Minimálna mzda a odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Minimálna mzda

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce, čo predstavuje 2,7590 € na hodinu pri úväzku 40 hod./týždeň (toto platí aj pri dohodách uzatvorených na úväzok v rovnakom rozsahu). Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje oproti minimálnej mzde v roku 2017, zvýšenie o 45 €, teda nárast o 10,34 %. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky.

Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci:

  • v pracovnom pomere,
  • pracujúci na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

(dohoda o vykonaní práce, brigádnická práca študenta).

Povinnosťou každého zamestnávateľa je priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce na základe prílohy č. 1 zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, Zákonník práce ˮ). Každý zamestnanec musí byť priradený k správnemu stupňu náročnosti práce, aby nedostával nižšiu minimálnu mzdu ako dovoľuje zákon.

Podrobný prehľad jednotlivých výšok minimálnej mzdy vo vzťahu k danému úväzku (hod./týždeň) poskytuje nasledovná tabuľka.

Dopad rastu minimálnej mzdy ovplyvňuje výšku jednotlivých mzdových parametrov. Prehľad základných zmien je uvedený v priloženej tabuľke.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

- Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bola zavedená od 1.januára 2015 ako úľava pre nízkopríjmových zamestnancov. O túto položku sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca, čo má za následok zníženie odvodovej povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Týka sa to zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo štátnej službe, pričom nie je rozhodujúca výška pracovného úväzku.

V roku 2018 máme minimálnu mzdu vo výške 480 €, ale odpočítateľná položka na zdravotné postenie je stále najviac 380 € (a preto rovnako ako v tomto roku v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov). S rastom hrubej mzdy sa však znižuje podľa nasledovného vzorca: 380 € - 2 x (hrubá mzda zamestnanca – 380 €­).

Pre minimálnu mzdu v roku 2018 to znamená, že výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je už len 180 €. Výpočet: 380 € - 2 x (480 € - 380 €) = 180 €.

www.opytajsauctovnika.sk

www.podnikajte.sk

www.mzdovaakademia.sk

www.minimalnamzda.sk        

Barbora Chovancová

Payroll Consultant

Príloha č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

  1. pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,
  2. pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovotechnických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,
  3. pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
  4. pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
  5. pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
  6. pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.