Legislatívne zmeny a opatrenia 1.5.2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Nižšie uvádzame najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú zmeny príplatkov za prácu, zavedenia 13. a 14. platov, či zverejňovanie mzdy pre inzerované voľné pracovné miesta. Ďalšie plánované zvýšenie mzdových zvýhodnení je naplánované na máj 2019. Novelou zákona sa tiež rozšíril okruh zamestnancov, na ktorých sa mzdové zvýhodnenie vzťahuje. Mzdové zvýhodnenie patrí už aj dohodárom, ktorí pracujú u zamestnávateľa na dohody o vykonaní práce, činnosti alebo na dohodu o brigádnickej práci študenta.

Mzdové zvýhodnenia za prácu vo sviatok

Maximálna suma príplatku za prácu vo sviatok sa zvýšila zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Nárok na mzdové zvýhodnenie majú po novom aj dohodári, a to najmenej vo výške 100% minimálnej mzdy za hodinu teda 2,759€.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Od 1.5.2018 za každú hodinu práce v sobotu a v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie:

Sobota

 • od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 25% minimálnej mzdy za hodinu najmenej 0,68975€
 • od 1.5.2019 vo výške 50% minimálnej mzdy na hodinu

Nedeľa

 • od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 50% minimálnej mzdy za hodinu najmenej 1,3795€
 • od 1.5.2019 vo výške 100% minimálnej mzdy na hodinu

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Za každú hodinu práce v čase od 22:00 večer do 6:00 ráno patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,5518 €.

Od 1.5.2018 by sa mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu zvyšuje na 30 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,8277€), v prípade rizikovej práce sa zvyšuje príplatok za prácu v noci na 35% minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,96565€).

Od 1.5.2019 sa zvýši mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu nasledovne:

 • neriziková práca - 40% minimálnej mzdy na hodinu
 • riziková práca - výške 50% minimálnej mzdy na hodinu

V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak nie sú zriadené odbory) možno dohodnúť aj nižšie mzdové zvýhodnenie a to v prípade ak druh práce je prevažným druhom práce u daného zamestnávateľa (prevádzky s pravidelnou víkendovou prácou). Túto výnimku nie je možné uplatniť pri práci vo sviatok.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Sobota

 • od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 20% minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019 vo výške 45% minimálnej mzdy za hodinu

Nedeľa

 • od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 40% minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019 vo výške 90% minimálnej mzdy na hodinu

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

 • od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 25% minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.5.2019 vo výške 35% minimálnej mzdy na hodinu

Toto zníženie je možné vykonať na základe výnimky z minimálnych príplatkoch na základe tzv. derogačnej klauzuly.

S vedúcimi zamestnancami je možné po dohodnúť mzdu, ktorá prihliada už na prípadnú prácu v sobotu alebo v nedeľu. Ak zamestnanec pracuje formou telepráce/domácej práce nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu či v nedeľu.

Úprava odmeňovania dohodárov

Od 1.5.2018 legislatívna novela upravuje odmeňovanie dohodárov. Na dohodárov sa budú vzťahovať nové podmienky, ktoré sú porovnateľné s odmeňovaním zamestnancov za prácu v sobou, nedeľu, za nočnú prácu za sťažený výkon práce, nakoľko je výška príplatku odvedená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy. Jedná sa o vybraný okruh mzdových zvýhodnení :

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • príplatok za sviatok
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Dohodár pracujúci počas víkendu, prípadne pracujúci v noci či cez sviatok bude mať okrem mzdy za odpracovaný čas nárok aj na mzdové zvýhodnenie.

Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely

Upravuje sa znenie § 134 ods. 3 ZP kedy z pôvodných 22 dní/170 h odpracovaných v rozhodujúcom období berie do úvahy nových 21 dní/168 hodín pre posúdenie výšky priemerného hodinového zárobku.

Zverejnenie ponúkaného základného platu v pracovnom inzeráte

Od 1.5.2018 by sa mala zaviesť povinnosť uverejňovania pracovnej ponuky do zamestnania spolu s výškou základnej zložky mzdy. Súčasne by malo platiť, že pri podpise pracovnej zmluvy, by nemal zamestnávateľ dohodnúť mzdu nižšiu ako bola tá, ktorá bola zverejnená v pracovnej ponuke.

13.-14. platy

Mal by byť dobrovoľným aktom zamestnávateľa pre zamestnanca v pracovnom pomere (nie dohodári). 13. plat bude vyplatený za mesiac máj 2018. Jedná sa o priemerný mesačný plat zamestnanca. Tento príjem by mal byť oslobodený od odvodov na zdravotné poistenie a to do výšky 500€ (v úhrne od všetkých zamestnávateľov). V prípade že bude 13.plat vyšší ako 500€, odvody budú vypočítané z rozdielu 13.platu a hranice 500€. Podmienky pre vyplatenie 13. platu:

 • zamestnanec je v aktívnom pracovnom pomere k 30.4.2018 nepretržite 2 roky (24 mesiacov)
 • suma vyplateného 13. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca

14.plat je opäť dobrovoľnou zložkou odmeny zamestnanca v pracovnom pomere vyplatený za mesiac november 2018. Jedná sa o priemerný mesačný plat zamestnanca. 14. plat bude oslobodený okrem odvodov na zdravotné poistenie oslobodený daňovo, t.j. zo 14. platu nebude odvedená daň z príjmu zamestnanca. Oslobodenie sa opäť vzťahuje na 14. plat do 500€. Od roku 2019 sa plánuje, že 14. plat by mal byť oslobodený od odvodov na sociálne poistenie s výnimkou úrazového poistenia. Podmienky pre vyplatenie 14. platu:

 • v danom roku bol zamestnancovi vyplatený 13. plat
 • zamestnanec je v aktívnom pracovnom pomere k 31.10.2018 nepretržite 4 roky (48 mesiacov)
 • suma vyplateného 14. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca

Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi 14. plat bez toho, aby tomu istému zamestnancovi vyplatil aj 13. plat v júni, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti ako doteraz.

Lucia Trojáková

Payroll Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.