Domů Legislatívne zmeny platné pre rok 2019

Legislatívne zmeny platné pre rok 2019

29. 06. 2019

Legislatívne zmeny platné pre rok 2019

Pripravili sme pre Vás prehľad legislatívnych zmien, ale aj okruhy tém, ktoré sú častými predmetmi diskusií s našimi klientmi.

Zmeny v oblasti výpočtu miezd

Minimálna mzda 2019
Minimálna mzda pre rok 2019 predstavuje 520 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,989 € pri pracovnom čase 40 hod/týždenne, v prípade, že máte rozvrhnutý pracovný týždeň na 38,75 h patrí zamestnancovi minimálna hodinová mzda v sume 3,0854 €.

Mzdové zvýhodnenia platné od 1.5.2019
Okrem základnej minimálnej mzdy majú zamestnanci ako aj dohodári nárok na mzdové zvýhodnenie, tzv. doplnkové plnenie, resp. príplatky. Na príplatky má zamestnanec nárok po splnení určitých predpokladov v súvislosti s výkonom práce. Mzdové zvýhodnenie patrí už aj dohodárom, ktorí pracujú u zamestnávateľa na dohody o vykonaní práce, činnosti alebo na dohodu o brigádnickej práci študenta.

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi od 1.5.2019 nasledovné druhy príplatkov:

 • príplatok na prácu nadčas – najmenej 25% priemerného hodinového zárobku, t.j. najmenej 0,7472 €/h
 • príplatok za prácu vo sviatok – najmenej 100% priemerného hodinového zárobku, t.j. najmenej 2,989 €/h
 • príplatok za prácu v sobotu – najmenej 50% platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,4945 €/h
 • príplatok za prácu v nedeľu – najmenej 100% platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 2,989 €/h
 • príplatok za prácu v noci – najmenej 50% platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,4945 €/h (riziková práca)
 • príplatok za prácu v noci – najmenej 40% platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,1956 €/h (neriziková práca)
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20% platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 0,5978 €/h.

Suma stravného od 1.7.2019
Schválená suma nového stravného MPSVR pri pracovnej ceste na 5,10 € od 1.7.2019 mala za následok zvýšenie hodnoty stravného lístku z pôvodnej hodnoty 3,60 € na novú hodnotu stravného lístku 3,83 €. Zamestnanec má tak nárok od 1.7.2019 na minimálnu hodnotu stravného lístku v sume 3,83 €. Podľa zákona si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových nákladov 55 % z ceny jedla poskytnutého zamestnancovi teda 2,81€. V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravné lístky, minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 % z minimálnej hodnoty stravného lístku, t.j. 2,11 €. Maximálna hranica sa určuje ako 55 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 – 12 hodín, čo znamená, že od júla zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na stravu z hľadiska daňovej uznateľnosti maximálne 2,81 €. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent.

V prípade, že je zamestnanec na služobnej ceste má nárok na stravné v rámci časového pásma stráveného na služobnej ceste:

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 5,10 €,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 7,60 €,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 11,60 €.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa mení od 1.7.2019 zo súčasných 3,60 € na 3,83 €. Po novej úprave bude teda zamestnávateľ prispievať na jeden stravný lístok minimálne 2,11 € a zamestnancovi bude zrazené 1,72 €.

Zmeny v oblasti daní

Navýšenie životného minima – vplyv na daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane a nepostihnuteľné časti od 1.7.2019
Schválenie návrhu Opatrenia MPSVR, ktorým sa navrhla zvýšiť suma životného minima zo sumy 205,07 € na sumu 210,20 € má za následok úpravu nepostihnuteľných súm v prípade výpočtu zrážok exekútorom, zvýšenie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane. Na novú výšku nepostihnuteľných súm bude zamestnávateľ prihliadať pri výpočte zrážky zo mzdy za mesiac júl. Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach predstavuje sumu 210,20 €.

Zvýšenie životného minima ovplyvní výšku dňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti základu dane platné od 1.1.2020. V súčasnej dobe prebieha pripomienkovanie novely zákona o dani z príjmov v zmysle ktorého je predmetom úprava spôsobu zaokrúhľovania daňových veličín, a to nasledovne:

 • Mesačný daňový bonus 22,72 € zvýšenie z pôvodných 22,17 € daňový bonus na dieťa 45,44 € ak ide vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov;
 • Ročný daňový bonus 272,64 € zvýšenie z pôvodných 266,04 €
 • Nezdaniteľná časť základu dane 367,85 € z pôvodných 328,11 €.
 • Nezdaniteľná časť základu dane ročne 4 414,20 € z pôvodných 3937,35 €.

Daňový bonus

Do pozornosti by sme radi uviedli zmenu vo výške daňového bonusu pre rodičov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa. V prípade, že je uplatnený daňový bonus na dieťa, ktoré je vo veku do 6 rokov, od 1.4.2019 dosahuje vyplatený daňový bonus dvojnásobnú výšku, t.j. 44,34 €. Daňový bonus sa v tejto výške uplatní poslednýkrát v mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku. Stále však ostáva v platnosti skutočnosť, že daňový bonus je vyplatený len v tom prípade, ak zamestnanec dosiahne v danom mesiaci zdaniteľný príjem aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

Ostatné legislatívne opatrenia a upozornenia

Rekreačný príspevok
S blížiacimi sa letnými prázdninami je možné, že zamestnanci, ktorí majú nárok na preplatenie výdavkov spojených na rekreáciu budú predkladať častejšie svoje žiadosti o preplatenie týchto výdavkov.

V prípade, že spoločnosť v roku 2018 zamestnávala viac ako 49 zamestnancov a zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa aspoň 2 roky, môže takýto zamestnanec požiadať o úhradu výdavkov na rekreáciu. Zamestnanec je povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov, na ktorom je jasne uvedené, označenie zamestnanca, najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov. Zamestnávateľ je povinný vyžadovať taký účtovný doklad, z ktorého je jasné kto, kedy, na ako dlho, komu poskytol, čo a v akej výške. V prípade, že nie sú doložené účtovné doklady v súlade s povinnými náležitosťami, zamestnávateľ nevie správne posúdiť či a v akej výške vzniká nárok na úhradu výdavkov spojených na rekreáciu. Zamestnanec má povinnosť v prípade zistených nezrovnalostí doložiť ďalšie doklady a preukázať tak chýbajúce náležitosti. Zamestnanec sa rekreácie môže zúčastniť i so svojimi rodinnými príslušníkmi. Z dokumentu od ubytovacieho zariadenia musí byť zrejmé, že na rekreácii bol zamestnanec aj s inými osobami, na ktoré si uplatňuje tento príspevok. Účasť na rekreácii týchto oprávnených osôb je zamestnanec povinný preukázať napr. účtovným dokladom, ktorého súčasťou je uvedenie osôb zúčastnených spolu so zamestnancom na rekreácii, potvrdením ubytovacieho zariadenia).
V čase letných prázdnin je možné v rámci štatútu rekreačný príspevok/úhrada výdavkov spojených na rekreáciu využiť rekreačný poukaz na zaplatenie letného tábora pre dieťa zamestnanca. Medzi výdavok zamestnanca na rekreáciu možno zaradiť i výdavok na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska. V tomto prípade sa rekreácie nezúčastňuje priamo zamestnanec (rodič dieťaťa) ale jeho dieťa. Pojmami ako organizované viacdenné aktivity či zotavovacie podujatia rozumieme prázdninové pobytové tábory, ktoré nie sú viazané prenocovaním dieťaťa v ubytovacom zariadení. Medzi výdavok na rekreáciu zamestnanca je teda možné zaradiť i denný tábor alebo zotavovacie podujatie, kde zamestnanec (rodič dieťaťa) svoje dieťa ráno privezie do inštitúcie a po práci si ich opäť vyzdvihne. Počas letných prázdnin je možné do svojich výdavkov na rekreáciu uplatniť i výdavok na úhradu letného tábora pre svoje dieťa.

Usmernenie sociálna poisťovňa
Mnohí zamestnanci počas leta požiadajú zamestnávateľa o neplatené voľno bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ počas neplateného voľna nahlási pomocou registračného listu fyzickej osoby prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca. Zamestnancovi nemôže vzniknúť dlh voči Sociálnej poisťovni nakoľko je poistenie počas tejto doby prerušené. Počas čerpania neplateného voľna bez náhrady mzdy zamestnanec nie je poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a ani na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to teda, že obdobie neplateného voľna sa nezapočítava na účely dávok zo Sociálnej poisťovne. Počas neplateného voľna zamestnancovi vzniká povinnosť doplatiť si poistné len vo svojej zdravotnej poisťovni, kde počas doby trvania neplateného voľna je z pohľadu zdravotnej poisťovne zamestnanec považovaný za samoplatcu.

Rodičovský príspevok od 1.1.2020
Jednou z diskutovaných tém na rok 2020 je zmena výšky rodičovského príspevku. V rokovaní je zmena výšky rodičovského príspevku na 270 € ale i na 370 €. Od januára 2020 sú v návrhu 2 pásma rodičovského príspevku:

 • 270 € mesačne pre rodičov, ktorí už v roku 2019 poberali rodičovský príspevok. V prípade dvojičiek pôjde o sumu 337,50 €, v prípade trojičiek o sumu 405 €.
 • 370 € mesačne pre rodičov, ktorí pred rodičovským príspevkom poberali materské. V prípade dvojičiek pôjde o sumu 462,50 €, v prípade trojičiek o 555 €. Rodičovský príspevok vo výške 370 € bude viazaný na to, či na dieťa bolo poberané materské alebo nie.

Lucia Trojáková
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.