Legislativní novinky v daňové oblasti - očekávané změny od 1.7.2017

Od 1. 4. 2017 mělo platit hned několik změn v daňových zákonech, ale 8. 3. 2017 senát novelu vrátil s pozměňovacími návrhy. Pokud je Poslanecká sněmovna příjme, tak by změny měly platit od 1. 7. 2017. Zde jsou základní informace, čeho by se změny měly týkat. Jakmile bude jasná konečná podoba, dočtete se o ní na našem webu.

Novela zákona o daních z příjmu - nehmotný majetek

V novele zákona o daních z příjmů, která měla nabýt účinnosti k datu 1. 4. 2017, je kromě jiných změn i návrh odepisovat nehmotný majetek po dobu delší, než je doba odepisování stanovená v zákoně. To znamená, že doby uvedené v zákoně budou dobami minimálními a poplatník se bude moci v okamžiku zařazení nehmotného majetku do užívání rozhodnout a nastavit dobu odepisování delší, než jsou zákonem stanovené lhůty.

Konkrétně tedy budou tyto minimální doby odepisování:

  • pro audiovizuální dílo minimálně 18 měsíců,
  • pro software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje minimálně 36 měsíců
  • pro ostatní nehmotný majetek minimálně 72 měsíců

I nadále zůstává v platnosti, že u nehmotného majetku nelze odepisování přerušit (na rozdíl od majetku hmotného). Tato změna delší doby odepisování by se měla týkat pouze majetku, který se začne odepisovat až po nabytí účinnosti novely.

Nespolehlivý plátce DPH a nespolehlivá osoba od roku 2017

V novele zákona o DPH, která nabude účinnosti s největší pravděpodobností od 1.7.2017, se zavádí nový institut nazvaný „nespolehlivé osoby“. Nově se nespolehlivou osobou může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba buď na základě rozhodnutí správce daně, nebo ze zákona.

  • Správce daně může fyzické nebo právnické osobě přiřadit označení nespolehlivé osoby pokud závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně z přidané hodnoty.
  • Ze zákona se nespolehlivou osobou stane subjekt, který již je nespolehlivým plátcem a zruší svou registraci k plátcovství DPH.

Toto opatření má nově zamezit účelovému rušení registrací k DPH již označených nespolehlivých plátců, kteří tímto zrušením registrace o toto označení automaticky přišli. Po opětovné registraci k DPH však již nespolehlivými plátci do této doby nebyli.

Mimo seznamu nespolehlivých plátců bude nově správce daně zveřejňovat i seznam nespolehlivých osob. Po uplynutí jednoho roku bude mít ovšem daný subjekt možnost zažádat o „zbavení“ titulu.

Novelou zákona o DPH vznikají nové skutečnosti, kdy se plátce stane nespolehlivým plátcem. Jedná se o případ, kdy se nespolehlivá osoba stane plátcem DPH, tak se poté stane nespolehlivým plátcem. V případě skupiny se jedná o situaci, pokud do ní přistoupí nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce.

Jak na přeplatek na dani?

Dosud platilo, že jste si museli hlídat termín, kdy nejdříve můžete o přeplatek na dani požádat. Takže, pokud jstepožádali o vrácení přeplatku moc brzo (stávající úprava dle §155 odst. 3 daňového řádu stanovuje maximální lhůtu pro požádání o vrácení přeplatku 60 dnů před jeho vznikem), tak jste museli o vrácení poplatku požádat znovu.

Nová úprava tuto byrokracii odstraňuje. Ta totiž říká, že podá-li poplatník daňové přiznání současně se žádostí o vrácení přeplatku, který je součástí formuláře, před uplynutím lhůty 60 dní, hledí se na žádost o přeplatek, jako podanou v poslední den podání daňového přiznání. Pravidlo platí jak pro poplatník z daně příjmů fyzických osob, tak i pro poplatníky daně z příjmu právnických osob.

Novela zákona nebyla dosud schválena, ale s největší pravděpodobností by měla být platná od 1. 7. 2017.

Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti

V současné době je mezi plátci DPH zaveden režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) již na několik desítek plnění (například dodání zlata, poskytnutí stavebních prací, apod.).

Tento režim funguje na principu, že při poskytnutí služby nebo zboží není odvedeno DPH poskytovatelem, ale DPH přiznává a hradí příjemce. Daňový doklad je vystaven bez DPH a na dokladu je napsána informace, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Od 1. 7. 2017 se tento režim již po několikáté rozšiřuje o následující služby:

  • poskytnutí zprostředkovatelské služby související s investičním zlatem;
  • poskytnutí lidských zdrojů pro stavební nebo montážní práce;
  • dodání nemovité věci, kterou prodává dlužník z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji;
  • dodání zboží, které je poskytováno jako záruka při realizaci této záruky;
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

Režim přenesené daňové povinnosti se řídí § 92a až i zákona o DPH.

Účetní tým E-Consulting Czech

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.