Ošetrovné – Novela zákona o sociálnom poistení od 1.4.2021

Od 1. 4. 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá sa venuje zmene v oblasti ošetrovného (OČR). Novelou zákona sa menia podmienky nároku ako aj dĺžka trvania OČR a zavádza sa nová dávka pod názvom dlhodobé ošetrovné.

Na ošetrovné má nárok zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba v tom prípade, že je aspoň 270 dní nemocensky poistená v období posledných dvoch rokov. Výška ošetrovného predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu alebo 55 % pravdepodobného DVZ.

V období do 31. 3. 2021 mohol nárok na ošetrovné vzniknúť len v prípade, že si to zdravotný stav chorého dieťaťa, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) vyžadoval. Od 1. 4. 2021 je možné čerpať ošetrovné aj v prípade, že ide o celodenné ošetrovanie vnúčaťa, starých rodičov, súrodencov, či chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade. Do 31. 3. 2021 platilo, že dávku ošetrovné preplácala Sociálna poisťovňa od prvého dňa maximálne však 10 kalendárnych dní. Dĺžka ošetrovného sa predlžuje na 14 kalendárnych dní, ktoré bude plne preplácať Sociálna poisťovňa. V prípade, že by OČR trvala dlhšie ako 14 kalendárnych dní vzniká zamestnancovi prerušenie povinného sociálneho poistenia. U ošetrovného, ktoré vzniklo pred koncom marca 2021 napr. 29. 3. 2021 a stále trvá do nasledujúceho obdobia, sa postupuje podľa zákona, ktorý bol platný do 31. 3. 2021 t. j. OČR bude preplatená maximálna po dobu 10 kalendárnych dní.

Sociálna poisťovňa od 1. 4. 2021 začne priznávať nový druh dávky pod názvom dlhodobé ošetrovné, ktoré bude možné čerpať až 90 dní. V prípade, že máte blízkeho príbuzného, ktorý bol hospitalizovaný minimálne 5 dní a po jeho prepustení je potrebné sa o neho starať v domácom prostredí aspoň 30 dní, môžete požiadať o čerpanie dlhodobej OČR. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, že ide o ošetrovanie blízkeho príbuzného, ktorý má nevyliečiteľnú chorobu alebo sa jedná o paliatívneho pacienta. Pri dlhodobom ošetrovaní zákon povoľuje vystriedať sa pri ošetrovaní po 30 dňoch. V prípade, že má vážne chorý pacient troch príbuzných, môžu sa pri ošetrovaní vystriedať po 30 dňoch. Táto lehota sa môže skrátiť v prípade, že osobe, ktorá sa o pacienta stará to ďalej nebude dovoľovať jej zdravotný stav. Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká prvým dňom, kedy sa ošetrujúca osoba začne osobne a celodenne starať o pacienta a zaniká uplynutím 90 kalendárnych dní trvania v úhrne všetkým poistencom, ktorým lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti. Dlhodobé ošetrovné na toho istého člena rodiny je možné poberať v súhrne maximálne 90 dní v rámci jedného roka. Lekár vystaví potvrdenie fyzickej osobe, ktorá sa bude starať o chorého príbuzného. Potvrdenie od lekára obsahuje 4 časti:

  • I. Údaje o osobe, ktorej je celodenná starostlivosť poskytovaná
  • II. Údaje o osobe, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť
  • III. Potvrdenie o trvaní alebo prerušení starostlivosti
  • IV. Potvrdenie o predchádzajúcej osobnej starostlivosti

Žiadosť o dlhodobé ošetrovné je potrebné zaslať na Sociálnu poisťovňu, ktorá dávku vypláca. Výpočet a výška dlhodobého ošetrovného o pacienta v paliatívnej starostlivosti bude rovnaká, tzn. 55 % na deň z denného vymeriavacieho základu.

Ing. Michaela Knošková

Payroll Consultant Junior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.