Novinky v zákoně o DPH od 1.1.2019 – Slovensko

Ministerstvo financí SR připravilo a schválilo novelu Zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty, která je účinná ode dne 1.1.2019.

Dovolujeme si Vám níže shrnout nejdůležitější změny, které novela zákona obsahuje:

1. Zrušení jistoty na daň

2. Sjednocení definice obratu pro účely registrace plátcovství DPH

3. Dodání zboží a služeb při použití poukazů

4. Zdanění dodání stavby, zdanění pronájmu nemovitosti

5. Přenos daňové povinnosti při dodání zemědělských plodin a zboží z kovů

6. Snížení sazby DPH u hotelových a ubytovacích služeb

1) Zrušení jistoty na daň

V současnosti, pokud se subjekt registruje k placení DPH, daňový úřad ho může vyzvat k povinnosti uhradit jistotu na daň. Tento nástroj byl zaveden v roce 2012 a měl eliminovat nedoplatky na DPH u nově vzniklých plátců DPH. Tento nástroj dle Ministerstva financí svůj účel splnil a nedoplatky na dani se podařilo snížit. I z tohoto důvodu se ministerstvo rozhodlo tento nástroj od 1.1.2019 zrušit.

Všechna rozhodnutí o povinnosti složit jistotu (zálohu) na daň z přidané hodnoty vydaná do 31.12.2018 se touto novelou ruší a u subjektů, u kterých nebyla tato uhrazená záloha na nedoplatky na dani použita, bude do 31.1.2019 vrácena na účet plátců daně.

2) Sjednocení definice obratu pro účely registrace plátcovství DPH

V současné době zákon definuje obrat pro účely registrace plátcovství DPH dvěma pojmy, a to „příjmy“ a „výnosy“. Tyto dva pojmy však způsobují nerovné podmínky pro osoby vedoucí podvojné účetnictví a pro osoby vedoucí jednoduché účetnictví. Novela zákona tyto dva pojmy nahradí jednotným pojmem - „hodnota dodaného zboží a služeb.

Tato změna bude mít za následek to, že do obratu bude zahrnována hodnota dodaného zboží a služeb dle §22 odst.1 zákona o DPH v době jejich dodání.

Další změnou projde i oblast přijatých záloh, které se do obratu nebudou zahrnovat – do obratu budou zahrnuty až v období, ve kterém bude zboží nebo služby dodány.

Např. dle původních podmínek, tedy s použitím pojmů příjmy a výnosy by nastala následující situace při přijetí zálohy – osoba vedoucí jednoduché účetnictví by tuto zálohu do obratu zahrnula, protože se jedná o její příjem, osoba vedoucí podvojné účetnictví by však tuto zálohu do svého obratu nezahrnula, protože by se v tuto chvíli nejednalo o její výnos. Po úpravě zákona a sjednocení podmínek dojde k tomu, že oba typy subjektů do obratu DPH zahrnou tuto zálohu až dnem skutečného dodání zboží nebo služby.

3) Dodání zboží a služeb při použití poukazů (odložená účinnost tohoto bodu - od 1.9.2019)

S cílem sjednotit nakládání s dodáním zboží a služeb při použití poukazů z hlediska DPH ve všech státech EU, jsou nově zavedeny dva termíny pro tyto poukazy. Jedná se o jednoúčelový poukaz a víceúčelový poukaz, u nichž budou známé konkrétní podmínky pro jejich použití z pohledu DPH.

Samotný poukaz je chápán jako nástroj, který dává jeho držiteli právo získat zboží a služby na daném poukazu uvedené. Na základě těchto poukazů jsou poté zboží a služby dodávány a novela zákona sjednocuje podmínky, v jakém okamžiku dochází k povinnosti subjektů, které poukazy vystavují, odvádět DPH.

U jednoúčelových poukazů je v době jeho vystavení známé místo dodání i částka splatné daně daného zboží či služeb a v takovém případě má subjekt povinnost DPH z tohoto poukazu odvést státu v okamžiku jeho vystavení.

Např. Poukaz na ubytování na jednu noc v hotelu celé hotelové sítě ve Slovenské republice. Je zde známé místo dodání, i sazba DPH za tuto službu – vydání tohoto poukazu je tak považováno za dodání příslušného zboží či služeb a je nutno toto plnění zdanit.

U víceúčelových poukazů není v době jejich vystavení známá některá ze skutečností, která by umožnila určit jednoznačný postup z hlediska DPH, jako u jednoúčelových poukazů. V takovém případě je dodání zboží či služby předmětem daně až v okamžiku skutečného předání zboží nebo čerpání služby.

4) Zdanění dodání stavby, zdanění pronájmu nemovitosti

Novela zákona přináší nová, níže uvedená pravidla:

Plátci daně nebudou moci využít volbu zdanění nemovitosti osvobozené od daně, která je určena k bydlení (byt či rodinný dům) při jejím dodání s cílem zabránit zneužití odpočtů na dani.

Stejně bude přistupováno i k právu volby na zdanění pronájmu nemovitosti, která je také určena k bydlení. Bez ohledu na to, v jakém postavení je příjemce (nájemce) bude plátce mít vždy povinnost na toto nájemné uplatnit osvobození od daně.

Zdanění nebude nově podléhat pouze dodání nové stavby (za předpokladu, že neuplynulo 5 let od první kolaudace nebo od prvního užívání stavby), ale nově i dodání starší stavby, u které došlo ke změně jejího účelu užívání. U této změny se však ke zdanění přistoupí pouze za podmínky, že náklady na stavební práce představovaly min. 40% hodnoty stavby před započetím prací. Dále zdanění bude podléhat také zrekonstruovaná stavba, za stejného předpokladu, že stavební práce na rekonstrukci představovaly min. 40% hodnoty stavby před započetím prací.

Uplatnění osvobození u staveb, u kterých došlo k rekonstrukci nebo ke změně účelu užívání, bude možné po uplynutí 5 let od kolaudace těchto zmíněných stavebních prací.

5) Přenos daňové povinnosti při dodání zemědělských plodin a zboží z kovů

V oblasti dodání zemědělských plodin a výrobků z kovu, na které je vystavena zjednodušená faktura (doklad z ERP) dojde k vyloučení těchto plnění z režimu přenesení daňové povinnosti.

Na takových dokladech nebyly uvedeny náležitosti odběratele ani informace o přenesení daňové povinnosti, které jsou podstatnými podmínkami při uplatňování přenosu daňové povinnosti a kupující si z tohoto důvodu nemohl uplatnit daň na koupi takového zboží.

6) Snížení sazby DPH u hotelových a ubytovacích služeb

Sazba DPH u hotelových a ubytovacích služeb bude snížena na 10%.

Pavla Vejtrubová

Accounting Consultant Assistant

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.