Legislatívne zmeny platné pre rok 2021

Pripravili sme pre Vás prehľad legislatívnych zmien, ale aj okruhy tém, ktoré sú častými predmetmi diskusií v oblasti miezd.

Zmeny v oblasti výpočtu miezd

Minimálna mzda 2021

Minimálna mzda pre rok 2021 je stanovená na sumu 623€. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 3,580€ pri pracovnom čase 40 hod/týždenne, v prípade, že máte rozvrhnutý pracovný týždeň na 38,75 h patrí zamestnancovi minimálna hodinová mzda v sume 3,695 €.

Zmeny v oblasti daní

Navýšenie životného minima – vplyv na daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane a nepostihnuteľné časti od 01.07.2021

Schválenie návrhu Opatrenia MPSVR, ktorým sa navrhla zvýšiť suma životného minima zo sumy 214,83 € na sumu 218,06 € má za následok úpravu nepostihnuteľných súm v prípade výpočtu zrážok exekútorom, zvýšenie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane. Na novú výšku nepostihnuteľných súm bude zamestnávateľ prihliadať pri výpočte zrážky zo mzdy za mesiac júl. Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach predstavuje sumu 218,06 €.

Životné minimum, ktoré vstupuje do platnosti 01.07.2021 ovplyvňuje veličiny alebo dávky, ktoré sú naviazané na životné minimum, avšak tieto veličiny vstúpia do platnosti až od 01.01.2022.

Daňový bonus na dieťa

Dňa 02.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorej predmetom bola aj zmena v oblasti daňového bonusu. Hlavnou zmenou je zvýšenie sumy daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov veku. Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu budú platiť od 01.07.2021

Daňový bonus platný do 30.06.2021:

• 46,44 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov

• 23,22 € na jedno dieťa vo veku od 6 rokov

Daňový bonus platný od 1.7.2021 do 31.12.2021

• 46,44 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov

• 39,47 eur na jedno dieťa vo veku od 6 rokov veku do 15 rokov veku

• 23,22 € na jedno dieťa vo veku od 15 rokov

Ročná suma daňového bonusu:

• Dieťa do 6 rokov veku – ročný daňový bonus vo výške 557,28 eur

• Dieťa od 6 do 15 rokov veku – ročný daňový bonus vo výške 376,14 eur

• Dieťa nad 15 rokov veku – ročný daňový bonus vo výške 278,64 eur

Daňový bonus platný v roku 2022:

• 47,14 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov

• 43,60 € na jedno dieťa vo veku od 6 rokov veku do 15 rokov veku

• 23,57 € na jedno dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na daňový bonus má zamestnanec na dieťa do 25 roku veku v prípade, že sa štúdiom sústavne pripravuje na výkon budúceho povolania. V nasledujúcej tabuľke znázorňujeme prípady, kedy je možné poberať daňový bonus na dieťa v prípade ukončenia štúdia:

Rekreačný príspevok

S blížiacimi sa letnými prázdninami je možné, že zamestnanci, ktorí majú nárok na preplatenie výdavkov spojených na rekreáciu budú predkladať častejšie svoje žiadosti o preplatenie týchto výdavkov.

V prípade, že spoločnosť v roku 2020 zamestnávala viac ako 49 zamestnancov a zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa aspoň 2 roky, môže takýto zamestnanec požiadať o úhradu výdavkov na rekreáciu. Zamestnanec je povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov, na ktorom je jasne uvedené, označenie zamestnanca, najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov. Zamestnávateľ je povinný vyžadovať taký účtovný doklad, z ktorého je jasné kto, kedy, na ako dlho, komu poskytol, čo a v akej výške. V prípade, že nie sú doložené účtovné doklady v súlade s povinnými náležitosťami, zamestnávateľ nevie správne posúdiť či a v akej výške vzniká nárok na úhradu výdavkov spojených na rekreáciu. Zamestnanec sa rekreácie môže zúčastniť i so svojimi rodinnými príslušníkmi. Z dokumentu od ubytovacieho zariadenia musí byť zrejmé, že na rekreácii bol zamestnanec aj s inými osobami, na ktoré si uplatňuje tento príspevok. Účasť na rekreácii týchto oprávnených osôb je zamestnanec povinný preukázať napr. účtovným dokladom, ktorého súčasťou je uvedenie osôb zúčastnených spolu so zamestnancom na rekreácii, potvrdením ubytovacieho zariadenia.

V čase letných prázdnin je možné v rámci štatútu rekreačný príspevok/úhrada výdavkov spojených na rekreáciu využiť rekreačný poukaz na zaplatenie letného tábora pre dieťa zamestnanca. Medzi výdavok zamestnanca na rekreáciu možno zaradiť i výdavok na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska. V tomto prípade sa rekreácie nezúčastňuje priamo zamestnanec (rodič dieťaťa) ale jeho dieťa. Pojmami ako organizované viacdenné aktivity či zotavovacie podujatia rozumieme prázdninové pobytové tábory, ktoré nie sú viazané prenocovaním dieťaťa v ubytovacom zariadení. Medzi výdavok na rekreáciu zamestnanca je teda možné zaradiť i denný tábor alebo zotavovacie podujatie, kde zamestnanec (rodič dieťaťa) svoje dieťa ráno privezie do inštitúcie a po práci si ich opäť vyzdvihne. Počas letných prázdnin je možné do svojich výdavkov na rekreáciu uplatniť i výdavok na úhradu letného tábora pre svoje dieťa.

Neplatené voľno

Mnohí zamestnanci počas leta požiadajú zamestnávateľa o neplatené voľno bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ počas neplateného voľna nahlási pomocou registračného listu fyzickej osoby prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca. Zamestnancovi nemôže vzniknúť dlh voči Sociálnej poisťovni nakoľko je poistenie počas tejto doby prerušené. Počas čerpania neplateného voľna bez náhrady mzdy zamestnanec nie je poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a ani na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to teda, že obdobie neplateného voľna sa nezapočítava na účely dávok zo Sociálnej poisťovne. Počas neplateného voľna zamestnancovi vzniká povinnosť doplatiť si poistné len vo svojej zdravotnej poisťovni, kde počas doby trvania neplateného voľna je z pohľadu zdravotnej poisťovne zamestnanec považovaný za samoplatcu.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, to znamená, že nejde o pokračovanie materského, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. V prípade, že zamestnanec poberá rodičovský príspevok, hovoríme o rodičovskej dovolenke. V súčasnej dobe sa môžeme často stretnúť s tým, že mamičku po skončení materskej dovolenky vystrieda otec dieťaťa. Matke dieťaťa v tomto období nevzniká nárok na rodičovský príspevok a na rodičovskú dovolenku a tak môže nastúpiť, až po skončení materskej dovolenky otca. Rodičovský príspevok je poskytnutý oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku 2021:

• 370 € mesačne pre rodičov, ktorí pred vznikom nároku na rodičovský príspevok poberali na dieťa materské. V prípade dvojičiek pôjde o sumu 462,50 €, v prípade trojičiek o 555 €.

• 270 € mesačne pre rodičov, ktorí nesplnili podmienku poberania materskej dávky

Výška rodičovského príspevku 2022:

• 280 eur, ak rodič dieťaťa nepoberal materské (350 eur dvojičky, 420 eur trojičky)

• 383,80 eur, ak rodič dieťaťa poberal materské (479,80 eur dvojičky, 575,80 trojičky)

Dovolenkový nárok

Dovolenka patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži zamestnancovi na oddych a regeneráciu. Počas dovolenky je zamestnancovi platená náhrada za dovolenku, ktorá sa vypočíta z jeho priemerného zárobku.

Osoby, ktoré pracujú na dohodu nárok na dovolenku nemajú.

Zákonník práce stanovuje základný výmer dovolenky, najmenej štyri týždne. Zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dosiahne najmenej 33 rokov, má nárok na päť týždňov dovolenky.

Od roku 2020 sa zmenil nárok na dovolenku aj pre rodičov detí, ktorí zatiaľ nedovŕšili 33 rokov na päť týždňov.

Základným pravidlom čerpania dovolenky je, že dovolenku určuje zamestnávateľ po prerokovaní zo zamestnancom.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť dovolenku v rozsahu dvoch týždňov. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi nariadenie dovolenky najneskôr 14 dní pred čerpaním dovolenky. Dovolenkový nárok môže/nemusí zamestnávateľ krátiť na základe § 109 Zákonníka práce. Ak zamestnanec odpracoval aspoň 60 smien v kalendárnom roku, zamestnávateľ môže krátiť dovolenkový nárok za prvých 100 zameškaných smien, a to o 1/12 z ročného dovolenkového nároku a za každých ďalších 21 zameškaných smien rovnako o 1/12, ak v danom roku nepracoval z dôvodu dlhodobej PN, čerpania rodičovskej dovolenky alebo výkonu verejnej funkcie. V prípade, že zamestnancovi evidujete neospravedlnenú absenciu, je možné dovolenku krátiť o 1 až 2 dni.

Suma stravného v roku 2021

Zamestnanec má nárok na minimálnu hodnotu stravného lístku v sume 3,83 €. Podľa zákona si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov 55 % z ceny jedla poskytnutého zamestnancovi teda 2,81€ zo sumy cestovného. V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravné lístky, minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 % z minimálnej hodnoty stravného lístku, t. j. 2,11 €. Maximálna hranica sa určuje ako 55 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 - 12 hodín, čo znamená, že od júla 2019 zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na stravu z hľadiska daňovej uznateľnosti maximálne 2,81 €. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent. Po úprave teda zamestnávateľ prispieva na jeden stravný lístok minimálne 2,11 € a zamestnancovi je zo mzdy zrazené 1,72 €.

V prípade, že je zamestnanec na služobnej ceste má nárok na stravné v rámci časového pásma stráveného na služobnej ceste:

• pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 5,10 €,

• pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 7,60 €,

• pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 11,60 €.

Výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom

Od 01.03.2021 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá umožňuje zamestnancom vybrať si formu stravovania. Zamestnanec sa môže rozhodnúť pre stravné lístky alebo finančný príspevok zamestnávateľa.

V prípade, že zamestnávateľ svojím zamestnancom nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, je povinný umožniť svojim zamestnancom od 01.03.2021 vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Zamestnávateľ si môže určiť v internej smernici lehotu, do kedy si majú zamestnanci vybrať spôsob zabezpečenia stravovania a dobu, počas ktorej zamestnanec nebude môcť zmeniť svoje rozhodnutie, najviac však 12 mesiacov.  Ak ste zamestnávateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravných lístkov s jednou zo spoločností, ktorá poskytuje stravné lístky, ste povinný takto postupovať, až po skončení zmluvy, najneskôr od 01.01.2022. Zamestnávateľ dá svojím zamestnancom podpísať dohodu, ktorá bude určovať spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov a zároveň si bude viesť internú evidenciu zamestnancov, kde budú zaevidované údaje o tom, aký spôsob zabezpečenia stravovania si zamestnanci zvolili a dátum od kedy platí tento spôsob, aby sa nestalo, že sa forma poskytovania zmení skôr ako po uplynutí stanovenej doby.

Finančný príspevok:

• nepodlieha odvodom a dani,

• minimálna výška a maximálna výška je rovnaká, ako v prípade poskytovania stravných lístkov t. j. minimálne 2,11 eur po 4 hodinách práce a maximálne 2,81 eur,

• zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že bude prispievať na finančný príspevok nad rámec zákona, v takomto prípade je potrebné uviesť, že v prípade, že ide o príspevok nad rámec, vyplácaný zo sociálneho fondu tak bude tento príspevok oslobodený od dane a odvodov. Ak by zamestnávateľ využíval iné zdroje, bude sa tento príjem brať ako zdaniteľný príjem,

• zamestnanci uvidia príspevok v čistom vo výplatnej páske,

• finančný príspevok bude musieť byť vyplácaný rovnako ako stravné lístky na mesiac dopredu,

V parlamente sa v tomto období prejednáva novela Zákonníka práce, ktorá by umožnila zamestnávateľom prispievať zamestnancom na stravovanie až 100 % zo sumy stravného poskytovaného počas služobnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Príspevok vo výške 100 % by bol tým pádom daňovo uznateľným výdavkom pre zamestnávateľa a zároveň by bol oslobodený od dane a odvodov na strane zamestnanca.

Zákonník práce v dnešnej dobe ukladá povinnosť zamestnávateľom poskytovať stravovanie na začiatku kalendárneho mesiaca, na celý mesiac dopredu. Zamestnávateľom táto povinnosť v praxi spôsobuje mnoho problémov hlavne v administratíve, nakoľko zamestnávateľ nevie presne odhadnúť, koľko dní skutočne zamestnanec v danom mesiaci odpracuje. Novela Zákonníka práce od 1.1.2022 by mala priniesť úľavu pre zamestnávateľov, hlavne čo sa týka administratívnej záťaže v prípade poskytovania finančného príspevku na stravovanie a jeho poskytovanie bude legislatívne zjednodušené z dôvodu, že množstvo zamestnávateľov nestíha poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na mesiac dopredu.

Tehotenské a Tehotenské štipendium

Na tehotenskú dávku má nárok od 01.04.2021 tehotná poistenkyňa, ak v posledných 2 rokoch pred začatím 27. týždňa tehotenstva bola poistená minimálne 270 dní. Poistenkyňa, ktorá má nárok na tehotenské, bude dávka vyplácaná od 27. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Výška tehotenského sa vypočíta ako 15 % denného VZ alebo pravdepodobného denného VZ. Minimálna výška dávky je v 30 dňovom mesiaci 215,50 eur.

Tehotenské štipendium sa bude vyplácať študentkám od 27. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Výška štipendia je 200 eur. O štipendium musí študentka písomne požiadať svoju vysokú školu a následne musí túto žiadosť schváliť rektor vysokej školy.

Na tehotenské štipendium má rovnako nárok plnoletá žiačka strednej školy v rovnakej výške 200 eur. Tehotenské sa bude vyplácať prednostne na účet vedený v banke. Žiadosť o tehotenské vystavuje priamo ošetrujúci lekár – gynekológ a zamestnankyňa ho musí doručiť Sociálnej poisťovni.

Ošetrovné člena rodiny

Novela zákona platná do 01.04.2021 prináša zmenu v ošetrovnom. Do 31.03.2021 bolo možné ísť na OČR len v prípade, že išlo o choré dieťa, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) maximálne na 10 dní. Od 01.04.2021 bude môcť zamestnanec celodenne ošetrovať aj vnúča, starých rodičov, súrodencov alebo dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade a doba ošetrovného sa predĺžila z 10 dní na 14 dní.

Ošetrovné člena rodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin, kedy je škola zatvorená nevznikne rodičom nárok na pandemické ošetrovné, nakoľko je škola zatvorená na základe školského zákona. Nárok na OČR vzniká len v prípade, že dieťa do 16 rokov veku ochorie a vyžaduje si celodennú starostlivosť. V tamto prípade lekár vystaví potvrdenie k OČR, na základe ktorého mu bude vyplatená dávka ošetrovné.

Materské školy nemajú zo zákona prázdniny a z tohto dôvodu môžu rodičia dieťaťa na rozdiel od rodičov školopovinných deti čerpať OČR a Sociálna poisťovňa im bude vyplácať dávku ošetrovné.  

Pandemické ošetrovné počas letných prázdnin

V období letných prázdnin môžu za určitej situácie rodičia či iní poistenci dostávať dávku pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Takáto situácia môže nastavať v prípade, že materská škola, ktorú dieťa navštevuje bude počas prázdniny zatvorená pre rozhodnutie príslušného orgánu alebo lekár potvrdí, že dieťa ochorelo. Nárok na pandemické ošetrovné vznikne aj na školopovinné deti do 16 rokov veku, ktoré ochorejú a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár a deti do 11 rokov veku, ktorým lekár nariadi karanténu či izoláciu.

Dlhodobé Ošetrovné

Od 01.04.2021 Sociálna poisťovňa zavádza novú dávku pod názvom Dlhodobé ošetrovné, ktoré bude možné čerpať až 90 dní. V prípade, že sa zamestnanec bude starať o blízkeho príbuzného, ktorý bol hospitalizovaný minimálne 5 dní a jeho stav si vyžaduje celodennú starostlivosť minimálne 30 dní alebo ide o paliatívneho pacienta má nárok na ošetrovné až 90 dní. Dlhodobá OČR sa vzťahuje na osobu, o ktorú je potrebné sa starať, nie na konkrétneho zamestnanca, preto je možné sa pri OČR striedať, poprípade, čerpať dlhodobú OČR jednotlivo na viacerých príbuzných v jednom roku. Potvrdenie k dlhodobej

OČR vystavuje ošetrujúci lekár chorého príbuzného.

Brigádnická práca študentov po novom

Novelizácia zákonníka práce umožňuje po novom pracovať aj študentom starším ako 15 rokov, ktorí ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku. Od 01.03.2021 budú môcť študenti starší ako 15 rokov vykonávať len ľahké práce, ktoré neohrozia svojím charakterom zdravie študentov. Zároveň študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov a majú ukončenú povinnú školskú dochádzku k 31.8.2021 môžu vykonávať prácu na DOBPŠ. Zamestnávateľ je povinný požiadať o povolenie zamestnávať takéhoto študenta prostredníctvom žiadosti, ktorú podá príslušnému inšpektorátu práce, ktorý po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydá povolenie na zamestnávanie. Povolenie zároveň obsahuje počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. V prípade, že inšpektorát práce vykoná kontrolu u zamestnávateľa a zistí, že dané podmienky boli porušené, odoberie povolenie. Študent, ktorý má 15 rokov a chce pracovať ako DOBPŠ sa musí zúčastniť lekárskej prehliadky, ktorej výstupom je povolenie na prácu.

Od 01.03.2021 bol zavedený nový inštitút tzv. prezumpcia zachovania štatútu žiaka strednej školy počas letných prázdniny nadväzujúcich na riadne ukončenie štúdia na strednej škole a prezumpcia zachovania štatútu študenta vysokej školy dennou formou počas letných prázdniny nadväzujúcich na riadne ukončenie štúdia na prvom stupni VŠ. Prezumpcia štatútu trvá až do 31.10. príslušného kalendárneho roku, t. j. študenti spomenutí vyššie môžu vykonávať prácu na DOBŠ až do 31.10.

Vyplácanie 13. a 14. platu v roku 2021

Na Slovenku je možné svojim zamestnancom vyplácať 13. a 14. plat tzv. letný a zimný plat. V rokoch 2019 a 2020 bol tento príjem oslobodený od dane a odvodov. V roku 2021 už toto ustanovenie neplatí a je potrebné príjem z 13. a 14. platu uvádzať vo vymeriavacích základov a odviesť daň a odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne.

Podmienky vzniku nároku na materské otca

Podmienkou pre vznik nároku na materské je, aby otec dieťaťa pri podaní žiadosti o materské:

• bol nemocensky poistený,

• nemocenské poistenie musí trvať aspoň 270 dní, do 30.04.2021 platilo, že otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený 270 dní v posledných 2 rokoch, toto pravidlo sa mení a od 01.05.2021 platí podmienka 270 dní v období pred podaním žiadosti o materské, nemusí to byť striktne v posledných 2 rokoch

Domácka práca a telepráca

V prípade, že sa práca, ktorú je možné vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa vykonávala pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času z domácnosti zamestnanca, jedná sa o:

• domácku prácu (domáci učiteľ, stolár)

• teleprácu (potrebné použitie informačných technológií (počítač, telefón)

Pravidelnosť v tomto prípade neznamená, že sa musí práca vykonávať v ustanovenom týždennom pracovnom čas ale môže byť dohodnutý rozsah práce, ktorý je časťou ustanoveného pracovného času napr. tri dni v týždni

Domácnosť predstavuje dohodnuté miesto výkonu práce, ktoré nemusí byť zhodné s trvalým pobytom zamestnanca.  Miesto výkonu v domácnosti musí však spĺňať podmienky pre výkon práce (technické zabezpečenie, zásady BOZP). Výkon domáckej práce a telepráce je potrebné dohodnúť v pracovnej zmluve.

Home Office (Príležitostná práca z domu)

Ide o prácu, ktorá ma charakter príležitostnej práce z domácnosti zamestnanca a nie je dohodnutá v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ musí s prácou na Home Office súhlasiť.

• Zamestnávateľ zabezpečuje ochranu údajov,

• Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa o technických problémoch, ktoré mu neumožňujú pokračovať v práci,

• Zamestnanec vykonáva prác v čase určenom zamestnávateľom

• Zamestnanec má právo na prekážky v práci ako aj na všetky druhy príplatkov (nadčas, sobota, nedeľa, noc, sviatok)

• Zamestnanec má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku, dovolenky alebo sviatku nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon práce. Ak zamestnanec odmietne vykonávať prácu v čase odpočinku, nepovažuje sa to za nesplnenie povinností.

Výpoveď zamestnávateľa – dovŕšenie 65 rokov a nárok na dôchodok

S účinnosťou od 01.01.2022 pribudne do Zákonníka práce ďalší dôvod, pre ktorý môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď. Budú musieť byť splnené dve podmienky:

• Zamestnanec dovŕši 65 rokov veku

• Dovŕši vek určený na nárok starobného dôchodku

Nakoľko je v dnešnej dobe dôchodkový vek stanovený nižší ako 65 rokov, bude potrebné skúmať len podmienku dovŕšenia veku 65 rokov. Zamestnanec pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa bude mať nárok na odstupné.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.