,50 €.

Evidencia analytických údajov zamestnanca

Podľa nového § 232a je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vznikudo zániku dôchodkového poistenia. Tieto sa zároveň zahŕňajú ako povinné polia do registračného listu FO pri prihlásení zamestnanca a tiež pri každej zmene údajov.

Ide o nasledovné údaje:

 • miesto výkonu práce
 • dohodnutý rozsahpracovného času
 • druh vykonávanej práce

3.   ZMENY V ZÁKONE O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2023 je stanovený na sumu 72 660 €. Vymeriavací základ zamestnaca pre platenie mesačných preddavkovna verejné zdravotné poistenie z príjmu zo závislej činnosti ostávane ohraničený maximálnou čiastkou.

Minimálne poistné zamestnanca

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa zavádza minimálny preddavok na poistné zamestnanca na úrovni odvodu zo sumy životného minima platného k 1. 1. príslušného roka – pre rok 2023 ide o sumu 234,42 €.

Minimálny preddavok zamestnanca se teda vyčísli ako súčet odvodu z daného stanoveného vymeriavacieho základu:

 • 4% zo sumy 234,42 € ako odvod zamestnanca – čo je suma 9,37 €
 • 10% zo sumy 234,42 € ako odvod zamestnávateľa – čo je suma 23,44 €

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie za daného zamestnanca by mal teda mesačne dosiahnuť sumu 32,81 €.

V prípade ak zamestnancovi bude vyčíslená (vzhľadom na jeho príjem) nižšia suma preddavku, rozdiel musí doplatiť zamestnanec.

Povinnosť minimálneho odvodu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napríklad dôchodcovia, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, osoby evidované na úrade práce, osoby na materskej dovolenke, či poberatelia rodičovského príspevku)

4. ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Mesačná suma nezdaniteľnej časť na daňovníka sa k 1. 1. 2023 zvyšuje na sumu 410,24 €.

Hranica príjmu pre uplatnenie vyššej sadzby dane zo závislej činnosti je stanovená na sumu 3 453,79 € mesačne. Z príjmu presahujúceho túto sumu sa teda uplatní sadzba 25 % pre výpočet preddavkov na daň, pričom príjem do tejto hranice je zdaňovaný sadzbou 19 %.

Príspevok zamestnávateľa naštátom podporované nájomné bývanie

Súčasťou zmeny zákona o štátnej podpore nájomného bývania je aj novinka v zákone o dani z príjmov, ktorou sa príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie na strane zamestnanca považuje za príjem oslobodený od dane (vo výške limitu podľa § 152c Zákonníka práce). Časť príspevku poskytnutá nad limit (4 € na meter štvorcový, resp. nad limit 360 € mesačne) je zdaniteľným príjmom zamestnanca a vstupuje do vymeriavacích základov na odvody.

Daňový bonus na deti

Od 1. 1. 2023 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa dopĺňajú a upravujú podmienky na jeho priznanie a vyplácanie.

‍Nové platné sumy daňového bonusu:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasneje daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň sa berie do úvahy iba čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. V ročnom zúčtovaní dane sa prihliada aj na čiastkový základ druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov vzniká len vtedy, aksa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie.

5. ZMENY V ZÁKONE o SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Od 1. 1. 2023 sa bude rozlišovať pri zadávaní zákaziek na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím medzi zákazkami na odobratie tovaru – kde naďalej zostáva povinnost dodržať výšku zákazky najmenej vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy – a zákazkami na prijatie služby, kde sa výška zákazky znižuje na 0,7-násobok celkovej ceny práce. Cieľom je zvýšiť podiel dodávaných služieb.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.