Povinnost zveřejnění ÚZ a sankce za porušení

Zveřejnění účetní závěrky je povinnost, za porušení hrozí sankce

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin mají všechny účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku podle Zákona o účetnictví (Z. o ÚČE) v rozsahu podle kategorie účetní jednotky (ÚJ).

Kategorie účetní jednotky

Kategorie ÚJ zůstává neměnná do doby, než se dva roky po sobě jdoucích účetních závěrek nezmění alespoň 2 uvedené hraniční hodnoty pro určení kategorie ÚJ. Jestliže dojde k překročení či přestane překračovat ÚJ 2 hraniční hodnoty, tak od počátku následujícího účetního období, změní ÚJ kategorii. Tím dojde i ke změně povinnosti zveřejnění rozsahu účetní závěrky ÚJ pro budoucí účetní závěrku, např. ÚJ byla v roce 2018 malá, ale v letech 2019 a 2020 by překročila 2 hraniční hodnoty pro střední ÚJ, od roku 2021 bude střední ÚJ a za rok 2021 bude muset zveřejňovat účetní závěrku v rozsahu pro střední ÚJ.

Dokumenty ke zveřejnění dle kategorizace ÚJ a s ohledem na audit účetní závěrky

Mikro a malé ÚJ musejí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát (VZZ), sestavovat výkaz o peněžních tocích tzv. cash flow a výkaz o změnách vlastníku kapitálu, pokud mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem nebo jim tuto povinnost dává jiný právní předpis.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku je do konce následujícího období po rozvahovém dni. Pokud byl tedy rozvahový den 31.12.2020, povinnost zveřejnit je do 31.12.2021. Toto platí ovšem, pokud není účetní závěrka ověřována auditorem. V takovém případě je nutné zveřejnit po ověření auditorem a schválení příslušnými orgány (např. valná hromada) a to do 30 dnů do veřejného rejstříku.

Zveřejnění se provádí nejlépe prostřednictvím datové schránky zasláním na rejstříkový soud. Od roku 2021 je nově možné zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně při podání daňového přiznání formou přílohy. V takovém případě bude nutné FÚ předat údaje potřebné ke zveřejnění v rozsahu, v jakém má být úče závěrka zveřejněna. Tato možnost bude moci být prvně využita za účetní období 2021.

V případě nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky se jedná o přestupek podle Z. o ÚČE, za který lze uložit pokutu dle dle § 37a odst. 4 písm. b) do výše 3 % hodnoty aktiv (netto) celkem. Takový přestupek a uložení pokuty řeší finanční úřad.

Splnění povinnosti zveřejnění sledují také rejstříkové soudy na základě Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR), který může v případě nesplnění a nereagování na výzvu uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč podle § 104. Pokutu uloží po doručení výzvy ÚJ, která má 1 měsíc na to, aby předložila všechny chybějící účetní závěrky do Sbírky listin.

Nově má také rejstříkový soud možnost podle § 105a ZVR přistoupit ke kroku výmazu z veřejného rejstříku u obchodní korporace, která nemá uloženy nejméně dvě po sobě jdoucí účetní závěrky ve Sbírce listin a nepřevezme výzvu k doplnění od rejstříkového soudu. V takovém případě rejstříkový soud zahájí řízení o jejím zrušení, které zveřejní ve veřejném rejstříku. O zrušení obchodní korporace může rejstříkový soud rozhodnout nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne zápisu o zahájení zrušení do veřejného rejstříku.

Adamcová Eliška
Accounting Consultant Junior

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.