Video manuál - Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2022

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité informácie:

 • Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára, ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia mali iba príjmy zo závislej činnosti (t.j. z pracovného pomeru) a nemali ste žiaden príjem živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy, ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 4 186,75 €. 
 • Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, predčasný, výsluhový) k 1. 1. , máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 4 579,26 €. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 4 579,26 € a sumou vyplateného dôchodku. 
 • V prípade uplatnenia príspevkov do III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180 € zo základu dane.
 • Za rok 2022 je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru na bývanie najviac do sumy 400 €.
 • V prípade, že chcete darovať 2% je potrebné v časti VII. uviesť krížik.
 • Žiadosť musí byť riadne podpísaná a musí obsahovať všetky zákonom stanovené prílohy ak si chcete uplatňovať niektorú z odpočítateľných častí, alebo daňových bonusov.

 

Vyhlásenie na uplatneniene zdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu – dôležité informácie:

 • Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať vždy len u jedného zamestnávateľa.
 • V prípade, že ste mali podpísané Vyhlásenie u zamestnávateľa na zdaňovacie obdobie 2022 (alebo staršie) nie je potrebné vyplniť nové vyhlásenie na rok 2023, ak sa u Vás nezmenili  žiadne skutočnosti k nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane alebo daňového bonusu uvedené v pôvodnom dokumente.
 • Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane je pre rok 2023 v sume 410,24 €, a úhrnná výška za rok v sume 4 922,82 €.
 • Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa a v prípade ukončenia povinnej školskej dochádzky aj potvrdenie o návšteve školy.

Výška priznaného daňového bonusu na mesačnej báze:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch 
 • Ak ste k 1.1.2023 poberateľom dôchodku (starobného, výsluhového alebo předčasného starobného), nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane za príslušný kalendárny rok. 

 

Oznámte prosím zamestnávateľovi všetky zmeny ovplyvňujúce zdanienie Vášho príjmu.

Team
E-Consulting
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.