Domů Legislatívne zmeny platné pre rok 2019

Legislatívne zmeny platné pre rok 2019

08. 01. 2019

Minimálna mzda a mzdové zvýhodnenia 2019

Minimálna mzda pre rok 2019 predstavuje 520 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,989 € pri pracovnom čase 40 hod/týždenne. V roku 2018 bola minimálna mzda na úrovni 480 € a hodinová mzda bola vo výške 2,759 €. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2019 bude predstavovať 430,35 € mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 € o 27,17 € mesačne.

Tabuľka podľa koeficientov minimálnej mzdy pre jednotlivé typy úväzkov

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, v noci a práca nadčas v roku 2019

‍‍

Zmeny v daňovej oblasti a nezdaniteľných častiach základu dane

Daň z príjmov – sadzby dane 2019

 • 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 36 256,37 € (t. j. 176,8-násobok sumy platného životného minima),
 • 25 % zo základu dane, ktorý presiahne sumu 36 256,37 €(t. j. 176,8-násobok sumy platného životného minima),
 • preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov sa počítajú nasledovnými sadzbami:
 • 19 % do zdaniteľnej sumy (zdaniteľnej mzdy) 3 021,36 €
 • 25 % nad zdaniteľnú sumu (zdaniteľnú mzdu) 3 021,36 €
 • pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu.

Nezdaniteľná časť na daňovníka 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2019 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (t. j. rovný alebo nižší ako 20 507 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 937,35 € (výška mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane je 328,11 €),
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (t. j. vyšší ako 20 507 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (9 064,094 €) a ¼ základu dane (v prípade ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť mesačne vo výške 328,11 €, ak u svojho zamestnávateľa podpísali. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, túto nezdaniteľnú časť si môžu uplatniť iba u jedného z nich. V ostatných prípadoch sa nezdaniteľná časť základu dane uplatňuje ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2019

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) vychádzame z hranice, ktorá predstavuje 176,8-násobok životného minima, t. j. 36 256,37 €. Ak základ dane daňovníka nepresiahol výšku 36 256,37 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 3 937,35 €, ak manželka (manžel) nedosiahla vlastný príjem,
 • 3 937,35 € – vlastný príjem manželky (manžela), 0,00 €, ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem, ktorý presiahol výšku nezdaniteľnej časti základu 3 937,35 €.

Ak základ dane daňovníka presiahol výšku 36 256,37 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude:

 • 13 001,438 – ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem,
 • 13 001,438 – [¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem.
 • Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Nezdaniteľná čiastka – kúpele

 • Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, a to najviac do výšky 50 €.
 • Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov. Zoznam kúpeľných a liečebných zariadení uvádzame v prílohe č. 1.

Paušálne výdavky

V roku 2019 sú 60 % z príjmov SZČO, max. 20 000 €/rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Daňový bonus

Životné minimum od 1.7.2018 je vo výške 205,07 €, na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu a koeficientu rastu životných nákladov domácností, vychádzajúc pritom z údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom na uvedené sa účinnosťou od 1.1.2019 mení mesačná suma daňového bonusu na 22,17 €/mesiac. Ročná suma daňového bonusu platná na rok 2019 predstavuje 266,04 €.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 520 € = 3120 €. Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 520 €/2 = 260 €.

Novinkou roku 2019 je schválená novela, kedy bude daňový bonus pre deti do 6 rokov vyplatený dvojnásobne. Na dieťa vo veku do 6 rokov tak zamestnancovi náleží bonus vo výške 44,34 €. Prvý krát sa takto vyplatený daňový bonus prejaví v mzde za apríl, nakoľko účinnosť tejto novely začína 1.4.2019.

Trinásty a štrnásty plat v roku 2019

13. plat
Aj naďalej ostáva v pôsobnosti termín 13. plat, ktorý je možný zamestnancovi priznať a vyplatiť za mesiac máj, teda najneskôr v júni. 13. plat musí v prípade, že je vyplatený dosiahnuť aspoň priemerný mesačný zárobok. V opačnom prípade, nie je možné uplatniť z neho odvodové úľavy. Ďalšou podmienkou 13. platu je dĺžka pracovného pomeru k 30.4.2018. Pracovný pomer zamestnanca, ktorému vyplatíte 13. plat musí trvať aspoň 24 mesiacov. Následne po vyplatení platí, že 13 plat je:

 • oslobodený od dane z príjmov do 500 €,
 • oslobodený od zdravotného poistenia do výšky 500 €,
 • nie je oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne.

14. plat
V prípade, že bol vyplatený 13. plat, je možné vyplatiť aj plat 14., ktorý by mal byť preúčtovaný v mzde za mesiac november. Podmienkou pre vyplatenie a uznanie všetkých výhod pojmu 14. plat je existencia už vyplateného 13. platu v roku 2019. Výška 14. platu musí byť opäť minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku. Dĺžka pracovného pomeru k 31.10.2019 je stanovená na 48 mesiacov. Následne po vyplatení platí, že 13 plat je:

 • oslobodený od dane z príjmov do 500 €,
 • oslobodený od zdravotného poistenia do výšky 500 €,
 • oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 €.

Rekreácia zamestnancov a rekreačné poukazy

Od januára 2019 sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút – príspevok na rekreácie zamestnancov § 152a. Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov vzniká tak nová povinnosť preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu.

V prípade, že zamestnávateľ evidoval za rok 2018 priemerný evidenčný počet 49 zamestnancov a viac, má povinnosť po predložení žiadosti od svojho zamestnanca o rekreáciu, preplatiť jeho výdavky spojené s touto rekreáciou. V prípade, že v roku 2018 zamestnávateľ nezamestnával 49 zamestnancov, nevzťahuje sa na neho povinnosť. Je však na báze dobrovoľnosti aj u takejto malej spoločnosti daný postup uplatniť. Okrem príspevku na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť dofinancovanie rekreácie sociálny fond podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Podmienkou preplatenia oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnanca je, že musia obsahovať dve prenocovania na území Slovenska, v pobytových balíkoch môžu byť zahrnuté aj stravovacie a iné služby. Zákon ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť prispieť nielen na rekreáciu zamestnanca, ale i na rekreáciu celej rodiny zamestnanca. Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi preplatiť, sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela/manželku, dieťa zamestnanca a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Výdavok na rekreáciu je možné uhradiť rekreačnými poukazmi alebo z vlastných finančných zdrojov zamestnanca. V prípade, že bude pobytový balík uhradený z finančných zdrojov zamestnanca je potrebné, aby zamestnanec predložil do 30 dní od skončenia rekreácie účtovné doklady s označením jeho mena. Zamestnávateľ následne preplatí oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu. O úhradu výdavkov na rekreáciu môže požiadať len ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie trvá najmenej 24 mesiacov.

Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však do 275 € ročne (pri plnom úväzku), zvyšných 45 % si dopláca zamestnanec. Napríklad ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac € ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 €. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov. Ak má zamestnanec kratší pracovný čas, maximálna možná ročná suma príspevku sa pomerne kráti podľa dohodnutého kratšieho pracovného času zamestnanca.

Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu na žiadosť zamestnanca. Zákonník práce neupravuje v akej forme má byť žiadosť podaná, preto môže ísť nielen o písomnú, ale ústnu formu žiadosti. Z dôvodu preukázateľnosti je však vhodnejšia písomná forma žiadosti. Vzor žiadosti uvádzame nižšie Príloha č. 2. Postup pri podaní/vybavovaní žiadosti o príspevok na rekreáciu je z dôvodu jednoznačnosti vhodné upraviť v internom predpise zamestnávateľa.

Sociálne a zdravotné poistenie rok 2019

Maximálny vymeriavací základ na zdravotnom poistení nie je stanovený. Okrem maximálneho vymeriavacieho základu pre dividendy a to 57 240 €.
Maximálny vymeriavací základ sociálneho poistenia 6 678 €, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2019

* Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ. Pre ilustráciu sme ho vypočítali zo sumy maximálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre ostatné druhy sociálneho poistenia. Úrazové poistenie môžeme vypočítať aj z vyššieho vymeriavacieho základu.
V prípade, že by bol zamestnanec zdravotne postihnutý, sadzba zdravotného poistenia sa zníži o polovicu, tzn. na 5 % za zamestnávateľa a 2 % za zamestnanca.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2018 a pokračuje v roku 2019, suma 67 % z 912 €, čo je suma 611,04 €.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2019 suma 67 % z 954 €, čo je suma 639,18 €.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Maximálna suma náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca (vyplácanej zamestnávateľom) bude od 1.1.2019 vo výške:

 • 47,0466 € za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti (PN),
 • 241,5059 € za ďalších sedem dní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Zamestnávateľ tak zaplatí zamestnancovi počas prvých 10 dní PN v roku 2019 najviac 275,85 €. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu PN je 62,7287 €.

Od 1.1.2019 sa zvýšia aj maximálne sumy ostatných nemocenských dávok

Maximálny denný vymeriavací základ Sociálnej poisťovne vo výške 62,7288 € a používa aj pri výpočte ostatných nemocenských dávok.

Maximálna suma (najviac za 10 dní) ošetrovného bude od 1.1.2019 vo výške 345,008 €.

Maximálna suma materského bude od 1.1.2019 vo výške:

 • 1 458,50 € v 31 dňovom mesiaci,
 • 1 411,40 € v 30 dňovom mesiaci,

Životné minimu do 1.7.2018-30.6.2019 predstavuje sumu 205,07 €.

Lucia Trojáková
Payroll Consultant Senior

‍‍

Príloha:

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.