Změny v odpisování nehmotného majetku

O změnách týkající se nehmotného majetku, které jsou součástí daňového balíčku 2017, jsme již psali v jednom z našich dřívějších článků. Pojďme si informace připomenout a vzhledem k účinnosti novely v průběhu roku (nikoliv k 1.1.) si uveďme i konkrétní příklad.

Úprava platná před účinností daňového balíčku, tj. před 1.7.2017, obsažená v § 32a odst. 4 zákona o dani z příjmů, definuje pevně stanovenou dobu daňového odpisování pro nehmotný majetek (ke kterému poplatník nemá užívací právo na dobu určitou) následovně:

Dalšími platnými zásadami odpisování nehmotného majetku jsou:

  • Odpisování začíná od měsíce následujícího po zařazení nehmotného majetku do užívání
  • Odpisování probíhá bez možnosti jeho přerušení
  • Odpisování probíhá rovnoměrně
  • Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce

Novelou jsou ponechány veškeré zásady v původním znění, pouze se doplňuje, že výše zmíněná doba odpisování majetku je dobou minimální, lze ji tedy libovolně prodloužit.

Novela se nevztahuje na nehmotný majetek, u něhož bylo zahájeno odpisování před nabytím účinnosti toho zákona, kdy se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Novou právní normu lze tedy použít pro nehmotný majetek, jehož odpisy započaly po 1. 7. 2017. Je však třeba si dát pozor na přechodná ustanovení, dle kterých lze prodlouženou dobu odpisování prakticky použít až pro zdaňovací období započaté po 1. 7. 2017. Možnost prodloužení doby odepisování je tedy v případě, kdy má účetní jednotka účetní období shodné s kalendářním rokem, možná až v roce 2018.

Příklad: V září 2017 proběhlo zařazení nehmotného majetku/nakoupeného software do užívání, u kterého byla účetní jednotkou zvolena doba odepisování na 48 měsíců (již v souladu s novelou). V měsících říjen až prosinec 2017 je však možné uplatnit měsíčně pouze 1/36 pořizovací ceny, protože odpisy v souladu s prodlouženou dobou odepisování (tedy 1/48) je možné uplatnit až od ledna 2018.

Připomeňme si také postup odpisování v případě provedeného technického zhodnocení na nehmotném majetku, kdy za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Poplatník pak pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, kterou poníží o již uplatněné odpisy. Odepisuje takto od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování (vycházející z výše uvedených minimálních dob), nejméně však:

a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců

Je třeba tedy vždy porovnávat zbývající dobu odepisování s touto minimální dobou – pokud např. technicky zhodnotíme software v 15. měsíci jeho životnosti, v 16. měsíci jeho doby životnosti odepisujeme minimálně 1/18 nikoliv 1/16 zůstatkové ceny zvýšené o provedené technické zhodnocení.

Jitka Levová, Accounting Consultant Senior

Nadija Šlenčáková, Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.