Domů Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2023 – daň z přidané hodnoty (SK)

Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2023 – daň z přidané hodnoty (SK)

11. 01. 2023

Parlamentem došlo k schválení novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje níže uvedené nejdůležitější změny od 01. 01. 2023.

1/ Oprava odpočtu daně v případě úplného nebo částečného nezaplacení úplaty na dodávku zboží nebo služeb od roku 2023

Novela pro odběratele zavádí povinnost opravit odečtenou DPH z nakoupeného zboží a služeb, v ceně, kterých byla DPH uplatněná, pokud úplně nebo částečně odběratel neuhradí závazek do 100 dní po jeho splatnosti. Pokud odběratel původně uplatnil nárok na odpočet DPH v poměrné výši, tuhle skutečnost zohlední při opravě odpočítané DPH při neuhrazení závazku.

Pokud však neuplynulo 100 dní od splatnosti závazku, je i nadále zachována povinnost opravy v případě, že je odběratel v insolvenčním řízení, oddlužení nebo uplynulo 12 měsíců od splatnosti a odběratel současně obdržel opravný doklad.

2/ Nová definice nevymahatelné pohledávky od roku 2023

Nevymahatelnou pohledávkou se stane taková pohledávek, které od splatnosti uplynulo 150 dní. Dle přechodného ustanovení musí moment uplynutí 150 dní od splatnosti nastat po 31. 12. 2022.

Splatnost závazku je lhůta určená smluvními stranami na splnění peněžního závazku dlužníka. Smluvní strany v případě uplatňování ustanovení § 25a odst. 2 budou mít povinnost relevantně prokázat lhůtu splatnosti pohledávky, včetně jejich dodatečných změn. Pokud se smluvní strany domluví na dodatečné úpravě lhůty splatnosti pohledávky, dodavatel zohlední upravenou splatnost při opravě základu daně obdobně i odběratel při opravě odpočítané daně, pokud plně nebo částečně nezaplatil. Dodavatel má tak možnost uplatnit opravu základu daně, a to za následujících podmínek:

– uplynulo 150 dní od splatnosti pohledávky a tato pohledávka:

  • není víc jako 1 000 EUR včetně DPH a plátce DPH prokáže, že vykonal jakýkoliv úkon, který směřuje k získání úhrady pohledávky,
  • je víc jako 1 000 EUR včetně DPH a pláte DPH prokáže, že se domáhá zaplacení pohledávky žalobou na soudu kromě rozhodcovského soudu,
  • je víc jako 1 000 EUR včetně DPH a plátce DPH prokáže, že je vymáhána v exekučním konaní dle osobitého předpisu.

Uvedenou opravu základu daně může vykonat dodavatel už u neuhrazených pohledávkách, u kterých uplynulo 150 dní od splatnosti po 31. 12. 2022.

Dodavatel má rovněž povinnost vrátit takto uplatněnou DPH, když mu odběratel dodatečně úplně nebo částečně uhradil dodávku zboží či služby. Nadále zůstává zachovaná povinnost dodavatele vyhotovit opravný doklad.

Odběrateli však vzniká povinnost vrátit DPH při neuhrazených závazků dřív, než vzniká nárok dodavateli na dodatečné vyžádání DPH od státu. Proto se odběratel nemůže spoléhat pouze na obdržení opravného dokladu od dodavatele, ale musí si sám sledovat saldokonto závazků.

Finanční správa SK v průběhu ledna 2023 zveřejní metodický pokyn, ve kterém budou uvedeny nejrůznější příklady v oblasti nevymahatelných pohledávek a povinností oprav odpočtů daně v případě neúplného nebo částečného nezaplacení faktury odběratelem.

3/ Registrace za plátce DPH  

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se upouští od povinnosti registrace za plátce DPH pro osoby, které poskytují osvobozené činnosti a výlučně z těchto činností dosáhnou obrat 49 790 EUR pro povinnou registraci. Jedná se o osvobozené činnosti od DPH dle § 37 až 39 zákona o DPH. Pokud však tyto osoby dosáhnou obrat i z jiných činností budou i nadále povinné bez ohledu na výši dosaženého obratu z těchto dalších činností podat žádost o registraci pro daň.

Tyto zdanitelné osoby, kterým již v minulosti vznikla povinnost registrace za plátce DPH z důvodu překročení obratu z výlučně osvobozených činností mohou požádat o zrušení registrace pro DPH.

4/ Zrušení povinnosti podávání prázdného daňového přiznání v třístranném obchodu

V návaznosti na zjednodušování administrativních povinností se dále zavádí úleva pro plátce DPH registrovaných dle § 5, pokud uskutečnili jen třístranný obchod pod identifikačním číslem pro DPH předěleným v tuzemsku v postavení prvního odběratele. Nejsou tak povinní podávat prázdné daňové přiznání DPH.

5/ Změna období, za které se podává mimořádné daňové přiznání k DPH od roku 2023

Pokud zdanitelná osoba nesplnila povinnost podat žádost o registraci pro DPH nebo ji podala opožděně a toto opoždění je víc než 21 dní, tak ji vzniká za období, v které měla být plátcem DPH povinnost odvést DPH z dodaného zboží a služeb a rovněž jí vzniká právo na odečtení DPH z nakoupených vstupů.

Dochází tedy ke zkrácení období z původních 30 dní na 21 dní. Změna nastala v důsledku sjednocení se s termínem, kdy je daňový úřad povinný rozhodnout o registrace za plátce DPH. Obdobím, v kterém má byt zdanitelná osoba plátcem DPH se tedy rozumí období, které začíná 22. dnem po dni, kdy byla osoba povinná nejpozději podat žádost o registraci pro DPH.

6/ Stanovení výše opravy odpočítané DPH při krádeži tovaru 

Oprava odpočítané DPH se vztahuje na ukradené zboží, které nebylo odpisovaným majetkem, a které bylo obstaráno na jiný účel než na další prodej s OC nižší než 1 700 EUR a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. V těchto případech se bude uplatňovat zákonná fikce posuzování a na tento majetek se bude pohlížet jako na odepisovaný majetek s dobou odepisování 4 roky. Pokud bude mít tento majetek více než 4 roky, plátce DPH nebude mít povinnost opravit odečtenou DPH z titulu krádeže tohoto zboží.

7/ Stanovení úroku z omeškání při dovozu zboží od roku 2023

Novelou zákona o DPH došlo k sjednocení případu vyměření úroku z prodlení týkajícího se sumy DPH při dovozu zboží s případem vyměřením úroku z prodlení týkajícího se celního dluhu. Úrok z prodlení se vypočítá dle příslušných ustanovení celních předpisů, protože se dle § 12 zákona o DPH na DPH při dovozu zboží vztahují celní předpisy, pokud zákon o DPH nestanovuje jinak.

Barbora Hrivíková
Accounting Consultant Junior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.