Posunutí termínů pro podání daňových přiznání a platby daní v roce 2021 - COVID - 19

V souvislosti s trvajícími krizovými opatřeními vlády České republiky souvisejícími s výskytem a šířením koronaviru SARS CoV-2 došlo k několika rozhodnutím, díky kterým se posouvají termíny pro podání daňových přiznání či platby daní v roce 2021.

V rozhodnutí ze dne 21. prosince 2020 došlo k prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku pro daňové subjekty jejichž převažující část příjmů za období od 01.06. – 30.09.2020, pochází z jedné nebo více činností, jenž byly v důsledku vládních restrikcí zakázány nebo omezeny. Za podmínky, že oznámí tuto skutečnost příslušnému správci daně.

V dalším rozhodnutí ze dne 2. března 2021 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č.13/2021 se okruh podnikatelů rozšiřuje a schválené výjimky se již vztahují na podnikatele ve všech oborech podnikatelské činnosti a to i těch případně pandemií nepostižených. Zároveň není nutné o využití možnosti odkladu informovat správce daně.

Dne 8. března 2021 byl vyhlášen v pořadí již 16. generální pardon ministryně financí, který se tentokrát dotýká posuny lhůt pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu. Toto prodloužení se vztahuje na všechny podnikatele a není nutné o využití posunu informovat správce daně.

Daň z přidané hodnoty – platí pro podnikatele bezprostředně postižené pandemií COVID-19

Rozhodnutím z 21. 12. 2020 došlo k prominutí úroku z prodlení vzniklému na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září, říjen, listopad, prosinec v roce 2020 a leden, únor, březen v roce 2021. Popř. u kvartálních plátců za III. a IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletní 2021. Daň, k níž se úrok z prodlení váže, je třeba uhradit nejpozději dne 16. 8. 2021.

Daň z přidané hodnoty – pro všechny podnikatele

Nově dochází rozhodnutím ze dne 2. března 2021 k rozšíření prominutí, plátcům daně a identifikovaným osobám, také o pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a pokuty za opožděné podání dodatečného daňového přiznání, které je plátce daně povinen podat do konce března 2021.

Dále se promíjí pokuty za nepodání kontrolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 a pokuty za nesplnění povinnosti změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v kontrolním hlášení, pokud běh lhůty ke splnění této povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. -  21. 3. 2021.

Plátcům daně z přidané hodnoty, na které se nevztahuje prominutí příslušenství daně dle rozhodnutí ministryně financí ze dne 21. 12. 2020, se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021.

O prominutí pokuty za opožděné podaní daňového přiznání či kontrolního hlášení není potřeba finanční úřad žádat ani mu to tuto skutečnost sdělovat.  Podmínkou je podání daňového přiznání, kontrolního hlášení či zaplacení daně nejpozději dne 15. 4. 2021.

Daň z příjmu – pro všechny podnikatele

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob se posouvá o jeden měsíc. Tzn. je možné podat beztrestně přiznání i zaplatit daň až do 3. 5. 2021, v případě, že ho podáváte v papírové formě, a do 1.6.2021 v případě elektronického podání.

Silniční daň a zálohy na silniční daň - platí pro podnikatele bezprostředně postižené pandemií COVID-19

Promíjí se úrok z prodlení vzniklý na silniční dani za zdaňovací období roku 2020. Opět je třeba uhradit daň, k níž se váže úrok z prodlení nejpozději dne 16. 8. 2021. Dochází k prominutí zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatnou 15. 4. 2021.

Prominutím zálohy na dani silniční nedochází k prominutí samotné daně!

Správní poplatky – pro všechny podnikatele

Všem daňovým subjektům se dále promíjí správní poplatky za přijetí žádosti, bude-li žádost podána v období od 1. 1. - 16. 8. 2021. Jedná se o poplatky za podání žádosti:

- o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky;

- o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí;

- o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku;

- o povolení úlevy na dani nebo cle;

- o potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Všem daňovým subjektům, kterým na základě individuální žádosti bylo povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. - 16. 8. 2021.

Tým E-Consulting Czech s.r.o.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.