Legislativní změny platné pro rok 2018

V průběhu roku 2018 již neproběhlo příliš mnoho legislativních změn, které by měly zásadní dopad na proces zpracování mezd. Důležité změny proběhly zpravidla k 1.1.2018. Nyní jsme se proto zaměřili pouze na dvě významnější změny – novou sociální dávku,dlouhodobé ošetřovné a stručné shrnutí principů GDPR.

Dlouhodobé ošetřovné

Jedná se o novou sociální dávku, na kterou je možné uplatnit nárok od 1.6.2018. Nárok na dávku lze uplatňovat až po dobu 90 dnů (nelze prodloužit), výpočet dávky je stejný jako u ošetřovného. Od posledního dlouhodobého ošetřování musí uběhnout alespoň 12 měsíců.

Podmínkou je náhlé zhoršení zdravotního stavu ošetřované osoby, které vyžaduje hospitalizaci alespoň 7 dnů a po propuštění nezbytnou péči alespoň po dobu 30 dnů. Ze strany ošetřovaného musí být udělen písemný souhlas ošetřující osobě.

Okruh ošetřujících osobje vymezen zákonem a mohou jimi být:

  • manžel nebo registrovaný partner ošetřující osoby
  • příbuzní v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec,tchán/tchýně, snacha/zeť, synovec/neteř, teta/strýc
  • manžel,registrovaný partner nebo druh/družka osoby uvedené v předchozím bodu
  • druh/družka ošetřované osoby, popř. jiná osoba žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. Ošetřující osobou může být rodinný příslušník, popř. osoba žijící ve společné domácnosti. Zde platí podmínka stejného trvalého bydliště.

U ošetřující osoby musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění při zahájení ošetřování a dále v posledních čtyřech měsících alespoň po dobu 90 dnů. Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají zaměstnanci pracující na základě DPP,v zaměstnání malého rozsahu nebo je-li ošetřováno dítě, na které je pobírána peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

U dlouhodobého ošetřovného je možné střídání v péči po dnech. Dnem, kdy zaměstnanec znovu nastoupí do zaměstnání nárok na dávku zaniká.

Při uplatnění této dávky musí ošetřující osoba svému zaměstnavateli doložit Žádost o dlouhodobé ošetřovné (ke které zaměstnavatel vygeneruje přílohu) a dále předložit k nahlédnutí Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče. Pokud ošetřování trvá delší dobu, je nutné každý měsíc dále doložit Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče (vystavuje lékař) a dále Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče v případě jejího ukončení. Specifické formuláře pak bude třeba předkládat v případě střídání ošetřujících osob nebo pokud mají na ošetřování již předem pevně stanovený harmonogram.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Nařízení EU 2016/679 zedne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018. Prozatím není zakomponováno do lokální legislativy.

Smyslem tohoto nařízení je zpřísnění legislativy upravující ochranu fyzických osob v souvislosti s osobními údaji.

Mezi základní změny oproti dřívější právní úpravě patří:

  • výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Musí být odvolatelný, pasívní souhlas již není přípustný
  • přenositelnost osobních údajů
  • oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů
  • institut správce a zpracovatele – nutnost smluvně ošetřit povinnosti zpracovatele ve zpracovatelské smlouvě.

Anna Rubínová

Payroll Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.