Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2022 – daň z přidané hodnoty (SK)

V návaznosti na novelu daňového pořádku byla vydána i novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 222/2004 Z.z., která zahrnuje níže uvedené nejdůležitější změny.

1) Oznamovací povinnost plátců daně a souvislosti s tím spojené

Novela zákona o DPH ustanovuje plátcům DPH registrovaných k 15.11.2021 a nově registrovaným subjektům po tomto datu povinnost oznámit finanční správě SK bankovní účet. Důvodem pro tento krok byla vysoká částka evidovaných nedoplatků, která převyšuje 33 mil. EUR.

Finanční správě jsou nově oznamovány pomocí dostupného formuláře veškeré vlastní bankovní účty (tuzemské i zahraniční), které subjekty používají k podnikání nebo jsou předmětem daně dle §2 ZDPH. Oznamování bankovních účtů probíhalo pro plátce daně registrované k 15.11.2021 v termínu nejpozději do 30.11.2021 a nově registrované subjekty mají tuto povinnost provést bezodkladně ode dne registrace k dani nebo zřízení účtu.

Jakákoliv změna, doplnění nebo zřízení nového účtu musí být správci daně také bezodkladně nahlášena.

Finanční správa z nahlášených bankovních účtů vytvoří jejich databázi/seznam, kterou bude zveřejňovat a pravidelně aktualizovat. Povinnost ohlásit finanční správě bankovní účty má návazný dopad do dalších oblastí, jako je ručení za daň, vrácení přeplatků a nadměrných odpočtů apod.

Vracení přeplatků na dani, záporné daně či nadměrných odpočtů bude finanční správa vracet pouze v případě oznámených bankovních účtů. Subjekty, které své bankovní účty nezveřejní pomocí oznámení na finanční správu, obdrží tyto daňové přeplatky/nadměrné odpočty apod do 10 dnů ode dne nahlášení bankovního účtu finanční správě. V případě, že plátce uvede ve formuláři nesprávné, nepravdivé či neúplné informace, může daňový úřad uložit pokutu až do výše 10 000 EUR.

2) Úprava v oblasti ručení za daň v případě, že dodavatel daň na výstupu neuhradí FÚ

V návaznosti na oznamovací povinnost plátců daně je rozšířen také okruh znalostí/domněnek, které budou představovat dostatečné důvody v tom směru, že plátce daně v pozici odběratele vědět měl nebo vědět mohl, že jeho dodavatel nezaplatí daň i přesto, že bylo zdanitelné plnění odběratelem uhrazeno. V případě, že bude zboží/služba zaplacená na jiný, než oznámený bankovní účet a současně budou splněny další podmínky, může se plátce stát ručitelem za neodvedenou daň svého dodavatele.

Pokud nastanou a jsou splněny všechny podmínky pro vznik ručení za daň, pak je daňovým úřadem vydáno rozhodnutí a po jeho doručení vzniká povinnost uhradit dosud nezaplacenou daň.

Pokud má odběratel při své platbě pochybnosti o dodavateli, zda vyčíslenou daň odvede a uhradí, může postupovat takto, aby se ručení za daň vyhnul a nemusel svou nevědomost v daňovém řízení dokazovat:

  • Před platbou faktury si subjekt zkontroluje v seznamu bankovních účtů, že jeho dodavatel bankovní účet zveřejnil.
  • Je možné využít platbu formou „split payment“, kdy základ daně je uhrazen na účet, který dodavatel uvedl pro úhradu a výše DPH je poukázána přímo na osobní účet plátce u správce daně (dále jen ODÚ). Tento způsob je možné použít ve všech případech, kdy se odběratel zboží/služby obává, že by mohlo nastat ručení za daň.

3) Specifické způsoby úhrady daně

Jedná se o výše uvedený způsob úhrady dodavatelské faktury pomocí rozdělení úhrady základu daně a výše DPH. Při použití tohoto způsobu úhrady je odběratel povinen platbu označit tak, jako by jí hradil na účet svého dodavatele. Aby byla platba připsána na správný ODÚ u finanční správy, bude vydán seznam všech ODÚ vedených u správce daně. V případě, že je provedena úhrada pomocí split payment a současně je vydáno rozhodnutí o ručení, není ručení uplatňováno, pokud je split payment proveden dříve, než je rozhodnutí o ručení doručeno.

Ve vyhlášce Ministerstva financí SR č.378/2011 Z.z o způsobu označování plateb bude doplněno nové označení druhu platby formou split payment. Nové označení je 1109 - daň z přidané hodnoty zaplacená odběratelem za dodavatele.

V případě, že odběratel uhradí DPH na ODÚ a současně dodavatel řádně odvede a uhradí tuto daň, vzniká dodavateli přeplatek na dani. O tento přeplatek si dodavatel musí zažádat a je vrácen pouze za předpokladu zveřejněného bankovního účtu. Pokud bankovní účet zveřejněn není, bude přeplatek vrácen do 10 dnů ode dne dodatečného zveřejnění.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.