Opatrenia pre daňovníkov v súvislosti s COVID-19

Opatrenia pre daňovníkov v súvislosti s COVID-19


Minister hospodárstva Peter Žiga navrhol súbor prvých opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľskému sektoru prekonať dopady situácie spôsobenej šírením koronavírusu.

Navrhnuté opatrenia sa kompetenčne týkajú Ministerstva financií SR, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR a samostatne daní a odvodov.

Navrhnuté opatrenia sú v tejto chvíli v týchto oblastiach:

Možnosť finančnej podpory a úľav pre zamestnávateľov

 • možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov,
 • poskytovanie krátkodobých nízko úročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch (napríklad reštaurácie a pohostinstvá) ,
 • prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých zvýhodnených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch (má ísť o bezúročné úvery pre malých a stredných podnikateľov vo výške od 10 tisíc do 350 tisíc eur),
 • alokácia financií na podporu investovania v súkromnom sektore, napr. prostredníctvom Slovak Investment Holding (SIH) a Európskej investičnej banky (EIB), zavedenie „daňového superodpisu“,
 • zjednodušiť by sa mali podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov,
 • na vymedzené obdobie by mohol štát financovať aj časť tarify za prevádzku systému, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zníženie koncovej ceny elektriny pre všetkých spotrebiteľov aj podnikateľov,
 • zamestnávatelia nebudú platiť sociálne, zdravotné odvody a daň z príjmu za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia nemôžu pracovať,
 • diskusia o umožnení čerpania prostriedkov z eurofondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky,
 • zmena v podmienkach OČR: špeciálnu PN vo výške 80 % svojej priemernej mzdy, ak obaja rodičia pracujú v nepretržitých prevádzkach, štát im poskytne voucher v hodnote 600 eur na úhradu nákladov na opatrovateľku pre dieťa.


Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

 • zaviesť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie,
 • odložiť termín podania i platby daňového priznania o tri mesiace (do 30.6.2020) pre všetkých daňovníkov. Tento „odklad“ nemusí byť daňovému úradu nijako oznamovaný.


V prípade zhoršenia situácie sa tiež uvažuje o možnosti požiadania o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.

Daň z pridanej hodnoty
Ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu na podanie a zaplatenie dane z pridanej hodnoty nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

OSVČ
Dochádza k odkladu platieb zdravotných aj sociálnych odvodov na obdobie troch mesiacov pre živnostníkov, ich následné rozloženie do platieb počas obdobia 18 mesiacov.

Pokuty, penále
Bolo uzákonené neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a zároveň obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Ďalej dochádza k predĺženie času na vyplatenie colného dlhu zo súčasných 10 dní na 30 – 40 dní.

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod.


Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant


Důležité odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odklad-dp-korona-ts

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.03.26_korona.pdf
Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.