Domů Legislativné zmeny platné pre rok 2018

Legislativné zmeny platné pre rok 2018

30. 08. 2018

Pripravili sme pre Vás prehľad legislatívnych zmien, ale aj okruhy tém, ktoré sú častými predmetmi diskusií s našimi klientmi. Časť týchto článkov vznikla v rámci spolupráce s HR news, na ktorom sú umiestnené.

Minimálna mzda 2018

Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje 480 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,759 € pri pracovnom čase 40 hod/týždenne, v prípade, že máte rozvrhnutý pracovný týždeň na 38,75 h patrí zamestnancovi minimálna hodinová mzda v sume 2,8480 €.

Mzdové zvýhodnenia platné od 1.5.2018

Okrem základnej minimálnej mzdy majú zamestnanci ako aj dohodári nárok na mzdové zvýhodnenie, tzv. doplnkové plnenie, resp. príplatky. Na príplatky má zamestnanec nárok po splnení určitých predpokladov v súvislosti s výkonom práce. Mzdové zvýhodnenie patrí už aj dohodárom, ktorí pracujú u zamestnávateľa na dohody o vykonaní práce, činnosti alebo na dohodu o brigádnickej práci študenta. Minimálna výška príplatku je priamoúmerne.

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi od 1.5.2018 nasledovné druhy príplatkov:

 • príplatok na prácu nadčas – najmenej 25 % priemerného hodinového zárobku, t.j. najmenej 0,68975 €/h
 • príplatok za prácu vo sviatok – najmenej 100 % priemerného hodinového zárobku, t.j. najmenej 2,759 €/h
 • príplatok za prácu v sobotu – najmenej 25 % platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 0,68975 €/h
 • príplatok za prácu v nedeľu – najmenej 50 % platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,3795 €/h
 • príplatok za prácu v noci – najmenej 35 % platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 0,96565 €/h (riziková práca)
 • príplatok za prácu v noci – najmenej 30 % platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 0,8277 €/h (neriziková práca)
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20 % platnej hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 0,5518 €/h.

Navýšenie % sadzby mzdových zvýhodnení/príplatkov je plánované na máj 2019.

Suma stravného od 1.6.2018

Schválená suma nového stravného MPSVR pri pracovnej ceste na 4,80 € od 1.6.2018 mala za následok zvýšenie hodnoty stravného lístku z pôvodnej hodnoty 3,38 € na novú hodnotu stravného lístku 3,60 €. Zamestnanec má tak nárok od 1.6.2018 na minimálnu hodnotu stravného lístku v sume 3,60 €. Podľa zákona si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových nákladov 55 % z ceny jedla poskytnutého zamestnancovi. V prípade, že poskytuje zamestnancom stravné lístky, minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 % z minimálnej hodnoty stravného lístka, t.j. 1,98 €. Maximálna hranica sa určuje ako 55 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín, čo znamená, že od júna zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na stravu z hľadiska daňovej uznateľnosti maximálne 2,64 €. V prípade, že je zamestnanec na služobnej ceste má nárok na stravné v rámci časového pásma stráveného na služobnej ceste:

 • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 4,80 €,
 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 7,10 €,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty je výška stravného 10,90 €.

Dôchodci pracujúci na dohodu využitie výnimky od 1.7.2018

S účinnosťou od 1.7.2018 sa menia pravidlá pre sociálne poistenie dôchodcov, pracujúcich na dohodu o vykonaní práce prípadne na dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanec dohodár sa môže od 1.7.2017 rozhodnúť, či podpíše „klasickú dohodu“ prípadne či uzatvorí dohodu o vykonaní práce/činnosti s VÝNIMKOU PLATENIA DOCHODKOVÉHO POISTENIA, kedy sa na takýto typ dohody bude vzťahovať podobný princíp výpočtu odvodov ako u študentov. Príjem do 200 € mesačne. Z príjmu do 200 € bude platiť len odvody zamestnávateľ 0,8 % úrazové poistenie a 0,25 % garančné poistenie.

Zo sumy nad 200 € bude dôchodca platiť odvody 4 % starobné poistenie, v prípade, že poberá invalidný dôchodok tak 3 % na invalidné poistenie.

Dôchodca si od 1.7.2018 môže v súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k príslušnej dohode. Príslušný formulár bude zverejnený na webovej stránke sociálnej poisťovne. Výnimku je možné uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Využiť výnimku z platenia odvodov budú môcť okrem poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, po novom aj poberatelia predčasného starobného dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú síce NR SR ako celok schválila s účinnosťou od 1.1.2018, ale ustanovenie o práci dôchodcov a ich odvodovej úľave s príjmom do 200 € mesačne je v nej stanovené s účinnosťou až od 1.7.2018.

Navýšenie životného minima – vplyv na daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane a nepostihnuteľné časti od 1.7.2018

Schválenie návrhu Opatrenia MPSVR, ktorým sa navrhla zvýšiť suma životného minima zo sumy 199,48 € na sumu 205,07 € má za následok úpravu nepostihnuteľných súm v prípade výpočtu zrážok exekútorom, zvýšenie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane. Na novú výšku nepostihnuteľných súm bude zamestnávateľ prihliadať pri výpočte zrážky zo mzdy za mesiac júl. Druhá základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach predstavuje sumu 205,07 €.

Zvýšenie životného minima ovplyvní výšku dňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti základu dane platné od 1.1.2019 a to nasledovne:

 • mesačný daňový bonus 22,17 € zvýšenie z pôvodných 21,56 € navýšenie o 0,61 €,
 • ročný daňový bonus 266,04 € zvýšenie z pôvodných 258,72 € navýšenie o 7,32 €,
 • nezdaniteľná časť základu dane 328,12 € z pôvodných 319,17 € navýšenie o 8,95 €,
 • nezdaniteľná časť základu dane ročne 3937,35 € z pôvodných 3 830,02 € navýšenie o 107,33 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2018 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (t. j. rovný alebo nižší ako 19 948 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 830,02 € (výška mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane je 319,17 €),
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (t. j. vyšší ako 19 948 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (8 817,016 €) a ¼ základu dane (v prípade ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť mesačne vo výške 319,17 €, ak u svojho zamestnávateľa podpísali Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, túto nezdaniteľnú časť si môžu uplatniť iba u jedného z nich. V ostatných prípadoch sa nezdaniteľná časť základu dane uplatňuje ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Daňový bonus

Životné minimum od 1.7.2017 do 30.6.2018 je vo výške 199,48 €, na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu a koeficientu rastu životných nákladov domácností, vychádzajúc pritom z údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom na uvedené sa účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2018 sa mení mesačná suma daňového bonusu na 21,56 €/mesiac.

Ročná suma daňového bonusu platná na rok 2018 predstavuje 258,72 €.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 480 eur = 2880 eur. Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 480 eur/2 = 240 eur.

Nezdaniteľná čiastka – kúpele

Najmä počas letných dovoleniek ako aj do konca roka sa daňovníkov oplatí odkladať „bločky“ z registračnej pokladne, nakoľko o sumu vynaložených výdavkov na kúpeľnú starostlivosť je možné znížiť si základ dane v ročnom zúčtovaní daní za rok 2018. Zoznam uznaných prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební z ktorých je možné predložiť preukázateľné výdavky na kúpeľnú starostlivosť:

Bardejovské kúpele a.s.

Kúpele Bojnice a.s.

Kúpele Brusno a.s.

PIENINY RESORT s.r.o., Stará Ľubovňa

Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

Kúpele Dudince a.s.

Wellness Kováčová s.r.o.

KÚPELE LÚČKY a.s.

Kúpele Nimnica a.s.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Piešťany + Smrdáky

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.

Kúpele Sliač a.s.

Liečebné termálne kúpele a.s. Sklené Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.

Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Kúpele Lučivná a.s.

Kúpele Štós a.s.

Kúpele Horný Smokovec s.r.o.

Kúpele Nový Smokovec a.s.

****

KLÚ MV SR Družba, Bardejovské kúpele

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p.

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., Kováčová

Horezza a.s. Piešťany

KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice

KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

Sanatórium Tatranská Kotlina n.o.

Horezza, a.s., Horský hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby

 • Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (prevádzkovaných na základe povolenia podľa zákona 538/2005 Z. z.)., a to najviac do výšky 50 eur.
 • Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.
 • Odpočítateľná položka pre zamestnávateľa na zdravotnom poistení.
 • V roku 2018 došlo k úprave výpočtu odpočítateľnej položky. Nárok na odpočítateľnú položku je uplatnený len z pozície zamestnanca, zamestnávateľ tak platí plný odvod z dosiahnutého vymeriavacieho základu bez odpočtu odpočítateľnej položky.

Zverejnenie ponúkaného základného platu v pracovnom inzeráte

Od 1. 5. 2018 má inzerujúca spoločnosť povinnosť pri uverejňovaní svojej pracovnej ponuky o voľné pracovné miesto zverejniť výšku základnej mzdy na danej pozícií. Súčasne by malo platiť, že pri podpise pracovnej zmluvy, by nemal zamestnávateľ dohodnúť mzdu nižšiu ako bola tá, ktorá bola zverejnená v pracovnej ponuke. Pod pojmom základná zložka mzdy sa rozumie zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

Zamestnanec cudzinec bez trvalého pobytu na území SR a jeho odvod na zdravotné poistenie

Od 1.1. 2018 sa cudzincom, ktorí sú zdravotne poistení na Slovensku z dôvodu zárobkovej činnosti zamestnanca, zavádza vstup do systému verejného zdravotného poistenia v SR naviazaný na minimálnu mzdu. Verejne zdravotne poistený bude len ten zamestnanec (cudzinec), ktorý má od 1.1.2018 minimálnu mzdu aspoň vo výške 480 €.

V súlade s § 3 ods. 3 písm. a) novely č. 351/2017 zákona o zdravotnom poistení cudzincom, ktorí sú zdravotne poistení na Slovensku z dôvodu zárobkovej činnosti zamestnanca a ktorí nemajú dohodnutý plat (mzdu, odmenu) aspoň vo výške 480 € (najmenej v sume vo výške mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej Nariadením vlády SR), zaniká zdravotné poistenie na Slovensku ku dňu 31.12.2017. Takíto cudzinci mali povinnosť v 8-dňovej lehote oznámiť zdravotnej poisťovni skončenie poistného vzťahu (odhláška poistenca), a zamestnávateľ mal povinnosť týchto zamestnancov odhlásiť. Zamestnávateľ nebude odvádzať za zamestnanca bez verejného zdravotného poistenia odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Lucia Trojáková
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.