Domů Náhrady mzdy za pracovní volno během akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

Náhrady mzdy za pracovní volno během akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

28. 05. 2024
Náhrady mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

Jezdí vaši zaměstnanci na dětské tábory jako vedoucí, vychovatelé či instruktoři? Můžete jim poskytnout volno s náhradou mzdy a požádat si o vratku této náhrady u ČSSZ. Od 1. 1. 2024 však u mzdových náhrad při pracovním volnu na akce pro děti a mládež došlo ke změnám v úhradách a podmínkách. Zorientujte se v nových pravidlech a připomeňte si i ta, která zůstávají stejná. 

Kdo má nárok na pracovní volno během tábora pro děti? 

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší pouze zaměstnancům v pracovním poměru, nikoliv zaměstnancům s dohodami mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Toto pracovní volno je bráno jako překážka pro jiný úkon v obecném zájmu a zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance uvolnit, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. 

Zaměstnavatel vždy uvolní svého zaměstnance na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, pokud zaměstnanec na těchto akcích vykonává činnost: 

 • vedoucího táborů pro děti a mládež, 
 • zástupce vedoucího pro věci hospodářské a zdravotní, 
 • oddílového vedoucího, 
 • vychovatele, 
 • instruktora, 
 • středního zdravotnického pracovníka, 
 • nebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. 

Zaměstnavatel si nicméně může zažádat o refundaci od ČSSZ pouze za 1 týden pracovního volna zaměstnance. 

Volno nelze čerpat na akcích a soustředěních, které jsou pořádány jako součást školní docházky.

Pojem tábor a sportovní soustředění právní úprava nijak nedefinuje, ale jedná se o časově ohraničenou akci pro děti a mládež, bez ohledu na dobu trvání a počet účastníků a také bez ohledu na to, zda jde o akci pobytovou, či nikoliv. 

Podmínky získání pracovního volna 

Aby vůbec zaměstnanec mohl získat pracovní volno, musí splnit určité podmínky a jejich splnění zaměstnavateli také prokázat. Pokud tak neučiní, tak nemá nárok na náhradu mzdy a zaměstnavatel poté ani nemůže doložit nárok na refundaci od ČSSZ. Podmínky jsou následující: 

1/ Zaměstnanec nejméně 1 rok před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží (podmínka neplatí u táborů pro zdravotně postižené děti). 

Pokud zaměstnanec tuto podmínku nesplní, musí si pro účast například vzít dovolenou nebo se domluvit na neplaceném volnu. 

 • Děti a mládež jsou fyzické osoby mladší 26 let
 • Za soustavnou práci se typicky považuje taková činnost, kde se aktivity opakují dle předem daného harmonogramu (např. tréninky, zájmové kroužky, oddílové schůzky apod.), a to alespoň 2× měsíčně. Pouze samotná každoroční účast na dětském táboře či soustředění není soustavná práce s dětmi a mládeží. Za porušení soustavnosti se nepovažuje dočasné přerušení těchto aktivit např. z důvodu nemoci, školních prázdnin apod. 
 • Podmínka bezplatnosti neznamená, že uvolněný zaměstnanec musí bezplatně vykonávat i činnost, pro kterou byl uvolněn. Pokud s ním pořadatel na dobu trvání tábora uzavře např. DPP, lze i přesto o refundaci zažádat. 

2/ Akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 10 let a práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti. 

Podmínka týkající se doby zápisu a hlavní činnosti je novinkou od 1. 1. 2024. Nyní tedy nestačí, aby práce s dětmi a mládeží byla pouze zahrnuta v hlavní činnosti subjektu, ale nově také musí tvořit podstatnou této hlavní činnosti. 

V případě pořádání akce fyzickou osobou má zaměstnanec nárok na pracovní volno, nicméně náhrada mzdy mu nepřísluší, a to ani v případě, kdy je tato osoba zapsána ve veřejném rejstříku. 

TIP: Detaily o prokázání splnění podmínek najdete na stránkách ČSSZ, kde je např. uvedeno, ze kterých veřejných rejstříků je možné čerpat nebo co přesně znamená podstatná část hlavní činnosti. 

Stanovení doby pro nárok na náhradu mzdy  

Nově náhrada mzdy zaměstnanci přísluší za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené (nebo kratší) týdenní pracovní doby. Pokud tedy zaměstnanec pracuje např. 40 h týdně (tj. 8 h denně), tak za jeden den pracovního volna má nárok náhradu ve výši těchto 8 h. Při pracovní době 30 h za týden (tj. 6 h denně) má nárok na 6 h apod. 

Kdyby v průběhu kalendářního roku došlo ke změně délky týdenní pracovní doby, pak se počet hodin zbývajících do ročního limitu vyjádří stejným poměrem k této nové délce. 

Příklad:  

 • Zaměstnanec pracuje 40 h týdně (= 8 h denně) a během akce pro děti a mládež čerpal pracovní volno v délce 2 dny (= 16 h). Tím vyčerpal 40 % svého ročního limitu
 • Poté u něj došlo ke změně týdenní pracovní doby na 20 h (= 4 h denně). 
 • Kdyby ve stejném kalendářním roce chtěl další pracovní volno, mohl by vyčerpat už jen 3 dny (= 12 h), což je právě zbývajících 60 % jeho limitu. 

Určení výše náhrady mzdy a refundace pojistného 

Náhrada nově přísluší ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, kdy pracovní volno poskytnete. Průměrnou mzdu zveřejňuje Český statistický úřad a tento podíl vyhlašuje MPSV

Pro rok 2024 činí průměrný hodinový výdělek (podíl) 243,90 Kč, což je při 40hodinové týdenní pracovní době 9 756 Kč (tj. max. výše refundace od ČSSZ). 

Svému zaměstnanci samozřejmě můžete proplatit i vyšší náhradu za pracovní volno, nicméně vše nad výše uvedenou částku zaplatíte „ze svého“. 

Spolu s refundací náhrady mzdy vrací ČSSZ také pojistné na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (24,8 % SP + 9 % ZP z proplacené náhrady), pojistné za zaměstnance však nikoliv. 

O refundaci je možné zažádat nejpozději 6 měsíců po proběhnutí akce. 

Postup a potřebné podklady pro uznání žádosti o refundaci 

 1. Zaměstnanec doručí zaměstnavateli žádost o poskytnutí pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež – je dobré, aby v této žádosti rovnou doložil, že splňuje podmínku o soustavné a bezplatné práci s dětmi po dobu min. 1 roku (potvrzení vydá pořádající tábora/soustředění). Vy jako zaměstnavatel následně prověříte splnění druhé podmínky, že pořádající je zapsán ve veřejném rejstříku nejméně 10 let, práce s dětmi a mládeží je zahrnuta v jeho hlavní činnosti a tvoří její podstatnou část
 1. Zaměstnanec následně doručí zaměstnavateli potvrzení, že akce (tábor/soustředění) opravdu fyzicky proběhla – potvrzení vydá pořadatel akce. 
 1. Zaměstnavatel doloží výplatní pásku zaměstnance za měsíc, kdy mu byla proplacena náhrada mzdy za proběhlou akci pro děti a mládež. 
 1. Zaměstnavatel doloží mzdový list zaměstnance a výpis z účtu, že náhradu opravdu proplatil (náhrada se nemusí proplácet zvlášť, ale jako součást mzdy zaměstnance). 
 1. Na stránkách ČSSZ zaměstnavatel vyplní formulář – Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež. K žádosti je nutné si ručně spočítat odvedené sociální (24,8 %) a zdravotní pojištění (9 %) z proplacené náhrady a také uvést bankovní účet, kam má ČSSZ proplatit refundaci pro zaměstnavatele. 

Veškeré podklady je třeba doručit na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, která posoudí nárok na proplacení refundace. 

Nevíte si rady se mzdovými náhradami? 

Přenechte účetní starosti odborníkům! Rádi za vás zajistíme zpracování mezd nebo kompletní vedení účetnictví v Česku i na Slovensku. Ozvěte se na info@e-cons.cz a rádi s vámi probereme možnosti spolupráce. 

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.