Možnost požádat o posečkání platby DPH nebo rozložení platby na splátky COVID-19

Možnost požádat o posečkání platby DPH nebo rozložení platby na splátky

COVID-19


Podnikatelé, kteří se nacházejí ve špatné ekonomické situaci, včetně případů souvisejících s pandemií způsobenou onemocněním COVID-19, mají možnost předložit na finanční úřad žádost o posečkání úhrady daně nebo žádost o její rozložení na splátky. Tato žádost se může týkat kterékoliv daně, včetně DPH. U daně z příjmu právnických osob došlo v rámci již schválených liberalizačních balíčků k plošnému odkladu platby daně či prominutí některých záloh. U daně z přidané hodnoty ale doposud nebylo žádné plošné opatření přijato. A proto tedy má plátce DPH možnost, v případě jeho špatné finanční situace, požádat o odklad platby daně individuálně přes směřované žádosti na finanční úřad.


Běžně je při tomto úkonu potřeba uhradit správní poplatek ve výši Kč 400,-. Aktuálně však finanční správa odpouští správní poplatky u všech žádostí, které budou podané do 31. července 2020.


Správce daně může povolit posečkání nebo rozložení na splátky v následující situacích.


Úhrada daně představuje pro daňový subjekt vážnou újmu (např. ztrátu zakázek, zstrátu zaměstnanců nebo ohrožení provozuschopnosti). V takovém případě finanční úřad požaduje  prokázat aktuální majetkovou situaci daňového subjektu.

Pro prokázání podnikatelé předkládají tyto dokumenty a sestavy:

 • výpis z bankovních účtů,
 • stav poklady,
 • peněžní deník,
 • smlouvy s obchodními partnery,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisků a ztrát a pod.


Úhradou daně bude ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných. Týká se situací, kdy by daňový subjekt neměl peníze na uspokojení základních životních potřeb pro sebe a pro osoby, které na něj jsou odkázané. Tato žádost se týká pouze OSVČ a nejčastěji je třeba doložit tyto sestavy či dokumenty:

 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvaku,
 • výkaz zisků a ztrát.


Úhrada daně vede k zániku podnikání daňového subjektu. Pokud by platba daní vedla k zániku podnikání a výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, daňový subjekt může podat žádost o posečkání. Tato situace je velmi individuální a vyžaduje komplexní analýzu podnikání.

Není možné vybrat daň od daňového subjektu najednou. Jedná se o situaci, kdy se nejedná jen o nedostatek finančních prostředků na účtu podnikatele, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak (například prodejem majetku v podnikání či získání úvěru).

Dokumenty které je při této žádosti třeba předložit:

 • neúspěšnou žádost o sjednání úvěru,
 • doklad o tom, že jste se pokusili prodat svůj majetek,
 • stav pokladny,
 • aktualní rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.


Očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň. Zde se jedná o případ, kdy daňový subjekt podává správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádá i o prominutí daně.


Postup pro zažádání o posečkání s platbou DPH či rozložení platby daně se nedá paušalizovat. Vždy je odvislý od konkrétního stavu plátce, od jeho možností i specifik podnikání. Vždy doporučujeme konzultovat tyto žádost s účetní společností či daňovým poradcem i ve spojení se správcem daně.


Z našich současných zkušeností víme, že finanční úřady k současné situaci plátců DPH přihlížejí a umožňují odklady platby DPH a to až do září 2020. S tímto termínem úhrady jsou žádosti velmi často akceptovány, samozřejmě s přihlédnutím k dalším okolnostem podané žádosti. Při požadavku platby po září 2020, finanční úřady žádosti vracejí jako zamítnuté. Alternativou je i možnost sjednání si splátkového kalendáře pro platbu DPH.
Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant


Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.