Domů Zamestnávanie cudzincov – občanov nečlenských krajín EÚ

Zamestnávanie cudzincov – občanov nečlenských krajín EÚ

18. 10. 2017

Súčasný pracovný trh Slovenska sa denne stretáva s prílevom nových pracovných síl aj z iných ako členských krajín EÚ. Zamestnávanie cudzincov z tzv. 3. krajín (všetkých krajín mimo EÚ) je aktuálne veľmi rozšírenou praxou. Jedná sa pritom o nejednoduchý proces ako pre cudzinca = potenciálneho zamestnanca, tak pre zamestnávateľa samotného. V tejto súvislosti sme si dovolili pripraviť pre Vás nasledujúci článok, ktorý sa venuje problematike zamestnávania občanov 3. krajín.

Zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín je komplexnou záležitosťou. Podmienky zamestnávania cudzincov upravuje Zákon o službách zamestnanosti (č. 5/2004 Z. z).

Od 1.1.2014 sa zaviedli nové formy zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR:

a) s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (VPM),
b) s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (súvisiace so žiadosťou o modrú kartu EÚ),
c) s povolením na zamestnanie,
d) povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje.

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie,
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,
f) spĺňa podmienky podľa § 23 a).

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.

Postupy pri zamestnávaní jednotlivých kategórií zamestnancov sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Stránka ÚPSVaR na základe zákonného rámca podrobne informuje o zákonných postupoch a povinnostiach zamestnávateľa, ako aj o povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny.

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197

Po nástupe cudzincov má zamestnávateľ nasledovné povinnosti:

 • vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte a uchovávať kópiu dokladu o pobyte najmenej počas trvania jeho zamestnania, zamestnávateľ sleduje, či je na pobytovej karte uvedené oprávnenie pracovať
 • na základe oprávnenia pracovať za účelom štúdia rozlišujeme cudzinca:
  – ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne
  – alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie,
 • uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce,
 • v prípade zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepotrebuje povolenie na zamestnanie, alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo rodinného príslušníka občana EÚ – oznámiť začiatok a skončenie jeho zamestnania príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce do 7 pracovných dní prostredníctvom formulára „Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v §23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti“, v dvoch vyhotoveniach, spolu s kópiou dokladu o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu (kópia pracovnej zmluvy) a s dokladom preukazujúcim skutočnosť plnenia výnimky (napríklad kópia identifikačnej kartičky z cudzineckej polície, z ktorej je uvedená výnimka zrejmá; v prípade ukončeného štúdia na Slovensku – diplom),
 • ak štátny príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť,
 • pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
 • do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách,
 • v prípade zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny na základe dohody o hosťovaní – do 2 mesiacov informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o:
  – predčasnom ukončení dohody o hosťovaní,
  – skutočnosti, ktorá naznačuje ukončenie účasti cudzinca na projekte výskumu a vývoja v priebehu 2 mesiacov,
  – ukončení projektu výskumu a vývoja,
  – ukončení dohody o hosťovaní,
  o skutočnosti, ktorá bráni riešeniu projektu výskumu a vývoja.

POZOR !!!

Od 5. 5. 2017 v prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávateľom z iného členského štátu v rámci poskytovania služieb zabezpečených týmto zamestnávateľom má príjemca služby povinnosť informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 pracovných dní na predpísanom formulári. Príslušným úradom práce bude úrad podľa miesta výkonu práce, a to aj v prípade viac miest výkonu práce, t.j. na každé miesto výkonu sa podáva formulár zvlášť.

Povinné prílohy k formuláru v prípade zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných z iného členského štátu:

 • kópia formulára A1, ak je vyslaný zamestnanec sociálne poistený v inom členskom štáte,
 • kópia dokladu o pobyte (ak štátny príslušník tretej krajiny nemá pobyt v SR, tak o pobyte v členskom štáte, kde má zamestnanie).

Zoznam úradov práce nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. http://www.upsvar.sk/urady-psvr.html?page_id=215

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj na stránke EURES. Súčasne tieto internetové zdroje disponujú množstvom rozličných formulárov a tlačív, ktoré je nevyhnuté predložiť pri vybavovaní povolenia na zamestnanie, a ďalších hlásení spojených so zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín.

http://www.eures.sk/clanok_detail.php?katId=138

Alena Ševčíková
Payroll Consultant Assistant

‍‍

Použité zdroje:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5
http://www.upsvar.sk/
http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=723
Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy:

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.