Novinky ve slovenské legislativě – daňový řád (SK)

Ve sbírce zákonů SR byla zveřejněná novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Tato novela se zaměřila zejména na boj proti daňovým únikům, podporu dobrovolného plnění daňových povinností a snižování administrativní zátěže s účinností od 1.1.2022.

Dovolujeme si ve zkratce shrnout co nejzásadnější, co je v novele zákona řešeno.

1) Zrušení povinnosti správce daně vydávat osvědčení o registraci

Správce daně již nebude zasílat daňovým subjektům fyzické osvědčení o registraci, které bylo potřebné předkládat při zapsání změn a také bylo nutné tyto kartičky vracet při ukončení podnikání. Správce daně nyní nově vydá rozhodnutí o registraci, vůči kterému se daňový subjekt může odvolat a nebude nutné toto rozhodnutí předkládat při zapisování změn. Dále také nebude nutné toto rozhodnutí vracet při ukončení podnikání.

2) Snižování administrativní zátěže

Daňové subjekty nově nemusí oznamovat finanční správě údaje, které je možné získat z jiných zdrojů, jsou oznámené jiným orgánům veřejné moci, které mohou být postoupeny na finanční správu, nebo také informace, které jsou součástí veřejných i neveřejných registrů orgánů veřejné moci.

3) Úprava k zániku práva na vyměření daně

Od 1.1.2022 platní kratší lhůta z původních 7 let na 5 let při umořování daňové ztráty.

4) Veřejný index daňové spolehlivosti

Správce daně bude moci daňovým subjektům registrovaným k dani z příjmů přiřadit index daňové spolehlivosti ve dvou formách – vysoko spolehlivý/nespolehlivý subjekt.

Každému hodnocenému daňovému subjektu bude rozhodnutí o přidělení indexu doručeno do 28.2.2022. Do 30.6.2022 pak bude zveřejněn seznam hodnocených subjektů včetně jejich indexů. Oznámení o indexu dostanou takové subjekty, které obdržely oznámení o tzv. osobitých režimech a subjekty byly registrované na finanční správě k 31.12.2019.

5) Rozhodnutí o vyloučení

Fyzická osoba statutární orgán nebo člen statutárního orgánu daňového subjektu bude moci být z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům vyloučen. Podmínkou k vyloučení bude zánik nároku na vrácení nadměrného odpočtu a nedoplatek na dani bude vyšší než 5 000 EUR déle než 1 rok. V případě probíhajícího exekučního řízení nebo probíhajícího konkurzu/restrukturalizace k vyloučení dojít nemůže.

Proti vyloučení bude možné podat odvolání nebo využít přezkum správním soudem pomocí podání správní žaloby. Správce daně vyloučené osobě zašle do 90 dní oznámení, tzv. diskvalifikační list. Tento diskvalifikační list bude zasílán příslušenému soudu – Okresní soud Žilina.

6) Snížení poplatku na závazné stanovisko

Snížen bude poplatek za jedno závazné stanovisko, které bude podané po 1.1.2022 na částku 1 000 EUR. Subjekty, které budou mít index vysoko spolehlivého daňového subjektu budou povinni hradit poloviční částku 500 EUR.

7/ Elektronická komunikace finančního ředitelství SK pomocí portálu UPVS s uplatněním fikce doručení od 1.1.2022

Elektronický dokument se bude považovat za doručený, pokud adresát potvrdí notifikaci o doručení anebo i tehdy, kdy uplyne lhůta 15 dní od uložení písemnosti bez ohledu na notifikaci doručení (tedy bez ohledu, zda si adresát dokument vyzvedl či nikoliv).

Finanční úřad bude při komunikaci využívat vždy ten způsob, který má podnikatel zřízen. Pokud nemá subjekt aktivovanou elektronickou schránku na ústředním portále veřejné správy (ÚPVS), bude dokumenty posílat do schránky na portálu finanční správy (PFS). V případě, že nemá subjekt zřízen ani jedno z toho, bude využívat i nadále doručování přes poštovního doručovatele.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.