Legislativní novinky v daňové oblasti – konečná podoba od 1. 7. 2017

Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 170/2017 Sb.1, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále také „Daňový balíček“). V nedávné době vydala finanční správa nový materiál2 ohledně „Daňového balíčku“, který vysvětluje změny vzniklé na základě novely zákonů. Tomuto tématu jsme se již věnovali ke konci března3, kdy se ještě jednalo o očekávané změny, které ale nebyly do jisté míry určité. Tento článek je věnován některým změnám v zákoně o daních z příjmů („ZDP“) a v zákoně o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) platným za zdaňovací období 2017.

Zákon o daních z příjmů – zdaňovací období 2017

Na základě přechodných ustanovení novely bude možné uplatnit změny zákona již pro zdaňovací období začínající 1. 1. 2017:

Stanovení základu daně z příjmů
Tato změna se týká těch účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví. Pro zjištění základu daně budou vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Změna reaguje na novelizaci zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti 1. 1. 2016.

Úpravy v režimu finančního leasingu
Předmětem finančního leasingu je jasně definován odpisovaný hmotný majetek dle § 26 ZDP. Dále § 21d v odstavci 4 uvádí, že finanční leasing se považuje za nájem, pokud je leasingová smlouva ukončena před uplynutím minimální doby finančního leasingu a pokud nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.

Odpisování nehmotného majetku
Pro odpisování nehmotného majetku byly pevně stanovené doby odpisování změněny na dobu minimální. Poplatník se bude moct rozhodnout, jak dlouho bude daňově daný nehmotný majetek odepisovat, avšak měla by být zachována pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Změny na dani z příjmů fyzických osob

Za nejvíce diskutovanou změnou se skrývá zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, kdy se zvýšilo zvýhodnění na druhé (z 17 004 Kč na 19 404 Kč ročně) a třetí vyživované dítě (z 20 604 Kč na 24 204 Kč ročně).

Další významnou změnou je snížení výdajových paušálů u podnikatelů uplatňující výdaje procentem z příjmů. Na základě platného přechodného ustanovení si mohou podnikatelé při zpracování daňového přiznání za rok 2017 vybrat, jestli uplatní vyšší výdajový paušál, který odpovídá úpravě platné pro rok 2016, nebo zda si uplatní paušální výdaje dle nové právní úpravy roku 2017. Pokud se podnikatel rozhodne pro uplatnění výdajových paušálů dle „staré“ úpravy roku 2016, nemůže si uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku/manžela (dle § 35ca, ZDP), která jsou pro podnikatele zavedena novelou pro rok 2017.

Od roku 2018 platí následující výdajové paušály, pokud poplatník neuplatňuje prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7, odst. 1 písm. d) a § 7, odst. 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu podle § 9, odst. 1; nejvýše však do částky 300 000 Kč.

Zákon o dani z přidané hodnoty 5,6

Nespolehlivá osoba
O institutu nespolehlivé osoby jsme se již zmiňovali v našem článku na konci března. Jeho zavedením by se mělo zabránit situacím účelového rušení registrací k dani z přidané hodnoty nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. Připomeňme si, že za nespolehlivou osobu může být označena jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (i ta, která není plátcem DPH), pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH jako je tomu u nespolehlivého plátce. Tento nový institut se bude vztahovat nejen na povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale taktéž povinnosti dle daňového řádu. Takové označení nespolehlivé osoby může získat buď na základě rozhodnutí správce daně, nebo porušením zákona.

Společnost (dříve sdružení)
Novelou zákona se ruší zvláštní úprava pro společnosti (sdružení) bez právní subjektivity. Společník společnosti (sdružení) tak bude nově posuzován z pohledu DPH samostatně, to znamená, že každý společník si bude samostatně sledovat obrat a podávat sám za sebe přiznání. V přiznání společník společnosti (sdružení) bude uvádět údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (včetně těch uskutečněných v rámci sdružení). Na základě přechodných ustanovení mohou společníci společnosti (sdružení), kteří do 30. 6. 2017 postupovali dle původní právní úpravy, dle ní postupovat až do 31. 12. 2018.

Vznik povinnosti přiznat daň
Nově vzniklý § 20a v sobě obsahuje obecné pravidlo pro vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby. Stále platí, jak je uvedeno v odst. 1, že povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud byla přijata úplata před dnem uskutečnění zdanitelného plnění, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky, která byla přijata ke dni úplaty. Tato podmínka neplatí pouze v případě, pokud zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty není známo dostatečně určitě.

Dle odstavce 3, § 20a, je den přijetí úplaty dostatečně znám určitě, pokud ke dni přijetí úplaty, za které vzniká povinnost přiznat daň, je známo minimálně:

  • zboží jaké má být dodáno, nebo jaká služba má být poskytnuta,
  • sazba daně v případě zdanitelného plnění a
  • místo plnění.

Simona Jiroutová 

Accounting Consultant Assistant

Zdroje:

1PSČR. Předpis 170/2017 Sb. [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=170&r=2017.

2FINANČNÍ SPRÁVA. Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf.

3Legislativní novinky v daňové oblasti - očekávané změny od 1.7.2017 [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: https://e-cons.cz/novinky/157-legislativni-novinky-v-danove-oblasti-ocekavane-zmeny-od-1-7-2017.html.

4Předpis č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. - znění od 01. 07. 2017 (úplné znění) [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170701/uplne/#cast3

5Předpis č. 235/2004 Sb., Zákon o DPH - znění od 01. 07. 2017 (úplné znění) [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/zneni-20170701/uplne/.

6Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech[online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/informace-gfr-k-uplatnovani-zakona-o-dph-8615

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.