Rekreacne preukazy 2019

Od januára 2019 sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút – príspevok na rekreácie zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu Z. z. o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú schválilo plénum Národnej rady SR.

Podmienkou pobytových balíkov je, že musia obsahovať dve prenocovania na území Slovenska,v pobytových balíkoch môžu byť zahrnuté aj stravovacie a iné služby. Je možné ich uhradiť rekreačnými poukazmi alebo z vlastných finančných zdrojov zamestnanca. V prípade, že bude pobytový balík uhradený z finančných zdrojov zamestnanca je potrebné aby zamestnanec predložil do 30 dní od skončenia rekreácie účtovné doklady s označením jeho mena.

Aksa využijú rekreačné poukazy nebude potrebné preukazovať oprávnenosť výdavkov. Pre zamestnávateľa je výhodnejšie poskytnúť príspevok formou elektronického rekreačného poukazu a to z dôvodu, že nie je potrebné dokladovanie účelovosti využitia poukazu.

Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však do 275 eur ročne, zvyšných 45 % si dopláca zamestnanec. Napríklad ak zamestnanec vynaloží narekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.

Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu na žiadosť zamestnanca. Zákonník práce neupravuje v akej forme má byť žiadosť podaná, preto môže ísť nielen o písomnú, ale ústnu formu žiadosti. Z dôvodu preukázateľnosti je však vhodnejšia písomná forma žiadosti. Postup pri podaní/vybavovaní žiadosti o príspevok na rekreáciuje z dôvodu jednoznačnosti vhodné upraviť v internom predpise zamestnávateľa.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov budú mať povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu – rekreačné poukazy. Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako 49 zamestnancov môžu tieto rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.

Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu bude možné použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.

Dovolenkové poukazy/pobytové balíky budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané. Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začalav jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.

Rekreačné poukazy sa budú vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Michaela Fodorová

Payroll Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.