Video manuál - Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2021

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy:

 • Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára, ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy, ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 4 124,74€. 
 • Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 4 511,43€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 4 511,43€ a sumou vyplateného dôchodku.
 • V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD. Podmienky pre uplatnenie III. piliera:
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
 • Za rok 2021 je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky do sumy 400€.
 • V prípade, že chcete darovať 2% je potrebné v časti VII. uviesť krížik

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu – dôležité pojmy:

 • Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.
 • V prípade, že ste mali podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa na zdaňovacie obdobie 2021 nie je potrebné vyplniť nové vyhlásenie na rok 2022, ak sa u Vás nezmenili skutočnosti k nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane/bonusu.
 • Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 381,61€, ročný nárok 4 579,26€.
 • Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu na mesačnej báze:
 • 47,14 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na jedno dieťa vo veku nad 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € na jedno dieťa nad 15 rokov

Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 3 876€/ročne. 

 • Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2022 nepresiahne sumu 4 579,26€. 

Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.