Domů Materská a rodičovská dovolenka podľa slovenskej legislatívy

Materská a rodičovská dovolenka podľa slovenskej legislatívy

28. 03. 2017

Nárok na materské vzniká v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Žiadosť o materské vystaví lekár, spravidla na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ktorý žiada o materské poskytne žiadosť pobočka Sociálnej poisťovne. Túto žiadosť je potrebné vyplniť a podpísať najmä druhú stranu formulára. V prípade že ide o zamestnanca je potrebné predložiť túto žiadosť na potvrdenie zamestnávateľovi. Žiadosť je potrebné odovzdať na pobočne Sociálnej poisťovne, najlepšie ihneď po vystavení žiadosti.

Dĺžka materskej dovolenky predstavuje 34 týždňov, v prípade že má zamestnankyňa status osamelej matky doba materskej dovolenky sa predlžuje na 37 týždňov. Ak sa žene narodia súčasne dve alebo viac detí doba trvania materskej dovolenky sa predlžuje na 43 týždňov.
Pojem „Osamelý zamestnanec/matka/rodič“, definuje § 40 Zákonníka práce. Osamelým rodičom (muž/žena) je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený alebo je osamelý z iných vážnych dôvodov. Rovnakú definíciu osamelého rodiča/zamestnanca uplatňuje aj sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na dĺžku materského.

Kto sa nepovažuje za osamelého rodiča?

V prípade, že osamelý rodič žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, nie je považovaný za osamelého rodiča. K osamelým rodičom nepatria ani rodičia dieťaťa, ktorí nie sú zosobášení a žijú ako druh, družka, priateľ, priateľka hoci majú iný trvalý pobyt. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie a priznania štatútu osamelého rodiča je skutočnosť či fyzické osoby, žijúce v jednej domácnosti uhrádzajú náklady spoločne na svoje potreby. Pri posudzovaní spoločnej domácnosti nie je podstatné, kde má osoba trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu, ale to, kde sa fyzicky zdržiava, kde prispieva a pomáha na chod domácnosti. Štatút osamelého rodiča sa preukazuje a dokladuje na sociálnej poisťovni.

Nárok na materské má:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Nárok na materské vzniká:

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará

Iným poistencom je:

 • otec dieťaťa
  – ak matka zomrela
  – ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
  – po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Základným pravidlom pre určenie splnenia nároku na materskú dovolenku je doba trvania nemocenského poistenia. Na materskú dovolenku máte nárok v prípade, že ste boli nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné dva roky. Toto poistenie bolo odvádzané zamestnávateľom, prípadne bolo hradené na základe štatútu živnostníka alebo bolo hradené zo štatútu dobrovoľne nezamestnanej osoby.

Výška materského

Materské vypláca sociálna poisťovňa, preto je dôležité na žiadosti o materské vyplniť čitateľne a správne druhú stranu žiadosti, kde sa uvádza spôsob výplaty, prípadne číslo účtu. Výška materského je u každej matky rozličná nakoľko sa počíta z denného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie dosiahnutého v rozhodnom období.
Materské sa vypočíta ako 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Po schválení legislatívnej úpravy v roku 2017 sa výška materského bude počítať ako 75 % z denného vymeriavacieho základu.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení patrí medzi štátne sociálne dávky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Vypláca sa jednorázovo pri narodení dieťaťa. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok vzniká na každé narodené dieťa. Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné pripojiť formulár vyhlásenie o bydlisku k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.

Výška príspevku je:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.
  Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69€ na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestych mesiacov od narodenia dieťaťa.

Okrem príspevku pri narodení má nárok rodič na výplatu nižšie uvedených peňažných dávok po splnení stanovených podmienok. Patria sem:
prídavok na dieťa, príplatok k príplatku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, daňový bonus.

Ak ja osoba poberajúca materské v pracovnom pomere, počas doby materského t.j. počas plynutia 34 týždňov vzniká takémuto zamestnancovi nárok na riadnu dovolenku z pracovného pomeru. Túto dovolenku si môže čerpať po ukončení materskej dovolenky, resp. nechať preplatiť zamestnávateľom. Po ukončení materskej dovolenky a vyčerpaní riadnej dovolenky môže zamestnanec následne čerpať rodičovskú dovolenku. Pre preplatenie dovolenky je potrebné predložiť zamestnávateľovi žiadosť o vyplatenie riadnej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku. V prípade že si zamestnanec nevyčerpá riadnu dovolenku z pracovného pomeru, bude mu dovolenka poskytnutá a preplatená až po návrate do práce z rodičovskej dovolenky.

Rodičovský príspevok:

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, vyplácaná oprávnenej osobne matke do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Výška rodičovského príspevku je 203,20 €. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, výška príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa.
Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku zo sumy 203,20 € na sumu 213,20€ a to od 1. mája 2017.

Na rodičovský príspevok má nárok:

 • rodič dieťaťa
 • osoba ktorej je dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije v domácnosti s rodičom dieťaťa.

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje iba jedna oprávnená osoba. Nárok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva.
Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním žiadosti, ktorú podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodné pobytu ( ak je cudzinec).

Pravidlá vyplácania:

 • dávka sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky pre vyplatenie príspevku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
 • Vypláca sa mesiac pozadu, najneskôr však do konca nasledujúceho mesiaca v ktorom bol nárok uplatnený
 • Vypláca sa oprávnenej osobe na účet alebo na žiadosť oprávnenej osoby v hotovosti.

Nárok je možné si uplatniť spätne najviac do šiestich kalendárnych mesiacov.
Nárok na rodičovský príspevok zaniká dovŕšením zákonom určeného veku a to k poslednému dňu v mesiaci, kedy dieťa dovŕšilo zákonom určený vek.

Kristína Šúryová, Payroll Consultant Assistant
Lucia Trojáková, Payroll Consultant Senior

Zdroje:
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 451/2013 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/rodicovsky-prispevok/

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.