Přemístění majetku od 1. 1. 2020 – Exit Tax

Přemístění majetku od 1. 1. 2020 – Exit Tax


V souvislosti s implementací evropské směrnice ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) je od 1. 1. 2020 nově uplatňován princip týkající se přemístění majetku bez změny vlastnictví. Jeho hlavním smyslem je předejít vyhýbání se daňové povinnosti v České republice. K nepřiznání daňové povinnosti často docházelo prostřednictvím přesunů majetku v rámci jednoho subjektu do států s nižší úrovní zdanění, kde posléze z tohoto majetku plynuly příjmy, které se zdaňovaly až v tomto státě a tedy nižší daní.


Implementace směrnice stanovuje nově pravidlo zdanění při odchodu neboli tzv. Exit tax a týká se pouze právnických osob. Jedná se situaci přemístění majetku z tuzemska do zahraničí, při kterém nedochází k převodu vlastnického práva, a při němž Česká republika ztrácí právo zdanit příjmy z následného úplatného převodu (prodeje) majetku. Při přemístění majetku tedy nedochází ke změně vlastníka (jedná se o přesun majetku v rámci jednoho poplatníka, tedy zejména převod mezi zřizovatelem a jeho organizační složkou umístěnou v jiném státě). Majetkem se přitom rozumí veškerá aktiva poplatníka,  tj. dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky atd.


Podle ustanovení § 23g zákona o daních z příjmů se uplatní fikce prodeje sobě samému za obvyklou tržní cenu, která by byla sjednána v běžných obchodních vztazích mezi nespojenými osobami. Fiktivní tržba se zahrne do základu daně a proti ní lze uplatnit fiktivní náklad při fiktivním prodeji (daňová zůstatková cena, nabývací cena). Tato stanovená „převodní cena“ je pak v zahraničí novou základnou pro daňové odepisování. Daňová povinnost vzniká tedy jako při prodeji, přestože majetek prodal a následně ho koupil tentýž poplatník daně z příjmů právnických osob. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o čistě daňový nástroj, nikoliv o účetní operace.


Daň při odchodu se týká 3 následujících případů:


  • Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, přemístí z České republiky majetek do jeho stálé provozovny umístěné ve státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění příjmů, podle které se dvojí zdanění vylučuje metodou vynětí (např. s Německem, Řeckem, Španělskem, Itálií,..)

  • Přemístění majetku daňového nerezidenta, poplatníka daně z příjmů právnických osob, ze stálé provozovny umístěné v ČR do zahraničí, pokud by se v důsledku tohoto přeřazení na příjmy plynoucí z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České republice
  • Poplatník daně z příjmů právnických osob přemístí své daňové rezidenství z ČR do zahraničí (změní sídlo a tím i své  rezidenství), pokud by se v důsledku tohoto přeřazení na příjmy plynoucí z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České republice.Existují však výjimky pro úplatný převod sobě samému, kdy očekáváme, že do 12 měsíců dojde zpět k přesunu majetku do ČR a současně se jedná o přemístění majetku spojeného s financováním cenných papírů, aktiv poskytnutými jako kolaterál (zajištěná půjčka), plněním kapitálových požadavků nebo za účelem řízení likvidity.

Exit tax se neuplatní v případě fúze či vkladu, protože dochází ke změně vlastnictví.


Toto uvedené zvýšení základu daně bez pohybu peněžních prostředků může působit poplatníkům finanční problémy, proto mohou podle ustanovení § 38zg zákona o daních z příjmů požádat správce daně o rozložení úhrady na splátky, a to až na období 5 let.


Podmínky stanovené pro odložení platby:

  1. Musí být dodržena lhůta splatnosti jednotlivých splátek
  2. Poskytnutí jistoty v případě, že existuje prokazatelné a reálné riziko o nezaplaceníAlena Kobesová, Jitka Levová

Accounting Consultants

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.