Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

O prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení jsme na našem webu informovali již v srpnu 2016

(odkaz na článek viz http://archiv.e-cons.cz/blog/danove-zakony-blog/zmirneni-sankci-u-kontrolniho-hlaseni/).

Nedávno zveřejnila finanční správa aktualizovaný Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut, resp. Dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 6. března 2017. Zde informuje o shrnutí základních postupů související s podáním žádosti o prominutí pokuty a doplňuje ospravedlnitelné důvody, ke kterým správce daně přihlíží.

Aktualizované informace k promíjení pokut se vztahují pouze k pokutám uloženým ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. b)-d) zákona o DPH. K pokutám ve výši 1 000,- Kč dle §101j se informace nevztahují a zůstává u nich původní úprava.

Aby mohlo dojít k prominutí pokuty, musí žadatel splňovat některý z ospravedlnitelného důvodu, které Generální finanční ředitelství rozšířilo z 10 bodů na 17. Nově lze pokutu prominout např. z následujících vybraných důvodů:

  • Za období roku 2016 mohou být daňovému subjektu prominuta max. 2 pochybení při nepodání kontrolního hlášení
  • Za období roku 2017 může být daňovému subjektu prominuto max. 1 pochybení při nepodání kontrolního
  • V případě uložení pokuty vzniklé neúčinným podáním kontrolního hlášení lze za období leden až prosinec 2016 prominout pokutu i opakovaně
  • Bod č. 14 – 17 Dodatku č. 1 uvádí specifické důvody pro prominutí uložené pokuty (např. úmrtí plátce, uložení pokuty při nevzniknutí povinnosti podání kontrolního hlášení, pozdní reakce na výzvu od správce daně, ve které plátce potvrzuje správnost podaného kontrolního hlášení atp.)

Dále je nutné, aby daňový subjekt žádající o prominutí pokuty nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo účetní právní předpisy (např. byla nespolehlivým plátcem DPH).

K prominutí pokuty je třeba samozřejmě podat žádost. Ta se podává písemně v listinné nebo elektronické podobě u věcně a místně příslušného správce daně. U žádosti není předepsán žádný formát ani struktura, ve které má být sepsána. Důležité je uvést potřebné údaje, mezi které se řadí:

  • název (příp. jméno a příjmení), DIČ žadatele,
  • určení výše udělené pokuty a uvedení jednacího čísla obdrženého platebního výměru,
  • popis důvodu, proč se žádá o prominutí (viz jednotlivé body ospravedlnitelných důvodů).

Žádost se podává nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se platební výměr stává pravomocným (nejčastěji 30 dnů od jeho doručení). Podání žádosti je spojeno se zaplacením správního poplatku ve výši 1 000 Kč, který je možné uhradit bezhotovostně, hotově nebo kolkovými známkami.

V případě, že žadatel již v minulosti podával správci daně žádost o prominutí pokuty, a ta byla zamítnuta, přestože důvodem byl jeden z nových ospravedlnitelných důvodů, je možné podat opakovanou žádost, která bude přezkoumána již dle aktualizovaného Pokynu.

Anna Sturcová

Accounting Consultant Assistant

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.