Domů Legislatívne zmeny platné pre rok 2022 (SK)

Legislatívne zmeny platné pre rok 2022 (SK)

05. 01. 2022

Zmeny v oblasti minimálna mzdy a mzdových zvýhodnení 2022

Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 646€. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 3,713€ pri pracovnom čase 40 hod/týždenne. V roku 2021 bola minimálna mzda na úrovni 623 € a hodinová mzda bola vo výške 3,58 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2022 bude predstavovať 525,65 € mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2021 o 17,20 € mesačne.

Tabuľka podľa koeficientov minimálnej mzdy pre jednotlivé typy úväzkov

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, v noci a práca nadčas v roku 2022

Mzda zamestnanca sa skladá zo základnej a variabilnej zložky mzdy a zároveň k nej patria aj príplatky za prácu, ktoré sú od 1.1.2021 stanovené pevnou čiastkou, ktorá sa viaže k minimálnej mzde z roku 2021.

Nový výpočet minimálnej mzdy pre rok 2022

Minimálna mzda sa môže stanoviť podľa vzorca pre určenie výšky minimálnej mzdy od roku 2022. Ak nastane situácia, že sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú do 15. júla na novej výške mzdy pre nadchádzajúci rok, rozhodnutie o novej výške minimálnej mzdy bude spadať pod rokovanie tripartity s termínom 31. augusta. Ak ani v tripartite nedôjde k dohode, nová výška minimálnej mzdy sa určí ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy (zverejňuje sa v marci). Minimálna mzda na rok 2022 tak môže byť vypočítaná ako 60 % priemernej mzdy zistenej za rok 2021. Suma takto určenej minimálnej mzdy bude zaokrúhlená na celé eurá nahor.

Zmeny v daňovej oblasti a nezdaniteľných častiach základu dane

Daň z príjmov – sadzby dane 2022

 • 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 38 553,01€ (t. j. 176,8-násobok sumy platného životného minima),
 • 25 % zo základu dane, ktorý presiahne sumu 38 553,01€(t. j. 176,8-násobok sumy platného životného minima),
 • preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov sa počítajú nasledovnými sadzbami:
 • – 19 % do zdaniteľnej sumy (zdaniteľnej mzdy) 3 212,75 €
 • – 25 % nad zdaniteľnú sumu (zdaniteľnú mzdu) 3 212,75 €
 • pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu

Nezdaniteľná časť na daňovníka 2022

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2022 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. rovný alebo nižší ako 20 235,97 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá čiastke 4579,26 € (výška mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane je 381,61 €),
 • vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. vyšší ako 20 235,97 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (9 638,25 €) a ¼ základu dane (v prípade, ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť mesačne vo výške 381,61€, ak u svojho zamestnávateľa podpísali Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, túto nezdaniteľnú časť si môžu uplatniť iba u jedného z nich. V ostatných prípadoch sa nezdaniteľná časť základu dane uplatňuje ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2022

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) vychádzame z hranice, ktorá predstavuje 176,8-násobok životného minima, t. j. 38 553,01€.

Ak základ dane daňovníka nepresiahol výšku 38 553,01€, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 4 186,75€ – vlastný príjem manželky (manžela),

Ak základ dane daňovníka presiahol výšku 38 553,01€, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 13 825,00 – ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem,
 • 13 825,00 – [¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem.
 • Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00€.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov

V roku 2020 sa uzákonila zmena, kedy nie je potrebné s každým zamestnancom podpisovať nové Vyhlásenie k NČZD. Táto skutočnosť platí aj pre rok 2022. V roku 2022, tak bude potrebné získať podpísané vyhlásenie len u takých zamestnancov, ktorí si napríklad v roku 2021 neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus na dieťa a v roku 2022 už majú záujem o uplatnenie. Ďalšou skupinou zamestnancov, ktorí by mali doručiť vyhlásenie na rok 2022 sú zamestnanci, ktorí sa v priebehu roka 2021 stali poberateľmi dôchodku (starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia na začiatku zdaňovacieho obdobia). Dôchodca, ktorý má priznaný dôchodok k 1. januáru totiž nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, vo svojom vyhlásení teda uvedie krížik len v bode II. 2. riadok.

Paušálne výdavky

V roku 2022 sú naďalej 60 % z príjmov SZČO, max. 20 000 €/rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Daňový bonus

Daňový bonus na dieťa sa mení vždy k 1.1. daného roka rovnakým koeficientom, ako sa zvýšilo životné minimum k 1.7. predchádzajúceho roka.

Daňový bonus platný od 1.1.2022 do 31.1.2022:

 • 47,14 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na jedno dieťa vo veku nad 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € na jedno dieťa nad 15 rokov

Daňovník, ktorého dieťa dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov má na výber z 2 možností:

 • Zvýšený daňový bonus – 43,60 €
 • Pomoc od štátu vo forme dotácie na obedy – 1,30 € na deň, napr. za 20 pracovných dní bude dotácia na obedy vo výške 26,00 €.

Prehľad nároku na dotáciu na obedy a daňového bonusu pre daňovníkov, ktorých dieťa je vo veku od 6 do 15 rokov:

Na základe uvedeného je pre daňovníka výhodnejšie uplatňovať si zvýšený daňový bonus, ktorý je vo výške 43,60 € na mesiac.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je dosiahnutie aspoň polovice minimálnej mzdy v hrubom.

Daňovník si daňový bonus na dieťa môže uplatňovať po dobu povinnej školskej dochádzky a následne po dobu, kedy sa dieťa pripravuje na výkon budúceho povolania dennou formou štúdia na vysokej škole.

Daňový bonus je možné uplatniť aj počas prázdnin. V nasledujúcej tabuľke znázorňujeme prípady, kedy je možné poberať daňový bonus na dieťa v prípade ukončenia štúdia:

Daňový bonus na dieťa je možné uplatňovať maximálne do dovŕšenia 26. roku veku.

Trinásty a štrnásty plat v roku 2022

Dňa 1.1.2021 sa upravil § 118 ods. 4 Zákonníka práce a 13. plat (letný) a 14. plat (zimný) sa považuje za zdaniteľný príjem. Znamená to, že tento príjem už nie je od roku 2021 oslobodený od dane tak, ako to bolo do roku 2020. Letný a zimný plat podlieha aj odvodom na zdravotné a sociálne poistenie. Od 1.1.2021 sa neuvádza 13. a 14. plat ako samostatná položka na mzdovom liste.

Sociálne a zdravotné poistenie rok 2022 a vybrané zmeny

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie nie je stanovený. Okrem maximálneho vymeriavacieho základu pre dividendy a to 67 980 €. Minimálny preddavok pri samoplatiteľovi a SZČO je stanovený z vymeriavacieho základu 566,50 €, mesačný preddavok na ZP je teda 79,31 €.

Maximálny vymeriavací základ sociálneho poistenia 7 931 €, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Od 1.1.2022 bude môcť zamestnanec na svojej výplatnej páske vidieť nový druh poistného za zamestnávateľa. Ide o poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, ktorú budú môcť zamestnávateľa po splnení podmienok čerpať od 1.3.2022. Pre zamestnávateľa to znamená, že pôvodné Poistenie v nezamestnanosti sa rozdelí a 0,5 % zostáva ako poistenie v nezamestnanosti a 0,5 % pôjde na poistné na financovanie podpory.

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2022

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Maximálna suma náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca (vyplácanej zamestnávateľom) bude od 1.1.2022 vo výške:

 • 55,8740 € za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti (PN),
 • 286,82 € za ďalších sedem dní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Zamestnávateľ, tak zaplatí zamestnancovi počas prvých 10 dní PN v roku 2022 najviac 330,29€. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu PN je 74,4987 €.

Životné minimu od 1.7.2021 do 30.6.2022 predstavuje sumu 218,06 €

Od 1.1.2022 sa zvýšia aj maximálne sumy ostatných nemocenských dávok

Maximálny denný vymeriavací základ zo Sociálnej poisťovne je vo výške 74,4987 € a používa sa aj pri výpočte ostatných nemocenských dávok.

Maximálna suma (najviac za 10 dní) ošetrovného bude od 1.1.2022 vo výške 409,74 €.
Maximálna suma materského bude od 1.1.2022 vo výške:

 • 1676,30 € v 30 dňovom mesiaci, (75 % z 74,4987 € x 30 dní)
 • 1732,10 € v 31 dňovom mesiaci, (75 % z 74,4987 € x 31 dní)

Rodičovský príspevok

Výška rodičovského príspevku, ktorý je vyplácaný z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny:

 • 280,00 € mesačne dostane vyplatené ten rodič, ktorý na dané dieťa nepoberal
  materské, 350 € ak ide o dvojičky, 420 € ak ide o trojičky
 • 383,80 € mesačne dostane vyplatené ten rodič, ktorý na dané dieťa poberal
  materské, 479,80 € ak ide o dvojičky, 575,80 € ak ide o trojičky

Príspevok na starostlivosť podľa zákona č. 561/2008 nebol zmenený, a teda je i naďalej vo výške 280 €.

Tehotenská dávka a Tehotenské štipendium od 1.4.2021

Na tehotenskú dávku má nárok tehotná poistenkyňa, ak v posledných 2 rokoch pred začatím 27. týždňa tehotenstva bola poistená minimálne 270 dní. Poistenkyňa, ktorá má nárok na tehotenské, bude dávka vyplácaná od 27. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Ak má tehotná žena viac nemocenských poistení súčasne nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne. Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov. Výška tehotenského sa vypočíta ako 15 % denného VZ alebo pravdepodobného denného VZ.

Tehotenské priznané v roku 2022 môže byť najviac suma:

 • 335,30 € za mesiac, ktorý ma 30 dní
 • 346,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní

Minimálna výška tehotenského je 10 % zo sumy 74,4987 €:

 • 223,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní
 • 231,00 € za mesiac, ktorý má 31 dní

Žena žiada o tehotenské prostredníctvom Žiadosti o tehotenské. Tlačivo tehotnej žene poskytne ošetrujúci lekár. Po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva vystaví a potvrdí tlačivo osobitne na každé nemocenské poistenie. Žena vyplní svoje osobné údaje a podpísané tlačivo doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa.

Žiadosť o tehotenské nie je potrebné predkladať zamestnávateľovi. Tehotenské štipendium sa bude vyplácať študentkám od 27. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Výška štipendia je 200 eur. O štipendium musí študentka písomne požiadať svoju vysokú školu a následne musí túto žiadosť schváliť rektor vysokej školy.

Na tehotenské štipendium má rovnako nárok plnoletá žiačka strednej školy v rovnakej výške 200 eur.

Úprava nároku na dovolenku

Zamestnanec má zo zákona nárok na 5 týždňov dovolenky ak splnil jednu z 2 podmienok:

 • v danom roku dovŕši najmenej 33 rokov veku
 • zamestnanec sa trvale stará sa o dieťa

„Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu podľa osobitného predpisu. Zamestnanec má nárok na 5 týždňov dovolenky od momentu, kedy zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa, neberie sa do úvahy dátum narodenia dieťaťa. V prípade, že sa zamestnancovi narodí dieťa počas roka vznikne mu nárok na 5. týždeň dovolenky v pomernom rozsahu, ktorý sa určí ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa a počtu dní kalendárneho roka.

Napríklad: Zamestnancovi sa narodilo dieťa 1.3. avšak zamestnávateľovi to oznámi až 27.3., (tento deň sa berie do úvahy pri výpočte pomernej časti dovolenky a predstavuje 280 dní do konca roka). Nakoľko sa dieťa narodilo počas roka patrí zamestnancovi iba pomerná časť dovolenky, ktorú vypočítame nasledovne:

5 dni x (280 dní / 365 dní) = 3,83 po zaokrúhlení 4 dni dovolenky.

Zmeny v skúšobnej dobe

Momentálne sa podľa Zákonníka práce skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Po novom sa navrhuje, že skúšobná doba sa predlžuje o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktoré vznikli počas dohodnutej skúšobnej doby. Predĺžila by sa tak, len o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktorá bola v dobe pôvodne dohodnutej skúšobnej doby.

Zmeny v zamestnávaní študentov na DOBPŠ

Zamestnávateľ mohol uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta len v takom prípade, že má štatút študenta strednej alebo vysokej školy dennou formou. Navrhuje sa zaviesť v Zákonníku práce zachovanie štatútu žiaka alebo študenta do 31. októbra. Študent, ktorý ukončí štúdium a plánuje v ňom pokračovať, bude môcť počas letných prázdnin pokračovať v brigáde na základe DOBPŠ. To znamená, že sa na neho bude vzťahovať výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie do výšky 200 eur aj počas letných prázdnin.

Ostatné vybrané zmeny v zákonníku práce

Zmeny v stravovaní od 1.1.2022

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie buď vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľ alebo prostredníctvom gastrolístkov. Od 1.3.2021 si môže zamestnanec vybrať medzi gastrolístkom alebo finančným príspevkom. Možnosť tejto voľby majú však len tí zamestnanci, ktorí pracujú u zamestnávateľa, ktorým nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení.

V rámci tejto novinky je potrebná aktualizácia smernice o stravovaní, ktorá by mala obsahovať možnosti výberu stravovania, ako aj jednotlivé podmienky výberu, čiastky k preplateniu, nároky na stravovaciu jednotku, termíny výberu a platnosti formy stravovania a podobne.

Od 1.1.2022 sa gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie zrovnoprávňujú z daňového hľadiska. A teda platí, že suma príspevku zamestnávateľa je oslobodená od dane a odvodov najviac pri výške 55% sumy stravného, t.j. do 2,81 eur. Suma príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu je bez limitu.

Stravovanie formou elektronickej stravovacej poukážky (platí od 1.1.2023)

Stravovacia poukážka je v súčasnosti poskytovaná v listinnej alebo v elektronickej forme. Od 1.1.2023 však zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne zabezpečiť stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok, od 1.1.2023 bude môcť poskytovať stravovacie poukážky len v elektronickej forme (tzv. "gastrokarta").

Pandemická PN

V čase mimoriadnej situácie bola zavedená pandemická PN novelou č 63/2020 Z. z. zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 27.3.2020. Jedná sa o PN, ktorá vznikla z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Od prvého dňa pandemickej PN vznikal zamestnancovi nárok na nemocenské, ktoré vyplácala Sociálna poisťovňa počas celej doby trvania pandemickej PN. Od 1.12.2021 sa pandemická PN ruší a zamestnanec, ktorý je od 1.12.2021 na PN z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie už nemá nárok na vyplácanie nemocenského od prvého dňa PN Sociálnou poisťovňou. Pandemická PN sa teda od 1.12.2021 zrovnoprávňuje s klasickou PN, prvých 10 dní PN bude zamestnanec dostávať náhradu príjmu od zamestnávateľa a od 11. dňa trvania PN bude mať vyplácané nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

Plánované zmeny v zákonníku práce

Kurzarbeit

Od 1.3.2022 by mal nadobudnúť účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje slovenskú verziu tzv. nemeckého modelu „Kurzarbeit“. Podstatou tejto právnej úpravy je zavedenie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“, ktorej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti ustanovuje právna úprava. Časom skrátenej práce sa rozumie, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na čiastočnú úhradu nákladov na zamestnanca, a to za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia jeho činnosti, a to v minimálnej sume 60 % priemerného hodinového zárobku, zamestnancovi bude musieť doplatiť aspoň 20 % z vlastných zdrojov, aby bola splnená podmienka náhrady mzdy min. 80 % priemerného hodinového zárobku. Frekvencia vyplácania podpory je mesačná, v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Otcovská dovolenka

Na Slovensku by sa od 1.8.2022 mala zaviesť tzv. otcovská dovolenka, premenovanie už existujúcej rodičovskej dovolenky u otca dieťa. V prípade, že sa otec dieťaťa rozhodne ísť na otcovskú dovolenku po vyčerpaní materskej dovolenky matky má na ňu nárok:

 • 28 týždňov
 • 31 týždňov v prípade, že ide o osamelého muža
 • 37 týždňov v prípade, že sa narodia 2 a viac detí

Od 1.8.2022 si bude môcť otec dieťaťa rozdeliť čerpanie otcovskej dovolenky na 2 časti. Prvé 3 týždne z otcovskej dovolenky môže vyčerpať počas materskej dovolenky matky, za tieto 3 týždne, kedy bude doma s dieťaťom matka aj otec budú obaja poberať materské a zvyšných 25 týždňov otcovskej dovolenky si môže otec dieťaťa vyčerpať po ukončení materskej dovolenky matky. V prípade, že chce otec dieťa nastúpiť na prvé 3 týždne otcovskej dovolenky musí tak urobiť do šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.

Odvodová odpočítateľná položka

Od 1.1.2023 by sa mala odvodová výnimka z platenia dôchodkového poistenia u dohodárov (študent a dôchodca) premenovať na „odvodová odpočítateľná položka (OOP) a mali by byť ustanovené nové oznamovacie povinnosti pre Sociálnu poisťovňu a zamestnávateľa. Jedná sa o tieto povinnosti:

 • Sociálna poisťovňa je povinná viesť register zamestnávateľov a register poistencov a osobitne evidovať fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu na základe dohody a uplatňujú si odvodovú odpočítateľnú položku
 • Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec písomne upovedomil zamestnávateľa o začatí/ukončení uplatňovania OOP.
 • Sociálna poisťovňa je povinná sprístupniť zamestnávateľovi informácie pre uplatňovanie OOP. V prípade, že zamestnávateľ podá prihlášku na OOP, Sociálna poisťovňa by ho mala upozorniť, že si OOP uplatňuje u iného zamestnávateľa. Týmto opatrením by sa malo predísť dvojitému uplatňovaniu OOP.

Rodičovský bonus

Minister práce navrhuje, aby sa od 1.1.2023 na Slovensku zaviedol rodičovský bonus. Dieťa, ktoré pracuje na Slovensku by tak mohlo odviesť každému rodičovi 2,5 % z jeho hrubého príjmu resp. z vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Vychádzať sa pri tom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Poberateľ dôchodku nebude musieť podávať žiadosť o vyplácanie rodičovského dôchodku, Sociálna poisťovňa ho bude vyplácať automaticky.

Michaela Knošková
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.