Video manuál - Roční zúčtování za rok 2020

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Pokud jste v roce 2020 postupně pracovali u více zaměstnavatelů, je třeba doložit od každého z nich potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020.

Školkovné

Potvrzení z předškolního zařízení o vynaložené částce za umístění dítěte.

Dary

K poskytnutí daru se musí doložit originál potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

- Vždy je nutné doložit kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.

- U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.

- U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.

- Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.

- Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.

- U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

Zaplacený příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – nutno doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění, nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním připojištění a každoročně pak originál potvrzení o zaplacených příspěvcích, které zasílá penzijní fond.

Životní pojištění

Je nutné doložit kopii smlouvy a každý rok originál potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Příspěvky odborové organizaci

Pokud jste členem odborové organizace a platili jste členské příspěvky, vystaví Vám odborová organizace pro daňové účely potvrzení o zaplacených členských příspěvcích, které následně doložíte.

Úhrady za zkoušky

Je třeba doložit originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2021.

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.