Domů Změny v daních a odvodech soc. a zdr. pojištění nejen pro živnostníky

Změny v daních a odvodech soc. a zdr. pojištění nejen pro živnostníky

11. 12. 2018

V legislativě OSVČ dochází od ledna 2019 k významným změnám hlavně v oblasti sociálního zabezpečení. Změny zasahují rovněž výši minimální mzdy, záloh na zdravotní pojištění a dochází také ke snížení solidární daně. Dále přicházejí změny ve formě zvýšení důchodů a zlepšení podmínek práce na dohodu o pracovní činnosti.

Sociální zabezpečení (důchodové pojištění)

Měsíční zálohy na pojistné

‍Zálohy za rok 2018 je OSVČ povinna platit do měsíce, kdy podá (nebo má podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Od měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018, nabývá platnosti nová výše záloh pro rok 2019.

Zálohy pro rok 2019 platí také pro OSVČ, která v roce 2019 zahájí svoji podnikatelskou činnost, a povinně či dobrovolně platí zálohy na pojistné.

Další změny:

 • Záloha za kalendářní měsíc se nově platí od prvního do posledního dne měsíce, kterého se záloha týká.
 • Záloha za prosinec 2018 se nemusí (dle přechodných ustanovení) platit. Pokud bude zaslána platba od 21. 12. do 31. 12. 2018, bude považována za prosincovou zálohu.
 • Záloha zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha za prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě dvě považovány za zálohy na rok 2019.
 • OSVČ si může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost nemusí oznamovat. Limit maximální výše záloh je zrušen. Částky, které převyšují stanovenou výši záloh se považují za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. Tyto převyšující částky jsou považovány za zálohu na pojistné za měsíc prosinec.
 • Pro OSVČ zahajující svoji podnikatelskou činnost je prodloužena splatnost záloh na pojistné za měsíc, ve kterém činnost zahájila a to až do konce následujícího měsíce (zahájí činnost v únoru 2019, zaplatit pojistné může do 31. 3. 2019).
 • Prodloužená splatnost zálohy se vztahuje i na OSVČ, která se dobrovolně přihlásí k důchodovému pojištění v průběhu kalendářního roku, pokud vykonává vedlejší činnost a není ke dni podání přihlášky povinna platit zálohy na pojistné.
 • OSVČ, která zahájila svoji podnikatelskou činnost nebo se přihlásila k důchodovému pojištění v prosinci kalendářního roku, nemá povinnost povinnost platit zálohu na pojistné za tento měsíc. Pojistné bude uhrazeno až na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém OSVČ zahájila svoji podnikatelskou činnost nebo se přihlásila k důchodovému pojištění.
 • Nově se nepočítá penále ze zálohy na pojistné, které nebylo uhrazeno v řádném termínu, pokud ji OSVČ zaplatí do konce následujícího kalendářního měsíce. Jestliže však záloha nebude uhrazena ani v této prodloužené lhůtě, bude penále počítáno od prvního dne, který následuje po splatnosti. Např. pokud nezaplatí OSVČ zálohy za březen 2019, (splatnost do 31.3.2019) ani do 30.4.2019, bude penále počítáno z dlužné zálohy již od 1.4.2019.
 • OSVČ si již nemůže určit měsíční vyměřovací základ. Jeho výše činí 50% z částky, která je průměrem na jeden měsíc z daňového základu, který byl vyčíslen v naposledy podaném přehledu, případně je výměr stanoven ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu.
 • Dochází ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu v souvislosti s podaným přehledem. Nový měsíční vyměřovací základ platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled o přímech a výdajích za daný rok. Pokud však z přehledu vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, tak platí již od měsíce, v němž byl přehled podán. Nová výše vyměřovacího základu platí do měsíce, ve kterém bude podán přehled v dalším kalendářním roce.
 • OSVČ vykonávající vedlejší činnost může požádat o snížení záloh a také o zrušení povinnosti zálohy na pojistné vůbec platit, pokud její příjem po odpočtu výdajů v posuzovaném období roku (nejméně tří kalendářních měsíců), ve kterém podá žádost, by nezaložil účast na důchodovém pojištění (příjmy po odečtení výdajů nepřesáhnou za rok 2018 – 71 950 Kč, za rok 2019 – 78 476 Kč).
 • OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo nově dávku dlouhodobého ošetřování jsou osvobozeny od placení záloh na pojistné.

Nemocenské pojištění

Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění se zvyšuje na 138 Kč. OSVČ, které si platí měsíční pojistné v nižší částce než 138 Kč, si musí platbu pojistného zvýšit, jinak dojde k zániku nemocenského pojištění.

Měsíční výše nemocenského pojištění je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění musí do 21. 1. 2019 zaplatit pojistné za prosinec 2018 alespoň ve výši 115 Kč a od 22. 1. do 31. 1. 2019 mají povinnost zaplatit pojistné na leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč. Nedoplatí-li pojistné za leden 2019 nejpozději do 28. 2. 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.

Pokud OSVČ nezaplatí pojistné v řádném termínu, ale doplatí pojištění do konce následujícího měsíce, považuje se tento doplatek na předchozí měsíc. Výše doplatku však nemůže činit více než minimální platba pojistného.

Přeplatek na pojistném vzniklý v průběhu kalendářního roku, je nově OSSZ (okresní správa sociálního zabezprečení) povinna vrátit do konce února kalendářního roku následujícího po roce, v němž přeplatek vznikl, není-li jiného splatného závazku vůči OSSZ nebo ČSSZ (česká správa sociálního zabezpečení). Pokud účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá, bude od přeplatku odečtena částka dvojnásobku pojistného stanoveného z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, tj. částka 276 Kč (2 x 138 Kč) a ponechána jako přeplatek pro případnou potřebu. Vrácen bude přeplatek jen ve výši odpovídající rozdílu mezi výší přeplatku a této „rezervy“, bude-li vyšší než 100 Kč.

Zdravotní pojištění

Měsíční zálohy na pojistné

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven a v případě vedlejší činnosti zde není povinnost zálohy platit.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna.

Změna minimální mzdy

Minimální mzda v roce 2019 vzroste na 13 350 Kč.

Nová výše důchodů

S novelou dochází také ke změně důchodů. Jedná se o důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Důchody se zvyšují od splátky počínaje 1. lednem 2019 takto:

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

‍Od roku 2019 zvyšují o 1 000 Kč důchody důchodcům, kteří dovršili věk 85 let (pokud byl tento věk dovršen před rokem 2019), a to od splátky důchodu splatné v lednu 2019.

Snížení solidární daně

Solidární dani, která je ve výši 7 %, podléhají příjmy ze závislé a samostatné výdělečné činnosti nad stanovený limit. Limit pro rok 2018 je 1 438 992 Kč a od ledna 2019 se tento limit zvyšuje na 1 569 552. Pokud někomu vznikne povinnost platit solidární daň, tak při stejném příjmu zaplatí menší částku než v roce 2018.

Výhodnější přivýdělek na DPČ

V rámci přivýdělku na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) dochází v roce 2019 ke zvýhodnění. Navyšuje se limit, do kterého se neplatí z hrubé měsíční odměny sociální ani zdravotní pojištění. Ze současných 2 499 Kč se navyšuje limit na 2 999 Kč.

Tento limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť, proto je možné pracovat u více zaměstnavatelů zároveň a ani u jednoho neplatit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Nadija Šlenčaková
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.