Legislativní novinky v rámci daně z příjmu od 1. 1. 2017

Zákon o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů č. 595/2003 Z. z. přináší s účinností od 1. 1. 2017 změny v následujících oblastech:

Zdanění podílů na zisku (dividend)

Změny v oblasti zdaňování podílů na zisku se dotýkají nejvíce fyzických osob. U právnických osob dochází ke změnám hlavně v případě mezinárodního zdanění od států, se kterými nejsou uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění (tzv. daňové ráje).

Při vyplácení dividend v rámci Slovenska se bude tento příjem na straně společníka či jednatele zdaňovat sazbou 7% (např. pokud se bude vyplácet podíl na zisku ze s.r.o. společníkovi či jednateli společnosti). Výplata podílu na zisku mezi obchodními společnostmi v rámci Slovenské republiky se nezdaňuje. Pokud se budou dividendy vyplácet do nesmluvních států, použije se vyšší sazba zdanění ve výši 35%. Tato vyšší sazba bude uplatňována i na dividendy, které přijme slovenská fyzická či právnická osoba od společnosti sídlící v daňovém ráji.
Ke zdanění vyplacených dividend bude docházet i na straně zaměstnance, který nemá účast na základním jmění společnosti či družstva. Tyto podíly na zisku byly do konce roku 2016 od daně z příjmu osvobozeny.

Zdanění podílů na likvidačním zůstatku

V případě, že ke vstupu společnosti do likvidace dojde po 1. 1. 2017, budou se tyto podíly na likvidačním zůstatku nově zdaňovat sazbou 7%, s tím, že se bude jednat o srážkovou daň (tj. daň se bude takto považovat za vypořádanou a již se nebude uvádět v daňovém přiznání). Základ daně, tj. výše podílu na likvidačním zůstatku, se před zdaněním snižuje o počáteční vklad podnikatele do společnosti.

Snížení sazby daně z příjmu PO

Od zdaňovacího období, které začíná 1. 1. 2017 se snižuje sazba daně právnických osob ze současných 22% na 21%.

Zrušení daňové licence

Společnosti, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, budou platit naposledy daňovou licenci v roce 2017, společnosti s hospodářským rokem naposledy v období, které končí v průběhu roku 2018. Nárok na uplatnění kladného rozdílu mezi daňovou licencí a daňovou povinností vypočítanou v daňovém přiznání bude možné si uplatnit ještě v následujících třech letech následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová licence zaplacená. Započítání daňové licence se bude nicméně v těchto třech následujících obdobích vykonávat podle stavu účinného dle zákona do konce roku 2017, tzn. bude možné započítat jen tu část daňové licence, která bude převyšovat sumu potenciálně platné daňové licence dle platného zákona k 31. 12. 2017.

Zvýšení sumy paušálních výdajů

Zvyšuje se suma paušálních výdajů ze současných 40% na 60% z celkové výše příjmů. Ruší se zároveň měsíční limit, který byl do konce roku 2016 stanoven pevnou sumou ve výši EUR 420. Od 1. 1. 2017 bude platný pouze jeden limit pro paušální výdaje a to do výše EUR 20 000 za jeden kalendářní rok.

Omezení nákladů/výdajů související s provozem vypůjčeného majetku

Náklady/výdaje související s technickým zhodnocením, provozem, opravou či údržbou movité i nemovité věci, kterou poplatník využívá na základě smlouvy o zápůjčce, se nebudou považovat od 1. 1. 2017 za daňově uznatelný náklad/výdaj a to i v případě, že se vztahují k dosahování a udržování jeho zdanitelných příjmů. Jedinou výjimkou budou náklady/výdaje na energii vynaložené uživatelem, které budou souviset s užíváním této movitosti či nemovitosti.

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.