Domů Novinky v oblasti Zákonníka práce

Novinky v oblasti Zákonníka práce

15. 04. 2020

Novinky v oblasti Zákonníka práce

Parlament dňa 2.4.2020 schválil zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých oblastí.

Novela zákona upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

Pre zamestnávateľov je najdôležitejšou novinkou, ktorá má vstúpiť do platnosti náhrada mzdy v sume na 80 % priemernej mzdy zamestnanca najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Pôvodne bola v Zákonníku práce stanovená náhrada mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že prevádzka bola zatvorená z dôvodu nariadenia, zamestnávateľ môže rozhodnúť o náhrade mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Táto novela sa rovnako týka zamestnávateľov, u ktorých pôsobia odbory a majú spísanú dohodu, že v prípade zatvorených prevádzok budú zamestnancom vyplácať minimálne 60 % priemernej mzdy. V týchto firmách sa tým pádom náhrada mzdy pre zamestnancov môže zvýšiť.

Počas pandémie bude možné pružnejšie využívať pracovný čas. V prípade, že to charakter práce dovoľoval, mohol sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na tzv. práci z domu. Po schválení novely môže zamestnávateľ zamestnancovi prácu z domu nariadiť.

Ďalšou novinkou, ktorá vstúpi do platnosti je skrátenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľom pri nariadení čerpania dovolenky. Pôvodne musel zamestnávateľ oznámiť čerpanie dovolenky 14 dni dopredu. Táto lehota sa skráti zo 14 dní na 7 dní. Pri nariadení dovolenky z minulého roka je oznamovacia lehota minimálne 2 dni pred čerpaním nariadenej dovolenky.

Prvá pomoc zamestnávateľom od štátu

Štát podáva zamestnávateľom pomocnú ruku z dôvodu pandémie koronavírusu tak príspevkom, ktoré súvisia s úhradou nákladov spojených s evidenciou prekážok na strane zamestnávateľa. Súčasný nárok na príspevok sa rozdeľuje podľa skupín zamestnávateľov. Neustále sa rokuje o ďalších opatreniach, ktoré budú postupne vychádzať a nadobúdať účinnosť ako i uplatnenie pre čoraz širšiu skupinu zamestnávateľov.

Do prvej skupiny zamestnávateľov patria tí, ktorí majú povinnosť mať zatvorené resp. obmedzené prevádzky a zároveň nebudú prepúšťať svojich zamestnancov. Do druhej skupiny zamestnávateľov patria tí, ktorým klesli tržby najmenej o 20 % (10%) alebo museli zatvoriť prevádzky a zároveň nebudú prepúšťať svojich zamestnancov a nemuseli mať zatvorené svoje prevádzky.

Zamestnávateľ, ktorý patrí do prvej skupiny bude mať nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorý nemôže svoju prácu vykonávať kvôli prekážke na strane zamestnávateľa. Výška príspevku bude závisieť od výšky vyplatenej náhrady mzdy za čas kedy zamestnanec nemohol vykonávať prácu najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Príspevok môže byť vyplatený najviac do sumy 1 100 eur. Napríklad zamestnanec od 16.3.2020 zostal doma a nemohol vykonávať prácu. Zamestnávateľ mu vyplatil náhradu mzdy za čas od 16.3.-31.3.2020 vo výške 1 000 eur. Štátny príspevok tak bude vo výške 800 eur. Do pozornosti je potrebné dať, že v tomto prípade sa príspevok nevzťahuje na odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne. Tie zamestnávateľ z prvej skupiny musí odviesť do príslušných inštitúcií. Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa za všetky mesiace roka 2020 je 800 000 eur.

Zamestnávateľ z druhej skupiny má rovnako nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému nie je schopný prideliť prácu avšak v tomto prípade sa prihliada na tržby a ich pokles. Celkový príspevok môže byť maximálne vo výške 200 000 eur mesačne a maximálne 800 000 eur ročne. Príspevok na jedného zamestnanca za 03/2020 je vo výške vyplatenej náhrady mzdy najviac 80 % priemerného zárobku zamestnanca a súčasne je to najviac suma:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca za 04/2020 je vo výške vyplatenej náhrady mzdy najviac 80 % priemerného zárobku zamestnanca a súčasne je to najviac suma:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Aby štát mohol zamestnávateľovi vyplatiť príspevok musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Vyplatená náhrada mzdy zamestnancovi vo výške 80 % priemerného zárobku (výnimkou je marec 2020 a týka sa to zamestnávateľov, ktorí mali v kolektívnej dohode dohodnutá náhradu mzdy 60 % priemerného zárobku)
 • Udržanie pracovného miesta minimálne 2 mesiace po tom ako žiadal o príspevok
 • Preukázať stav zamestnancov k 31.3.2020

V čestnom prehlásení, ktoré je súčasťou žiadosti o príspevok zamestnávateľ preukazuje nasledujúce skutočnosti:

 • Splnenie vyššie uvedených podmienok
 • Splnenie daňových a odvodových povinností
 • Nemá voči úradu splatné finančné záväzky
 • Nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,  
 • Pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Súčasťou žiadosti o príspevok je zoznam zamestnancov, na ktorých si zamestnávateľ chce uplatniť príspevok. Tabuľka môže byť preddefinovaná vaším softvérom. V zozname bude musieť byť uvedené:

 • Poradové číslo zamestnanca
 • Osobné údaje zamestnanca (Meno, Priezvisko, rodné číslo)
 • Priemerný hodinový zárobok zamestnanca
 • Počet hodín prekážky v práci
 • Náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi

Príspevok od štátu pre udržanie pracovaných miest bude vypláca miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť je potrebné zaslať v období od 6.4.2020. Prvé príspevky budú vyplatené 15.4.2020.

‍Viac informáciu o tom, ako požiadať o príspevok nájdete na stránke https://www.pomahameludom.sk/. Na tejto stránke nájdete Žiadosť o príspevok ako aj výkaz zamestnancov, ktorý je potrebný k žiadosti doložiť. Nájdete tu podrobný popis ako žiadosť vyplniť ale aj podmienky, ktoré musí zamestnávateľ spĺňať.

ODKLAD ODVODOVEJ POVINNOSTI ZA 03/2020

Do platnosti vstupuje nová legislatíva, ktorá upravuje možnosť posunúť si dátum splatnosti odvodov v prípade poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnávateľ tak v riadom termíne odvedie 9,4% odvodov (poistné) z vymeriavacieho základu svojich zamestnancov do sociálnej poisťovne a 4% odvodov (poistné) z vymeriavacieho základu svojich zamestnancov na zdravotnú poisťovňu.

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne intenzívne pracujú na sprístupnení formulárov pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti sa nachádzajú na stránkach príslušných zdravotných poisťovní ako i na sociálnej poisťovni. Do pozornosti uvádzame skutočnosť, že zamestnávateľ je povinný odviesť daň za zamestnancov ako i odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne včas. Odklad sa dotýka tej časti platby odvodov, ktorá pripradá na úhradu zamestnávateľovi. Teda splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie za zamestnancov ostáva nezmenená. V texte uvádzame prepojenia na jednotlivé formuláre:

 • Sociálna poisťovňa
 • Dovera – prostredníctvom elektronickej pobočky zamestnávateľa
 • UNION – pracujú na druhu akým zamestnávateľ oznámi pokles tržieb
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa – pracujú na druhu akým zamestnávateľ oznámi pokles tržieb

Daňové priznanie 2019

V dnešnej situácii kedy u nás vyčíňa ochorenie covid-19 sa vláda rozhodla, že firmám aj občanom odpustí sankcie za oneskorené podanie daňového priznania dane z príjmu, pokiaľ daňové priznanie podajú a daň zaplatia do 30.6.2020.

V minulom období bolo potrebné podať žiadosť o odklad daňového priznania a až následne Vám bola predĺžená lehota na podanie. V tomto prípade nie je potrebné žiadosť o predĺženie lehoty podávať a lehota Vám bude predĺžená automaticky bez nároku na sankcionovanie.

V prípade, že ste svojim zamestnancom vykonali ročné zúčtovanie daní za rok 2019, potvrdenie o vykonanom ročnom zúčtovaní daní možno odovzdať zamestnancovi najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak zamestnanec uviedol v žiadosti o ročné zúčtovanie daní skutočnosť, že chce darovať 2%, zamestnávateľ má povinnosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Ak zamestnanec chce darovať 2 % z dane ale v tejto dobe by nerád posielal podklad poštou je možné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (2%) za rok 2019 podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Obdobie pandémie na tento účel trvá do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Ing. Michaela Fodorová
Payroll Consultant Junior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.