Domů Náležitosti pracovnej zmluvy podľa slovenskej legislatívy

Náležitosti pracovnej zmluvy podľa slovenskej legislatívy

27. 03. 2017

Po prijatí uchádzača o zamestnanie dochádza k príprave a samotnému podpisu pracovnej zmluvy. Pracovnou zmluvou sa začína každý pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Každá zmluvná strana musí obdržať jedno písomné vyhotovenie. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve prostredníctvom povinných a tiež odporúčaných náležitostí dohodne pracovné podmienky, za ktorých sa pracovný vzťah uzatvára. Povinný obsah pracovnej zmluvy upravuje Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce v platnom znení § 42.

Medzi povinné náležitosti pracovnej zmluvy patria:

1. Druh práce – stručná charakteristika
2. Miesto výkonu práce
3. Deň nástupu do práce
4. Mzdové podmienky a výplatný termín
5. Pracovný čas
6. Výmera dovolenky
7. Dĺžka výpovednej doby

1. Druh práce

Každá pracovná zmluva musí obsahovať označenie druhu práce ako aj stručnú charakteristiku. Odporúčame používať čo najširšie vymedzenie pracovnej náplne, špecifikáciu pracovnej náplne a povahy práce, ako aj úlohy vyplývajúcich z povahy práce.

2. Miesto výkonu práce

Miestom výkonu práce býva v pracovnej zmluve označená adresa sídla alebo prevádzkarne zamestnávateľa. Pri špecifikácií miesta výkonu práce sa môže zamestnávateľ zamerať aj na konkrétnu obec výkonu práce napríklad Bratislava, Prešov. Takto vymedzené určenie miesta výkonu práce dovoľuje zamestnávateľovi neobmedzený presun zamestnanca medzi jednotlivými pobočkami/prevádzkami v jednom meste. Označenie celého štátu za miesto výkonu práce je posudzované ako veľmi široké vymedzenie, a takto vymedzené je neplatné.

3. Deň nástupu do práce

Deň nástupu do práce je považovaný za deň vzniku pracovného pomeru. V pracovnej zmluve môže zamestnávateľ dohodnúť deň nástupu vopred aj na niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. Uzatvorená pracovná zmluva a z nej vyplývajúce práva a povinnosti nadobúdajú platnosť až samotným dňom nástupu zamestnanca do zamestnania.

Zamestnanec môže do zamestnania nastúpiť ešte pred zmluvne dohodnutým termínom nástupu, ak s tým zamestnávateľ súhlasí, následne však pracovný pomer vzniká ešte pred týmto termínom. V pracovnej zmluve môže byť dohodnutý deň nástupu do práce na deň, ktorý je označený ako štátny sviatok, pracovný pomer vznikne v daný dohodnutý deň, i keď zamestnanec nastúpi v skutočnosti do zamestnania až po štátnom sviatku.

4. Mzdové podmienky a výplatný termín

Vymedzením mzdových podmienok v pracovnej zmluve sa ustanovuje spôsob odmeňovania zamestnanca a identifikujú sa ním jednotlivé zložky a členenie mzdy. Zo mzdových podmienok plynie pre zamestnanca jasná informácia o tom, či jeho práca je ohodnotená hodinovou sadzbou alebo mesačným tarifom. Za častú súčasť mzdových podmienok sa považuje aj napr. vymedzenie fixnej zložky mzdy (nároková zložka mzdy) a pohyblivej/variabilnej zložky mzdy (nenároková zložka mzdy).
Výplatným termínom je deň určený na výplatu príjmov. Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie a najneskorší výplatný termín je posledný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

5. Úprava pracovného času v pracovnej zmluve

Rozvrhnutie pracovnej doby môže byť rôzne v závislosti od typu pracovného pomeru (plný alebo skrátený úväzok).K najvyužívanejšiemu rozvrhnutiu pracovného času patrí rozvrhnutie pracovnej doby do jedného týždňa v rozsahu 40 hodín, čo predstavuje 8 odpracovaných hodín denne. Následne bývajú použité úväzky 38,75 h/týždeň, 37,5 h/týždeň, 30 h/týždeň, 25 h/týždeň, 20 h/týždeň, 16 h/týždeň. V prípade, že je rozvrhnutie pracovného času na pružne, t.j. ustanovený pružný pracovný čas, pracovná zmluva musí obsahovať najneskorší možný príchod a najskorší možný odchod zamestnanca z pracoviska, prestávku na obed a pod.

6. Výmera dovolenky a jej úprava

Zamestnancovi prináleží zo zákona dovolenka v rozsahu:

 • 4 týždne 20 dní,
 • 5 týždňov 25 dní pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku,
 • 8 týždňov pre pedagogického zamestnanca.

V pracovnej zmluve je však možné dohodnúť so zamestnancom dlhšiu výmeru dovolenky ako ustanovuje zákon, nie je však dovolené skrátenie nároku pod zákonom ustanovenú hranicu t.j. 4 týždne.
Náhrada mzdy za dovolenku sa vypočíta z priemerného zárobku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

7. Dĺžka výpovednej doby

Štandardná výpovedná doba je dva mesiace, to platí pre zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa pracoval dlhšie ako jeden rok. V prípade, že zamestnanec pracoval pre zamestnávateľa najmenej 5 rokov, výpovedná lehota je vymedzená ako 3 mesiace. Ak zamestnanec pre zamestnávateľa neodpracoval viac ako 1 rok, vzťahuje sa na takéhoto zamestnanca 1 mesačná výpovedná doba.
Súčasne však platí, že zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť aj na dlhšej výpovednej dobe, avšak jej skrátenie nie je možné.

Medzi odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy patria:

8. Určenie doby, na akú sa pracovná zmluva uzatvára
9. Skúšobná doba
10. Súhlas s vyslaním na pracovnú cestu
11. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

8. Určenie doby, na akú sa pracovná zmluva uzatvára

Pracovnú zmluvu je možné uzavrieť na dobu určitú s presne vymedzeným ukončením pracovného pomeru alebo na dobu neurčitú. Ak doba uzatvorenia pracovnej zmluvy nie je výslovne dohodnutá, považuje sa uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.

9. Skúšobná doba a pracovná zmluva

Skúšobnú dobu v pracovnej zmluve možno dohodnúť najviac na 3 mesiace. V prípade, že sa jedná o pracovnú pozíciu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca je skúšobnú dobu možno dohodnúť najviac na 6 mesiacov. Ak skúšobná doba nie je dohodnutá v pracovnej zmluve, zo zákona automaticky nevyplýva. Zamestnávateľ ako i zamestnanec môžu počas skúšobnej doby ukončiť pracovný pomer okamžite, t.j. bez udania dôvodu, výpovednej doby či odstupného. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobnú dobu so zamestnancom nemožno predlžiť.

10. Súhlas s vyslaním na pracovnú cestu v pracovnej zmluve

Zamestnanca možno vyslať na pracovnú cestu mimo obec, t.j. mimo miesta výkonu práce iba ak s takýmto vyslaním sám zamestnanec súhlasí. Súhlas zamestnanca môže byť obsiahnutý už v pracovnej zmluve. V prípade, že pracovná zmluva neobsahuje súhlas s vyslaním na pracovnú cestu je potrebné tento súhlas získať dodatočne. Preto odporúčame pri pracovných pozíciách, s ktorými sú úzko späté pracovné cesty, aby mali súhlas s pracovnou cestou zakomponovaný už v pracovnej zmluve.

11. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

V tejto časti pracovnej zmluvy sa vymedzujú základné povinnosti zamestnávateľa ako aj zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa dohodnutej pracovnej zmluvy a zamestnanec je povinný práce na pracovisku zamestnávateľa vykonávať. Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľa patrí, platenie mzdy za vykonanú prácu, vytváranie podmienok pre plnenie pracovných úloh, dodržiavanie pracovných podmienok, ktoré ustanovuje zákon, oboznámenie zamestnanca s najdôležitejšími predpismi, ktoré sa na zamestnanca vzťahujú pri výkone práce. Medzi základné predpisy patria najmä bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovný poriadok, kolektívna zmluva, vnútorné a ostatné predpisy. Zamestnanec je povinný riadiť sa pokynmi zamestnávateľa, vykonávať prácu osobne v určenom čase podľa dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve, dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú.

K samotnému vyhotoveniu pracovnej zmluvy musí zamestnávateľ poznať základné identifikačné údaje, ktoré sa týkajú zamestnanca. Medzi základné identifikačné údaje zamestnanca patria najmä osobné údaje zamestnanca, a to:

 • meno a priezvisko zamestnanca, rodné priezvisko
 • dosiahnutý titul
 • miesto a dátum narodenia
 • rodinný stav
 • adresa trvalého pobytu,
 • štátna príslušnosť, občianstvo,
 • príslušnosť k zdravotnej poisťovni
 • číslo účtu, v prípade, že je mzda vyplácaná na účet zamestnanca
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Zamestnávateľ nemá nárok na informácie, ktoré sa týkajú jeho príslušnosti k národnosti, k náboženstvu, rodinných a majetkových pomerov, tehotenstva, sexuálnej orientácie, pôsobenia v členských a politických organizáciách a združeniach. Tieto informácie sú považované za citlivé údaje zamestnanca a mohli by viesť k diskriminácií zamestnanca.

Kristína Šúryová, Payroll Consultant Assistant
Lucia Trojáková, Payroll Consultant Senior
Alena Ševčíková, Payroll Consultant Assistant

‍‍Zdroj:

www.podnikajte.sk
www.karierainfo.zoznam.sk
https://www.istp.sk/clanok/9506/Co-musi-obsahovat-pracovna-zmluva-
http://www.zakonypreludi.sk

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.