Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2021 a 1.1.2022 – daň z příjmů právnických osob (SK)

V posledních dvou letech doznal zákon o dani z příjmů právnických osob poměrně zásadních změn a níže uvádíme rekapitulaci nejdůležitějších změn, které se týkají zdaňovacího období za rok 2021, ale dopad mají i do následujících let.

1) Snížená sazba daně z příjmů právnických osob a její pravidla

Snížená sazba daně z příjmů právnických osob již byla zavedena od roku 2020, nicméně ve zdaňovacím období 2020 byla aplikována jiná pravidla.

Od 1.1.2020 použil sníženou sazbu ve výši 15% subjekt, jehož zdanitelné příjmy nepřesáhly sumu 100 000 eur.

Od 1.1.2021 může sníženou sazbu 15% použít subjekt, jehož zdanitelné příjmy nepřesáhnou sumu 49 790 eur. Snižuje se tak hranice hodnoty zdanitelných příjmů.

2) Zálohy na daň

Novelou ZDP č.416/2020 Z.z. došlo k upuštění od vyrovnání zaplacených záloh splatných od začátku nového zdaňovacího období do lhůty na podání daňového přiznání za předcházející zdaňovací období. Dříve bylo nutné porovnat uhrazené zálohy a po podání přiznání vypočítat, kolik by mělo být nově placeno a případný rozdíl douhradit.

Nově budou zálohy v období do podání daňového přiznání počítány z poslední známé daňové povinnosti a po podání daňového přiznání dojde k případnému přepočtu.

3) Odečet daňových ztrát

Od zdaňovacího období 2020 je možné daňovou ztrátu odečítat 5 let a vždy nejvíce do výše 50% základu daně. Do 31.12.2019 bylo možné odečítat daňové ztráty pouze ve 4 následujících obdobích a vždy maximálně ve výši ¼.

Daňové subjekty se tak od zdaňovacího období 2021 mohou setkat s kombinací odečtů:

  • Odečet daňových ztrát z let 2017, 2018, 2019 dle starých pravidel
  • Odečet daňových ztrát od roku 2020 dle nových pravidel.
  • Současně je potřeba při odečtu daňových ztrát předchozích let zohlednit skutečnost, pokud daňový subjekt ve zdaňovacím období 2020 odečítal daňovou ztrátu dle mimořádných opatření podle §24b lex korona.

4) Poskytnuté dotace

Pokud je subjektu poskytnuta dotace na úhradu konkrétně vzniklých nákladů, účtuje se do výnosů v účetním období, ve kterém je zaúčtovaný kompenzovaný náklad.

Výše uvedený postup se uplatní v případě, že subjekt splní veškeré podmínky ke splnění nároku na dotaci a současně vykoná nezbytné úkony potřebné na poskytnutí dotace (je podána žádost/hlášení apod).

V souvislosti s dotacemi je potřeba posoudit a uplatnit princip neutrálního vlivu na základ daně. Pokud je výnos z dotace osvobozeným plněním, pak i náklady kryté touto dotací nemůžou být zahrnuty do daňově uznatelných nákladů a naopak.

Nejdůležitější změny, které přináší novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů od 1.1.2022

1) Registrační povinnost PO od 1.1.2021 - §49 – s posunem od 1.1.2023

Od 1.1.2021 měla finanční správa automaticky registrovat poplatníky na základě zápisu FO nebo PO do registru právnických osob, podnikatelů. Z technických důvodu byl termín posunut na 1.1.2022. Nově je však automatická registrace k DPPO posunuta až od 1.1.2023

2) Úpravy v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj v §30

Do 31.12.2019 bylo možné odpočítat 100% - základní výška odpočtu
Od 1.1.2020 byl zvýšen odpočet na VaV z úrovně 100% na úroveň:

  • 150% při podání DP po 31.12.2019 za zdaňovací období, které začalo nejdříve 1.1.2019
  • 200% při podání DP za zdaňovací období začínající nejdříve 1.1.2020

Od 1.1.2022 je tento „superodpočet“ ve výši 200% snížen na hodnotu 100%.

3) Úprava v oblasti odpočtů nákladů na investice

Nově si daňový subjekt může odpočítat od základu daně dané procento (15-55%) daňového odpisu. Jde o dočasný nástroj, který má dopomoci k vyšší podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se o investice do tzv. Průmyslu 4.0.

Cílem je podpora takových daňových subjektů, které se rozhodnou realizovat investice do majetku s vyšší přidanou hodnotou a kteří v letech 2022 – 2025 proinvestují nejméně 700% nebo 1 400% průměrné hodnoty investic z předcházejícího tříletého období 2019 – 2021.

Dle výše proinvestované průměrné hodnoty investice jsou nastavená procentní pásma pro uplatnění dodatečného odpisu na tzv. produktivní investice z daňového odpisu, který byl uplatněn z této investice v příslušném zdaňovacím období v daňových nákladech.

4) Oznámení výšky splatných záloh na DPPO správcem daně

Od 1.1.2022 správce daně bude subjektům oznamovat výši splatných záloh nejpozději 5 dní před splatností zálohy na daň.

5) Změny v oblasti stravenek a příspěvků na stravování

Od 1.1.2022 dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob v maximální výši 55% z výšky stravného pro pracovní cestu v trvání 5-12h. Aktuální výška osvobozeného přijmu bude ve výši 2,81 EUR. Do konce roku 2021 byly stravenky osvobozené od daně z příjmů fyzických osob v plné výšce a docházelo tak k znevýhodňování finančního příspěvku na stravování.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.