Domů Prehľad aktuálnych legislatívnych zmien 2022 (SK)

Prehľad aktuálnych legislatívnych zmien 2022 (SK)

30. 06. 2022

Prehľad aktuálnych legislatívnych zmien 2022

Pripravili sme pre Vás prehľad aktuálnych legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na výpočet miezd vašich zamestnancov. V prípade záujmu o detailnejšiu konzultáciu k jednotlivým témam je vám náš tím k dispozícii.

Životné minimum

01.07.2022 dochádza k úprave sumy životného minima zo sumy 218,06 € na čiastku 234,42 €. Suma životného minima, okrem iného, ovplyvňuje aj výpočet exekučných zrážok, kde sa bude na túto prihliadať pri stanovení nepostihnuteľných čiastok.

Navýšenie životného minima má tiež zásadný vplyv na stanovenie výšky nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2023.

Daňový bonus na dieťa

Národná rada Slovenka prelomila veto prezidentky dňa 22.06.2022 a schválila tak zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezidentka Slovenskej republiky sa chce v tejto veci odvolať na ústavný súd, ktorý môže pozdržať platnosť zmien.

Zákon zásadne upravuje princíp výpočtu daňového bonusu, ktorého výšku s platnosťou od 01.07.2022 upravuje nasledovne:

 • 70 € na jedno dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 € na jedno dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne však môže byť daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 1 dieťa
 • 27 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 2 deti
 • 34 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 3 deti
 • 41 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 4 deti
 • 48 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 5 detí
 • 55 % čiastkového základu dane ak má zamestnanec 6 detí

Sumy daňového bonusu platné do 30.06.2022:

 • 47,14€ na jedno dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60€ na jedno dieťa vo veku od 6 do 15 rokov
 • 23,57€ na jedno dieťa vo veku od 15 rokov

Na daňový bonus má nárok ten zamestnanec, ktorý si na dané dieťa neuplatňuje dotáciu na stravovanie. Táto podmienka platí od 01.07.2022 na všetky deti mladšie ako 5 rokov bez výnimky (do 30.6.2022 sa táto podmienka vzťahovala na deti od 6 rokov).

V období od 01.07.2022 do 31.12.2022 platí, že daňový bonus sa bude počítať rovnako tak novým spôsobom ako aj starým. Vo mzde zamestnanca sa následne zohľadní ten výpočet, ktorý je pre neho výhodnejší – t.j. ten, pri ktorom mu vyjde vyššia čiastka daňového bonusu.

Stravné a stravovanie zamestnancov

Dňom 01.05.2022 vstúpilo do platnosti opatrenie, ktoré upravuje sumy stravného a náhrad za použitie súkromného motorového vozidla a to nasledovne.

Zamestnanec má nárok na sumy stravného pri tuzemskej služobnej ceste:

 • 6 € (pre časové pásmo 5-12 hodín)
 • 9 € (pre časové pásmo 12-18 hodín)
 • 13,7 € (pre časové pásmo nad 18 hodín)

Náhrady za 1 km jazdy sa zvyšujú nasledovne:

 • 0,059 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,213 € pre osobné motorové vozidlá

Vplyvom navýšenia súm stravného pri služobnej ceste sa adekvátne upravuje aj minimálna výška stravného lístka na sumu 4,50 € a minimálna výška finančného príspevku na stravovanie na sumu 2,48 €.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o opätovnom zvyšovaní súm stravného, ktoré by malo byť účinné od 01.09.2022.

Podľa návrhu opatrenia sa očakávajú nasledovné sumy stravného a náhrad za použitie motorového vozidla:

 • 6,40 € (pre časové pásmo 5-12 hodín)
 • 9,60 € (pre časové pásmo 12-18 hodín)
 • 14,50 € (pre časové pásmo nad 18 hodín)
 • 0,063 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,227 € pre osobné motorové vozidlá

Pri stravnom lístku by sa tak minimálna hodnota zvýšila na 4,80 € a finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie by sa zvýšil na 2,64 €.

Otcovská dovolenka

Dňa 26.05.2022 Vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predpokladá sa, že zákon nadobudne účinnosť od 01.10.2022.

V Zákonníku práce sa upravuje rodičovská dovolenka otca, ktorá sa bude po novom označovať ako otcovská dovolenka. Otec dieťaťa si bude môcť po novom otcovskú dovolenku rozdeliť na 2 časti. Prvé 2 týždne otcovskej dovolenky môže čerpať po narodení dieťaťa maximálne však do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa a zvyšok otcovskej dovolenky si dočerpá až po ukončení materskej dovolenky matky dieťaťa. Otec dieťaťa môže čerpať prvé 2 týždne z otcovskej dovolenky zároveň s matkou dieťaťa, ktorá bude na materskej dovolenke. Otcovská dovolenka sa poskytuje v dĺžke:

 • 28 týždňov (základná výmera)
 • 29 týždňov ak je otec osamelý
 • 35 týždňov pri narodení 2 alebo viacerých detí

Na otcovskú dovolenku má nárok otec dieťaťa, ktorý bol nemocensky poistený najmenej 270 dní v období 2 rokov pred dňom kedy požiadal o priznanie materského. Otec dieťaťa má nárok na otcovskú dovolenku a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu otcovskú dovolenku, ak o tom zamestnanec požiada najmenej mesiac vopred. Zamestnanec v čase, kedy poberá otcovskú dovolenku nemá nárok na mzdu a náhradu mzdy.

Rodičovský dôchodok

Pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení by mala priniesť novinku v dôchodkovom systéme od 01.01.2023, ktorou je rodičovský dôchodok.

Ide o princíp navýšenia dôchodku formou príplatku za každé dieťa, ktoré pracuje a odvádza odvody na Slovensku a ktoré bolo v období predchádzajúcich 2 rokov dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni.

Výška rodičovského dôchodku predstavuje 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v období 2 rokov dozadu (t.j. pre dôchodky vyplatené od 1.1.2023 sa bude posudzovať vymeriavací základ v roku 2021), najviac však 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy. Maximálna výška rodičovského dôchodku je tak stanovená na sumu 21,80 €.

Nárok na rodičovský dôchodok majú obaja rodičia ak sú:

poberateľom starobného dôchodku,

 • poberateľom starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku v dosiahnutom dôchodkovom veku,
 • alebo výsluhového dôchodku v dosiahnutom dôchodkovom veku,

za každé dieťa, ktoré spĺňa stanovené podmienky.

Dieťa má zároveň právo odoprieť rodičovi vyplácanie tohto dôchodku. V takom prípade túto skutočnosť ohlasuje Sociálnej poisťovni do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

Sezónna práca

Schválenou novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2023 sa zavádza nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Špecifiká takejto dohody sú:

 • rozsah práce až do 520 hodín v kalendárnom roku
 • môže sa uzatvoriť najviac na dobu 8 mesiacov v rámci jedného kalendárneh rika
 • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody (najviac však za 4 mesiace) nesmie presiahnuť 40 hodín

Zákon tiež definuje pojem sezónnej práce ako činnosti, ktoré sú závislé od striedania ročných období a to v nasledovných vymedzených kategóriách:

 • práce v poľnohospodárstve pri zbere vybraných plodí
 • práce v cestovnom ruchu
 • práce v potravinárstve
 • práce v lesnom hospodárstve

Na zavedenie nového druhu dohody reaguje aj Zákon o sociálnom poistení zavedením odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) pokiaľ ide o starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Pri týchto poistných druhoch sa vymeriavací základ zamestnanca zníži o sumu 50% z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa platí poistné.

Pre rok 2023 bude teda výška OOP v sume 605,50 €. Do tejto čiastky sa nebude zamestnancovi počítať starobné poistenie ani poistenie v nezamestnanosti.

Elektronické PN

Od 01.06.2022 sa spúšťajú tzv. elektronické PN, ktoré by mali postupom času nahradiť papierovú formu PN. Od 01.06.2022 plynie prechodné obdobie kedy lekári postupne prechádzajú na elektronické PN a od 01.01.2023 by mali všetci všeobecní lekári využívať len elektronické PN. Špecialisti by mali plne prejsť na tento systém od 01.01.2024.

Lekár nahrá do systému PN zamestnanca a Sociálna poisťovňa má povinnosť sprístupniť/oznamovať údaje, ktoré sa týkajú elektronickej PN poistencom a zamestnávateľom. Sociálna poisťovňa je povinná sprístupniť zamestnávateľovi informácie prostredníctvom elektronickej pobočky. Sociálna poisťovňa bude po novom povinná sprístupniť zamestnávateľovi aj informácie o jeho zamestnancovi vrátane informácie o priznaní dôchodku (starobný, invalidný) vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku

Ing. Michaela Knošková
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.