Domů Materská a rodičovská dovolenka podľa slovenskej legislatívy

Materská a rodičovská dovolenka podľa slovenskej legislatívy

20. 09. 2017

Zákonník práce priznáva v súvislosti so starostlivosťou o dieťa zamestnankyni – žene právo na materskú a rodičovskú dovolenku. Zamestnanec – muž má v súvislosti so starostlivosťou o dieťa právo na rodičovskú dovolenku.

Materská dovolenka je ospravedlnené obdobie, na ktoré má právo každá zamestnaná žena. Plánovaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je nutné oznámiť zamestnávateľovi minimálne 1 mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa.
Podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Písomné oznámenie by malo obsahovať informácie o tom:

 • v ktorom týždni sa zamestnankyňa nachádza
 • kedy plánuje nástup na materskú dovolenku,
 • dátum a podpis,
 • priložené lekárske potvrdenie.

Zamestnankyňa, ktorá písomne oznámila tehotenstvo zamestnávateľovi, mu nie je povinná dodatočne predkladať ďalšie potvrdenia.
Písomné informovanie zamestnávateľa o existujúcom tehotenstve poskytuje zamestnankyni ochrannú lehotu, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ochranná lehota platí od doručenia oznámenia o tehotenstve aj počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Materská dovolenka podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce patrí v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa žene v trvaní 34 týždňovOsamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Je preto potrebné, aby zamestnankyňa informovala svojho zamestnávateľa pri nástupe na materskú dovolenku, či má/nemá status osamelej matky. Sociálna poisťovňa pre účely vyplácania dávok materského rozlišuje partnerskú osamelosť matky a ekonomickú osamelosť matky. Matka, ktorá nie je vydatá, avšak žije s otcom dieťaťa, sa nepovažuje za partnersky osamelú. Za ekonomicky osamelú matku sa nepovažuje matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou (napr. s rodičom) a spoločne uhrádzajú náklady spojené s chodom domácnosti (nájomné, iné úhrady spojené s chodom domácnosti). Osamelá matka osamelosť preukazuje čestným vyhlásením, v ktorom okrem dôvodu osamelosti uvedie aj právnu zodpovednosť nepravdivého vyhlásenia. K čestnému vyhláseniu priloží fotokópiu dokladu o dôvode osamelosti (napr. úmrtný list manžela alebo rozhodnutie súdu o rozvode), ak takýto doklad má. Ak pobočka Sociálnej poisťovne zistí, že informácie v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé, materské vyplatí len do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Sociálna poisťovňa taktiež môže odňať výplatu materského, ak sa preukáže nesplnenie podmienky osamelosti v období od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa poberania dávky materského alebo predpísať preplatok na materskom, ak sa čestné vyhlásenie dodatočne preukáže ako nepravdivé.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Obdobie trvania tejto materskej (rodičovskej) dovolenky sa posudzuje ako výkon práce.

Materská dávka nie je poskytovaná automaticky, je potrebné o ňu požiadať. Pri žiadaní o materskú dávku je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o materské(vydá gynekológ) a za zamestnankyňu pošle na pobočku Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. Žiadosť o materské sa vypĺňa nasledovne:

Predná strana formulára:

Časť A. Potvrdenie oprávneného lekára:

 • meno a priezvisko poistenkyne
 • adresa trvalého/prechodného pobytu
 • názov a adresa zamestnávateľa
 • pravdepodobný dátum pôrodu
 • obdobie dočasnej PN od – do
 • dátum vyplnenia časti A. + pečiatka a podpis oprávneného lekára

Časť B. Poistenkyňa:

 • zamestnankyňa vyplní dátum od kedy si uplatňuje nárok na materské (t. j. 6 – max. 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu)

Časť C. Iný poistenec:

 • vypĺňa iný poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na materské namiesto tehotnej zamestnankyne

Časť D. Potvrdenie zamestnávateľa:

 • v tejto časti zamestnávateľ vyplní dátum od kedy je poskytnutá materská/rodičovská dovolenka + vyplní dátum kedy naposledy pracovala zamestnankyňa/pracoval iný poistenec + zamestnávateľ doplní pečiatku, podpis a dátum potvrdenia formulára

Dátum vyplnený v časti B. sa považuje za dátum nástupu na materskú dovolenku.

Zadná strana formulára:

VYHLÁSENIE POISTENKYNE/POISTENCA:

zamestnankyňa v tejto časti uvádza:

 • či si uplatňuje/neuplatňuje nárok na materské aj z iného poistenia
 • číslo účtu, na ktoré si praje poukázať dávku materského/adresu svojho bydliska, ak si praje vyplatiť dávku materského v hotovosti
 • dátum + svoj podpis

Záznamy pobočky Sociálnej poisťovne:

 • údaje v tejto spodnej časti zadnej strany formulára vypĺňa výlučne pracovník sociálnej poisťovne

Nárok na materské má predovšetkým žena, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní (zhruba 9 mesiacov). Poistenie za ňu platil buď zamestnávateľ alebo si ho platila ako živnostníčka alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Rodičovská dovolenka na prehĺbenie starostlivosti o dieťa podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce patrí žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, a to až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, a ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je:

 • choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy, alebo
 • choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Po uplynutí materskej dovolenky sa spravidla odporúča nechať si preplatiť u zamestnávateľa zostatkovú riadnu dovolenku.
Po skončení materskej dovolenky a pred nástupom na rodičovskú dovolenku môže zamestnankyňa zažiadať o čerpanie riadnej dovolenky. Pri žiadaní o rodičovskú dovolenku je potrebné doložiť rodný list dieťatka (najlepšie doložiť hneď po narodení) a vyplniť formulár Žiadosť o čerpanie riadnej a rodičovskej dovolenky, ktorý sa vypĺňa nasledovne:

 • v hornej časti formulára zamestnankyňa vyplní svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, osobné číslo
 • v bode 1) zamestnankyňa vyplní dátum, od kedy má nárok čerpať riadnu dovolenku
  (t. j. nasledujúci deň po skončení materskej dovolenky)
 • v bode 2) zamestnankyňa vyplní dátum, do kedy má nárok čerpať rodičovskú dovolenku
  (t. j. max. do 3 rokov veku dieťaťa)
 • miesto, dňa + podpis zamestnankyne.

Poznámka: Akékoľvek zmeny rozhodujúce pre poskytnutie MD/RD je zamestnankyňa povinná nahlásiť najneskôr do 5 dní mzdovému oddeleniu.

Spolu so Žiadosťou o čerpanie riadnej a rodičovskej dovolenky musí zamestnankyňa doložiť aj rodný list dieťatka.

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť obdobie trvania MD a RD na sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

Dovolenku za kalendárny rok, na ktorú zamestnancovi vznikol nárok tým, že splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, môže zamestnávateľ krátiť za prvých 100 zameškaných pracovných dní z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Z uvedeného vyplýva, že za obdobie trvania materskej (rodičovskej) dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré sa posudzuje ako výkon práce, vzniká zamestnankyni (zamestnancovi) nárok na riadnu dovolenku za kalendárny rok, a to v prípade, ak do príslušného kalendárneho roka spadá taká časť tejto materskej (rodičovskej) dovolenky, ktorá zodpovedá obdobiu vykonávania práce v rozsahu 60 dní.

Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom nárok na dovolenku vznikol, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Skúšobná doba

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ možnosť ukončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe, a to písomne s náležitým odôvodnením.

Pracovný pomer na dobu určitú

Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď tehotnej zamestnankyni v ochrannej dobe. Pri tehotných zamestnankyniach, ktoré majú uzavretý pracovný pomer na dobu určitú s platným termínom ukončenia pracovného pomeru však nejde o výpoveď (ide o skončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej), a teda zamestnávateľ neporušuje zákaz výpovede a pracovný pomer nemusí predĺžiť (ani v čase tehotenstva, materskej či rodičovskej dovolenky).

Prerušenie/skrátenie materskej a rodičovskej dovolenky

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do 3 rokov veku dieťaťa.

Žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa, a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas 2 týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo 1 rok.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.

Nárok iných osôb na materskú a rodičovskú dovolenku

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

V tomto prípade sa materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní 3 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa a v trvaní 6 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, kým dieťa dosiahne šesť rokov veku.

Rizikové tehotenstvo

Zamestnankyne, ktoré počas tehotenstva musia nastúpiť na rizikové tehotenstvo, sú posudzované ako práceneschopné. Majú nárok na vznik nemocenskej dávky z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vzniká až do obdobia poberania materského.

Alena Ševčíková
Payroll Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.