Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2020

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy:

• Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára, ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.

• Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy, ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 4 035,84€.

• Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 4 414,20€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 4 414,20€ a sumou vyplateného dôchodku.

• V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD. Podmienky pre uplatnenie III. piliera:

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

- daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

• V ročnom zúčtovaní je možné si uplatniť 50€ preukázateľne zaplatených úhrad na výdavky spojené s kúpeľnou starostlivosťou. Znížiť základ dane je možné aj o preukázateľné výdavky za rodinného príslušníka za manželku a ďalších 50€ na každé vyživované dieťa, ktoré sa s Vami spoločne zúčastnili kúpeľnej starostlivosti.

• Za rok 2020 je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky do sumy 400€.

• V prípade, že chcete darovať 2% je potrebné v časti VII. uviesť krížik

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu – dôležité pojmy:

• Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.

• V prípade, že ste mali podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa na zdaňovacie obdobie 2020 nie je potrebné vyplniť nové vyhlásenie na rok 2021, ak sa u Vás nezmenili skutočnosti k nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane/bonusu.

• Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 375,95€, ročný nárok 4 511,43€.

• Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu 23,22€ mesačne v ročnej výške 278,64€ (12 x 23,22). Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 3 738€. Na dieťa vo veku do 6 rokov zamestnancovi náleží bonus vo výške 46,44€.

• Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2021 nepresiahne sumu 4 414,20 €. Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.