Domů Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2023 – daň z příjmů právnických osob (SK)

Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2023 – daň z příjmů právnických osob (SK)

11. 01. 2023

Dne 6.12.2022 schválila národní rada SD novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů, ve které jsou obsaženy níže uvedené nejdůležitější změny platné od 1.1.2023.  

1/ Registrační povinnost PO od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 bude správce daně automaticky registrovat fyzické nebo právnické osoby k dani z příjmů na základě údajů, které budou uvedené v registru právnických osob, podnikatelů. 

Registraci z úřední moci z jiných registrů (obchodní registr a živnostenský registr) bude správce daně vykonávat na základě oznámení, které Finanční ředitelství SR zveřejní na svých webových stránkách.

Tato automatická registrace měla být zavedená již od 1.1.2021, ale termín byl opakovaně posouván.  

2/ Opatření při preventivní restrukturalizaci

Při preventivní restrukturalizaci je počítáno s aktivním jednáním dlužníka, který podává návrh na její započetí. Hlavním cílem preventivní restrukturalizace je připravit plán, který obsahuje konkrétní opatření a v rámci nich se může objevit i odpuštění závazku dlužníka. V takovém případě dochází ke změně na straně věřitele, který dostává možnost provést zákonný odpis pohledávky srovnatelný s ostatními důvody vedoucí k zákonnému odpisu pohledávek.

Takový odpis pohledávky bude u věřitele daňově uznatelným nákladem v rozsahu, v jakém je závazek uvedený v potvrzeném plánu restrukturalizace.

U dlužníka se i nadále postupuje stejně – buď je odpis závazku součástí výsledku hospodaření, nebo je uplatněn §17 odst. 32.

3/ Úpravy u transferového oceňování

U transferového oceňování došlo k úpravě v několika oblastech, a to:

‍a/ Došlo ke zpřesnění definice zahraniční závislé osoby. Zde bylo doplněno ekonomické propojení v případě stálých provozoven, které nebylo v dosavadním zákoně uvedeno.

b/ Bylo doplněno ustanovení, které řeší výpočet podílů blízkých osob pro účely určení ekonomického propojení.

c/ Zpřesněna byla definice kontrolované transakce. Do ustanovení se tak dostala informace, že za kontrolovanou činnost se nepovažuje závislá činnost. Naopak se i nadále považují za kontrolované transakce následující vztahy:

  • vztah mezi poplatníkem s neomezenou daňovou povinností a jeho stálými provozovnami v zahraničí
  • vztah mezi poplatníkem s omezenou daňovou povinností a jeho stálými provozovnami na Slovensku
  • vztah mezi stálými provozovnami poplatníků, které jsou vzájemně propojeni dle písmena n)
  • vztah mezi těmito stálými provozovnami a těmito poplatníky

d/ Byla upřesněna pravidla pro zahrnování nákladů, které vynaložila jiná závislá osoba do základu daně poplatníka. Odstraněny tak byly problémy, které vznikaly při daňových kontrolách a při výpočtu dodatečné daně.

e/ Byla doplněna významná kontrolovaná transakce – bezpečný přístav. Aby bylo sníženo administrativní zatížení malých podnikatelů s transakcemi s nízkou hodnotou, zavedl se tzv. bezpečný přístav ve výšce 10 000 eur. Výjimku tvoří půjčky a úvěry, které budou považovány za významnou kontrolovanou transakci v případě, že jistina přesáhne 50 000 eur.

f/ Doplnila se pravidla pro určení základu daně u stálých provozoven dočasného charakteru. Stálé provozovny, které nemají povinnost vést účetnictví dle slovenských účetních předpisů mohou určovat základ daně z nákladů a výnosů v účetnictví zahraniční osoby, které však musí být schopni přesně z účetnictví identifikovat. Může se jednat o poplatníky, kteří nemají povinnost registrovat organizační složku v obchodním registru

g/ Aby byla zajištěna právní jistota při uplatňování pravidel transferového oceňování, do zákona se doplnil odkaz na Směrnici OECD o transferovém oceňování

h/ Pokud ceny použité daňovým subjektem v transakcích se závislou osobou neodpovídají nezávislému vztahu podle §17odst.5 písm. a), doplnilo se ustanovení, že v takovém případě bude při kontrole základ daně upraven na „medián“ zjištěných nezávislých porovnatelných hodnot

i/ Úprava v oblasti předkládání dokumentace o transferovém oceňování. Daňové subjekty mohou nově předkládat dokumentaci v cizím jazyku a po vyzvání správce daně na předložení ve státním jazyku budou mít lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy předložit přeloženou dokumentaci.

4/ Ostatní opatření

Zpátky se zavádí zdanění výnosů z komerčních a zejména podnikových dluhopisů, které domácí emitenti emitovali na zahraničních trzích. Ke znovuzavedení zdanění došlo zejména z důvodu zamezení obcházení zdanění těchto výnosů. Výnosy plynoucí právnickým osobám s omezenou daňovou povinností (nerezidenti SR) se budou považovat za zdroj příjmu na území SR a budou podléhat zdanění srážkovou daní.  

Změny v oblasti pojišťovnictví – tvorba rezerv. V souvislosti s přijetím nového mezinárodního standardu IFRS 17 – pojistné smlouvy je upravena oblast tvorby technických rezerv v pojišťovnictví, které se doteď zahrnovaly do daňových nákladů.

Změny platné od 1. 1. 2024

1/ Opatření na ochranu proti daňovým podvodům – omezení nákladových úroků

Cílem tohoto opatření je omezení čistých úrokových nákladů u právnických osob tak, aby se zabránilo umělému snižování základu daně z příjmů pomocí dluhového financování. 

Novinka se bude týkat poplatníků s neomezenou daňovou povinností se sídlem nebo místem skutečného vedení na území SR a také na poplatníky s omezenou daňovou povinností, kteří mají na území SR stálou provozovnu.

Do daňově uznatelných nákladů bude možné zahrnout pouze čistá hodnota úrokových nákladů (= rozdíl mezi výnosovými a nákladovými úroky). Nákladové úroky, které budou přesahovat výnosy a nebudou tak zahrnuty v daném zdaňovacím období do základu daně, bude možné uplatnit nejvýše v pěti po sobě následujících obdobích.

Novinka se týká poplatníků, jejichž výše čistých úrokových nákladů bude přesahovat hodnotu 3 000 000 eur = základ daně se zvýší o sumu, o kterou čisté úrokové náklady přesáhnou 30% ukazatele EBITDA (tj. zisk před zdaněním, úroky a odpisy). Toto nové pravidlo bude mít přednost před pravidlem nízké kapitalizace dle §21a ZDP a také se nebude vztahovat na banky a pojišťovny.

V případě, že čisté úrokové náklady budou mít zápornou hodnotu a tedy zdanitelné úrokové výnosy jsou vyšší než daňově uznatelné úrokové náklady, potom poplatník nepostupuje dle §17k ZDP a všechny úrokové náklady jsou daňově uznatelné, pokud nejsou omezené testem nízké kapitalizace dle §21a ZDP.

Ing. Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.