Souhrnný přehled novinek v legislativě Slovenské republiky v oblasti daně z příjmu právnických osob od 1.1.2020

Na základě novelizací vybraných daňových zákonů jsou od 1.1.2020 a dále platné vybrané změny daňových oblastí. Tímto si Vám dovolujeme shrnout to nejpodstatnější v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Zákon o dani z příjmů právnických osob

Změny v §2 - oblast definic, kde byly změněny či rozšířeny vybrané definice například u pojmů „daňovník nespolupracujícího státu“ a „vklad“

Změny v §13 - oblast osvobozených příjmů nerezidentů PO ze zdrojů na území SR

Změny v §16 - zpřesnění vymezení příjmů nerezidentů ze zdrojů na území SR – nerezidenti se stálou provozovnou

Změny v §17 odst.19 písm. c,d, f, g – oblast položek zahrnovaných do základu daně po jejich zaplacení

Marketingové studie a studie průzkumu trhu – změny u výnosové strany

Provize za zprostředkování – změny u podmínek – zjednodušení

Poradenské a právní služby – rozšíření o kódy klasifikace produktů 70.1 a 70.22

Smluvní pokuty, poplatky z prodlení apod – NOVÁ úprava od 1.1.2020, vybrané náklady jsou daňově účinné při splnění podmínky zaplacení

Změny v §17 odst. 20 a 21 - oblast smluv o výpůjčkách, kde došlo ke zpřesnění pravidel, za jakých podmínek je zahrnuto technické zhodnocení provedené nájemcem na dané věci do nepeněžních příjmů pronajímatele a jak je tím ovlivněn základ daně.

Změny v §20 – oblast pohledávek, kde došlo ke zpřesnění a doplnění definice nepromlčené pohledávky pro účely zákona o daních z příjmů s návazností na oblast postupování pohledávek a odpisů pohledávek

Změny v §17 odst. 32 – oblast zániku závazku a s ním související úprava základu daně, kde byly doplněny a zpřesněny informace a postupy

Nová úprava v §17i, která se věnuje problematice hybridních nesouladů. Do 31.12.2019 byla tato problematika uváděna v §21 odst.2 písm o)

Změny v §26 – oblast podpory elektromobility, kde byla zavedena nová odpisová skupina pro automobily s hybridním pohonem

Změny v §27 a §28 – oblast zaokrouhlování u daňových odpisů a obecně nově platné postupy pro zaokrouhlování dle §47

Změny v §30 – oblast výzkumu a vývoje, kde dochází dle data podání daňového přiznání k úpravě procentního nároku odpočtu

Změny v §17 odst.3 písm g) – oblast zmařených investic u finančního majetku a postupu účtování v takovém případě

Změny v §15 písm b)  bod 1 – oblast sazby daně z příjmů – pro zdaňovací období nejdříve po 1.1.2020 nově platné sazby 15% a 21% za splnění vybraných podmínek.

o 15% při nepřesáhnutí zdanitelných příjmů ve výši 100 000 eur

o 21% při přesáhnutí zdanitelných příjmů ve výši 100 000 eur

Změny v §14 odst.2 a §41 odst. 4 a další – zpřesnění a doplnění oblasti dodatečných likvidací a zrušení poplatníka bez likvidace

Změny v § 26 odst. 14 - Odpisy budov zařazených do skupiny 6 u poplatníků, kteří jsou obchodní společností nebo družstvem a současně mají více jak 49 zaměstnanců

Změny v §42 se zohledněním nařízení lex corona – zálohy na DPPO

Zálohy na DPPO do lhůty podání daňového přiznání (2.11.2020)

o Platí poplatníci z poslední známé daňové povinnosti – rok 2018, nebo již dle nového daňového přiznání za rok 2019 bylo-li podáno před 2.11.2020.

Zálohy na DPPO po lhůtě podání daňového přiznání do lhůty podání daňového přiznání za 2020

o Účetní jednotky postupují dle výpočtu nově známé daňové povinnosti za rok 2019.

o V případě, že by suma zaplacených záloh v období 1.1.-2.11.2020, které byly vypočtené z daňové povinnosti za rok 2018 byla nižší, než li suma záloh vypočítaná z daňové povinnosti za rok 2019, není účetní jednotka povinna provádět v roce 2020 jejich doplacení.

Změny v §30 se zohledněním nařízení lex corona  – odpočty daňových ztrát

Daňové ztráty vykázané za zdaňovací období 2016 – 2019, respektive hospodářské roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020.

o Jsou odpočítávány nadále dle §30 odst. 1 = daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně rovnoměrně po dobu 4 bezprostředně následujících zdaňovacích období.

o Na základě mimořádného nařízení vlády lex corona, je možné nejpozději v termínu podání daňového přiznání za 2019 uplatnit mimořádný odpočet daňových ztrát až do výše 1 mil. EUR. V takovém případě v následujících obdobích, kdy by bylo možné danou ztrátu původně odečíst, individuálně přepočítat a uvést správnou část, která do daného zdaňovacího období patří.

Daňové ztráty vykázané za zdaňovací období počínaje 1.1.2020

o Poplatník bude moci daňovou ztrátu odpočítat od základu daně po dobu 5 let.

o Již nebude nutné dodržet podmínku rovnoměrného uplatňování – tedy 1/5 v každém roce, ale bude možné uplatnit v jednom zdaňovacím období až hodnotu do výše 50% základu daně.

o Nové pravidlo platí tedy pro ztráty vykázané prvně za období počínající 1.1.2020.

Úprava formuláře DPPO na portálu finanční správy

Na základě výše uvedených změn je nutné provést aktualizace formuláře pro DPPO za 2020 na portálu finanční správy, které bude zahrnovat zejména oblasti nové sazby daně, změny u odpočtů daňových ztrát, změny u zaokrouhlování a všechny další oblasti ve formuláři, které mají na tyto změny návaznost.

Pavla Vejtrubová

Accounting Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.