Domů Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

17. 04. 2020

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

v súvislosti s COVID-19

Zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.) bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 4. apríla 2020, dňom vyhlásenia zákon č. 67/2020 Z. z.  taktiež nadobúda svoju účinnost.

Cieľom zákona č. 67/2020 Z. z. je predovšetkým zmiernenie negatívnych následkov pandémie ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19. Obsahuje opatrenia prijaté vo všetkých oblastiach upravovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Opatrenia zákona č. 67/2020 Z. z. sa uplatňujú počas obdobia pandémie, ktoré vymedzuje ako obdobie od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.  

V tomto článku sa zameriavame na niektoré významné a dôležité § tohto zákona.

Zmeškanie lehoty v zmysle § 4 zákona č. 67/2020 Z. z.

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

Daňové nedoplatky v zmysle § 10 zákona č. 67/2020 Z. z.

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneh mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Úroky z omeškania v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania, podľa osobitého predpisu, ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň,  daň vybranú zrážkou,  alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Opatrenia v oblasti správnych poplatkov v zmysle § 19 zákona č. 67/2020 Z. z.

Za úkony a konania správnych orgánov, ktoré su potřebné na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie, sa správny poplatok podľa osobitého predpisu neplatí.

Lehoty v oblasti účtovníctva podľa § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.

1) Počas obdobia pandémie sa považujú lehoty za dodržané, ak účtovná jednotka zameškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca následujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1, podľa toho ktorá z týchto lehôt uplynie skôr.

2 ) Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla splniť z dôvodu negatívnych následkov pandémie z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitého predpisu, nepovažujú sa za porušené ak tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

3 ) Ak lehota na uloženie pokuty začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neplynula do začatia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.

Daňové priznanie k dani z príjmov a predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 zákona 67/2020 Z. z.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového prizna uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky § 21, 2 až 5, neustanovujú inak.  Termínové pravidlo sa dá zjednodušene nazvať „mesiac po pandémii“.

Dôležitý je i § 25 spomínaného zákona, ktorý sa podrobne venuje finančnej pomoci na podporu udržania prevádzky v malých alebo stredných podnikoch.

Dôležité odkazy

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.09_16_DZPaU_I.pdf

Barbora Hrivíková
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.