Účetní a daňové dopady přeměn

Rozhodný den
Jedním ze základních aspektů přeměny je stanovení rozhodného dne. Od rozhodného dne je jednání zanikající společnosti z účetního hlediska považováno za jednání na účet nástupnické společnosti. Zároveň od rozhodného dne do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku (dále jen OR) musí všechny zúčastněné společnosti vést své účetnictví. Poté účetnictví spojí nebo rozpojí. Na účetní a daňové dopady přeměn má vliv stanovení rozhodného dne. Může být stanoven před nebo po vyhotovení projektu přeměny. Dále je důležité stanovení kalendářního data rozhodného dne.

V případě rozhodného dne předcházejícího vyhotovení projektu přeměny je nejlepší variantou stanovení rozhodného dne k 1.1. Účetní závěrky i daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob probíhají ve standardních lhůtách. Řádná účetní závěrka k 31.12. je současně také závěrečná a v rozhodný den se sestaví zahajovací rozvaha s přeceněným jměním.

Pokud by byl rozhodný den stanoven v jiný kalendářní den, než je počátek účetního období, může se stát, že účetní období bude kratší nebo delší než 12 měsíců. Například při stanovení rozhodného dne 1.9. a fúze by do 31.12. nebyla zapsaná do OR, tak by závěrečná účetní závěrka musela být sestavena k 31.8. Zahajovací rozvaha by byla sestavena 1.9. Následující účetní období by tedy trvalo 16 měsíců. Tato možnost ukládá za povinnost sestavit závěrečnou účetní závěrku v nestandardní době a povinnost podat daňové přiznání za daň z příjmů právnických osob mimo obvyklé období.

Při stanovení rozhodného dne maximálně 3 měsíce před skončením kalendářního nebo hospodářského roku, lze účetní období prodloužit. Rozhodný den může být stanoven například na 1.11. Zápis do OR bude proveden v listopadu nebo prosinci. Aby nástupnická společnost nemusela mít účetní období pouze jen 2 měsíce, je možné prodloužit následující účetní období o tyto dva měsíce.

U rozhodného dne, který následuje po vyhotovení projektu je větší flexibilita u přeshraničních přeměn. Rozhodný den je možné spojit se dnem zápisu přeměny do OR. Tato výhoda je možná zejména u těch států, ve kterých rovněž spojují právní účinky s účetními účinky. Společnosti tak nemusí vést účetnictví paralelně vedle sebe, ale rovnou ho při rozhodném dni spojí či rozpojí.

Ocenění jmění
Ocenění jmění je povinné, pokud se zvyšuje základní kapitál nástupnické společnosti nebo se tvoří ze zdrojů zanikající společnosti. Existují dvě varianty promítnutí ocenění jmění do účetnictví v návaznosti na rozhodný den. První varianta je, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu přeměny a je stanoven na začátku standardního účetního období. Jmění bude oceněno v den sestavení konečné účetní závěrky. Není zde žádná komplikace a zahajovací rozvaha již bude obsahovat nové ocenění jmění. Při rozhodném dni, který bude následovat po vyhotovení projektu nebo bude rozhodný den stanoven na jiné kalendářní datum, než je začátek účetního období, bude jmění oceněno k datu poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Zde však nastává, že rozhodný den a zahajovací rozvaha bezprostředně nenavazuje na poslední řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a ocenění jmění se pak v prodlení i několik měsíců zobrazí v zahajovací rozvaze.

Souhlas správce daně
Jelikož u přeměn vždy dochází k zániku společnosti, která má právního nástupce, není tedy nutné žádat správce daně o souhlas s výmazem z OR.
Při změně údajů, je povinnost změny nahlásit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Při zániku jedné ze společností je nástupnická společnost povinna tyto informace nahlásit.

Daňová povinnost
Po zániku daňového subjektu přechází daňová povinnost na nástupnickou společnost. Při rozdělení, kdy není jasné, v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na nástupnickou společnost, určí nástupnictví správce daně. Nastává zde riziko, pokud tato nástupnická společnost případné nedoplatky neuhradí, může je správce daně vymáhat po druhé nástupnické společnosti. U rozštěpení je povinné do projektu přeměny uvést, na kterou nástupnickou společnost daňová povinnost přechází.

Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty není spojená s rozhodným dnem jako daň z příjmů právnických osob. Daňová povinnost zde pro zanikající společnost končí dnem zániku, tzn. dnem výmazu z OR. Od rozhodného dne až do zápisu do OR podává tedy daňové přiznání zanikající i nástupnická společnost zvlášť. Ve zdaňovacím období, ve kterém byla fúze zapsána do OR podává daňové přiznání za zanikající společnosti nástupnická společnost. Rovněž také podává své vlastní daňové přiznání.

Pokud zanikající společnost byla plátcem daně, přechází tato povinnost na nástupnickou společnost dnem zápisu do OR. Zároveň musí do 15 dnů ode dne zápisu do OR podat přihlášku k registraci.

Eliška Baronová

Accounting Consultant Assistant

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.