Domů Manka obecně vč. nedoložených mank (účetní a daňové řešení)

Manka obecně vč. nedoložených mank (účetní a daňové řešení)

07. 03. 2019

Přestože poslední významnou legislativní změnou prošla manka v červenci 2017 díky novele zákona o DPH, bylo by vhodné současnou problematiku z pohledu účetnictví a daní shrnout.

Nejprve terminologické upřesnění. Zatímco mankem se dle zákona o účetnictví rozumí neprokázaný záporný rozdíl mezi skutečným stavem a stavem účetním, škoda je chápána jako poškození nebo zničení majetku. Jejich účetní a daňové řešení je však obdobné. Za manko však nejsou považovány technologické přirozené úbytky. Ty by měly být zohledněny ve vnitropodnikové směrnici, která by měla vycházet z naměřených údajů (kažení potravin, maloobchodní ztratné atd.). Konkrétní postup výpočtu přirozených úbytku není legislativně vymezen a je tak vždy na podnikatelském subjektu, aby prokázal reálný základ těchto výpočtů. Manka mohou být v obhajitelných případech kompenzována s přebytky (např. na první pohled identické snadno zaměnitelné šrouby atd.).

Manka z pohledu účetnictví a daně z příjmů
Manka, obvykle zjištěná inventarizací, musí být evidována na samostatném nákladovém účtu – obvykle 549. Přičemž daňově uznatelná jsou do výše jejich náhrady či celá v případě potvrzení Policie ČR o neznámém pachateli. Pokud tedy např. vznikne manko ve výši 100 000,- a přiznané pojistné plnění činí 80 000,-, pak ta část manka ve výši 80 000,- je daňově uznatelným nákladem a 20 000,- zůstane nedaňovým nákladem. Z tohoto důvodu je vhodné vytvořit pro účet mank 2 účetní analytiky dle daňové uznatelnosti.

Manka z pohledu DPH
V případě, že při koupi majetku byl uplatněn odpočet DPH na vstupu a ve stanovené lhůtě vznikne nedoložené manko na tomto majetku, vzniká povinnost původně uplatněný odpočet vrátit. Tedy v případě pouze částečného odpočtu je plátce povinen vrátit pouze tu část, která byla původně nárokována. Odpočet se vrací u toho manka, u kterého plátce řádně nedoloží zničení, ztrátu nebo odcizení majetku. Za doložené manko se považuje ztráta doložená posudkem pojišťovny, soudním znalcem, policií a stejně tak manko předepsané k úhradě odpovědným osobám. Přirozené úbytky se rovněž nepovažují za manko. V případě, že plátce není schopen přesně zjistit původně uplatněný odpočet u chybějícího majetku, lze postupovat s využitím účetních oceňovacích metod FIFO nebo váženého aritmetického průměru (např. pro nedoložená manka vlastní výroby).

Stanovenou lhůtou se rozumí:

3 roky pro obchodní majetek (zásoby a drobný dlouhodobý majetek),

10 let pro stavby, jednotky a jejich technické zhodnocení,

5 let pro ostatní dlouhodobý majetek.

V případě, že tyto časové lhůty již uplynuly, povinnost původně uplatnění odpočet vrátit zaniká.

S účinností od 1. července 2017 platí nový způsob vypořádání mank z pohledu DPH:

Celý původně uplatněný odpočet pro obchodní majetek se vrací pomocí vyrovnání odpočtu daně – ř. 45 přiznání k DPH (Korekce odpočtů daně). Zde však pozor. Obchodní majetek podléhá vyrovnání pouze v případě, že nebyl doposud použit. U již „spotřebovaného“ majetku tak nevzniká z titulu nedoloženého manka povinnost vrátit původně uplatněný odpočet. Ze zákona však není jasné, jak se použití majetku posuzuje, zda podle vnitřních účetních směrnic o účtování DDHM či nikoliv.

Původně uplatněný odpočet pro zbývající majetek je vrácen přes úpravu odpočtu daně na ř. 60 přiznání k DPH. Zde se však vrací uplatněný odpočet pouze v poměrné výši s ohledem na lhůtu pro sledování majetku (5 nebo 10 let). Tedy například, pokud u ostatního dlouhodobého majetku, který se takto sleduje 5 let, dojde v průběhu 4. roku k manku, zůstává plátci odpočet ve výši původních 3/5 odpočtu, a 1/5 odpočtu je vrácena ve 4. roce a zbývající 1/5 v roce 5.

Tyto úpravy se provádí v přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce věděl (zjistil)/měl vědět/mohl vědět, že k nedoloženému manku došlo.Takovýto náklad (vrácený odpočet) z titulu nedoložených mank je pak daňově neuznatelným nákladem z pohledu daně z příjmů.

Matyáš Bíla
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.