Koronavírus a opatrenia na Slovensku

Koronavírus a opatrenia

V týchto dňoch sa celý svet zaoberá strašiakom zvaným COVID-19 (koronavírus) a jeho šírením. Tak ako v mnohých krajinách aj na Slovensku sa pristupuje v tejto ťažkej situácii k výnimočným opatreniam, ktoré majú veľký vplyv aj na pracovný život. V tomto článku sa dočítate aký vplyv majú doteraz zverejnené opatrenia na zamestnávateľov a zamestnancov a rovnako ako majú zamestnanci postupovať v prípade karantény poprípade ak majú doma školopovinné dieťa.

Veľký počet zamestnávateľov bol nútený kvôli prevencii pred šírením koronavírusu zatvoriť svoje prevádzky a poslať zamestnancov domov. V prípade, že zamestnávateľ nie je schopný svojim zamestnancom priradiť prácu alebo poskytnúť možnosť pracovať z domu alebo nájsť iný zmysluplný druh práce, jedná sa o prekážku pri práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Táto prekážka práce na strane zamestnávateľa sa netýka zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu. Zamestnávateľ je v tejto dobe povinný svojim zamestnancom, ktorí zostali doma vyplácať náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. V prípade, že u zamestnávateľa pôsobia odbory a zamestnávateľ v písomnej dohode s odbormi určil, že z dôvodu neschopnosti prideľovať prácu svojím zamestnancom, ide o prekážku na strane zamestnávateľa, pri ktorej bude zamestnancom vyplatená náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej však 60 % z priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnávateľ zároveň môže využiť svoje právo a nariadiť zamestnancom 14 dňovú dovolenku v prípade, že splní 14 dňovú oznamovaciu lehotu. Obdobie oznámenia sa môže skrátiť v prípade, že s tým zamestnanci súhlasia.

Zmena v zákone o sociálnom poistení

Dňa 26.3.2020 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá v krízovej situácii mení podmienky poskytovania nemocenského a ošetrovného.

Ak je zamestnancovi nariadená karanténa z dôvodu, že pricestoval zo zahraničia, poprípade bol v kontakte s človekom, ktorý má cestovateľskú anamnézu, ide o prekážku na strane zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na dobu karantény pracovné voľno. Zamestnanec, ktorý musí podstúpiť povinnú karanténu má nárok na tzv. pandemické karanténne nemocenské. Nárok na nemocenské má zamestnanec, ktorý je lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu izolácie. Nárok vzniká od prvého dňa práceneschopnosti. Zamestnávateľ pred zmenou zákona o sociálnom poistení vyplácal prvých 10 dní a až od 11 dňa platila nemocenské sociálna poisťovňa. Zmenou zákona o sociálnom poistení bude karanténna PN platená sociálnou poisťovňou už od 1. dňa vzniku karanténnej PN vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Tento spôsob vyplácania platí len pri PN z dôvodu karantény, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti pravdepodobne už od 26.3.2020. V prípade, že PN začala pred schválením novely, bude PN preplatená rovnakým spôsobom ako klasická PN z dôvodu choroby, teda bude hradená zamestnávateľom.

V súvislosti so šírením koronavírusu a uzatváraním predškolských a školských zariadení je možné požiadať Sociálnu poisťovňu o ošetrovné. Na pandemické ošetrovné (OČR) má nárok zamestnanec, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa do 11 rokov veku (10 rokov a 364 dní) alebo dieťa do 18 rokov veku v prípade, že ide o ťažko zdravotne postihnuté dieťa. V týchto prípadoch nie je potrebné aby OČR potvrdil lekár. Ošetrovné môže čerpať rodič aj na dieťa do 16 roku veku v prípade, že lekár potvrdí, že jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý. Ošetrovné môže poberať len jeden z rodičov. Pri OČR je možné aby sa rodičia vystriedali. Ak má zamestnanec 2 deti, nie je možné, aby na jedno dieťa čerpal ošetrovné otec dieťaťa a na druhé matka dieťa.


V prípade, že predškolské alebo školské zariadenie bolo pre preventívne opatrenia uzatvorené ešte skôr ako to bolo nariadené štátom, musí si zamestnanec najprv požiadať o ošetrovné na dobu, kedy bolo zariadenie zatvorené z preventívnych dôvodov napr. od 10.3. do 15.3. a následne požiadať o ošetrovné z dôvodu, že bolo nariadené zatvorenie zariadení od 16.3. do doby ukončenia výnimočnej situácie. V prípade, že rodič neoznámi sociálnej poisťovni ukončenie OČR bude automaticky predĺžená aj do nasledujúceho obdobia.

Ošetrovné sa vypláca za kalendárne dni vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (približne 70 % z čistej mzdy). Ošetrovné nie je možné vyplácať zamestnancovi, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke poprípade je dlhodobo PN.

Zamestnanec môže sociálnu poisťovňu požiadať o ošetrovné 2 spôsobmi:

  • telefonicky – bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom SP, (je potrebné volať na pobočku SP, v mieste sídla zamestnávateľa)
  • vypísaním nového formulára (Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus), ktorý nájdete na stráne SP – formulár je potrebné zaslať e-mailom, poštou alebo vhodením do schránky príslušnej SP.

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých zamestnancov, ktorí čerpajú ošetrovné v dôsledku koronavírusu, že sú povinní ku koncu mesiaca zaslať formulár Čestné vyhlásenie k žiadosť o ošetrovné. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Formulár nájdete na stránke sociálnej poisťovne spolu s návodom na jeho vyplnenie ale i v dokumente nižšie.

Čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné na adresu:

Bratislava KoronaBAM@socpoist.sk alebo bratislavamesto@socpoist.sk


Použité zdroje:

www.relia.sk

www.socpoist.sk

Čestné vyhlásenie

k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu


Poistenec:

Meno a priezvisko .....................................................................................................................................

Rodné číslo ..............................................................................................................................................

Email/číslo telefónu...................................................

Názov a sídlo zamestnávateľa (ak ide o zamestnanca) ...........................................................................


V súvislosti s potrebou osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa/deti, osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa/detí (uviesť meno a priezvisko dieťaťa/detí) .............................................., ....................................................... som si uplatnil nárok na ošetrovné.


Vyhlasujem na svoju česť, že odo dňa vzniku potreby osobnej a celodennej starostlivosti / osobného a celodenného ošetrovania som v mesiaci marec1), apríl1),  máj1):

  • poskytoval dieťaťu/deťom osobne a celodenne starostlivosť/ošetrovanie počas celého obdobia.2)
  • poskytoval dieťaťu/deťom osobne a celodenne starostlivosť/ošetrovanie iba v dňoch:2) ...........................................................................................................................................................


V mesiaci, za ktorý podávam čestné vyhlásenie:

  • som mal nárok na mzdu alebo náhradu mzdy od zamestnávateľa v nasledovných dňoch/období...........................................................................................................................3)
  • nastali tieto iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné................................................................................................................................ 4)


Podľa § 227 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.


V prípade, ak mi bola nemocenská dávka vyplatená na základe nepravdivého čestného vyhlásenia som si vedomý skutočnosti, že neprávom vyplatenú dávku alebo jej časť som povinný vrátiť.


Som si vedomý skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa okolností prípadu by mohlo dôjsť aj naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona).

V ......................... dňa ........................................                          .........................................................

podpis

  1. nehodiace sa prečiarknite
  2. vyhovujúce označte  X, a tam, kde je to žiaduce doplňte dni, obdobia (stačí vyplniť 1 riadok)
  3. ak Vám zamestnávateľ vyplatil za niektoré dni mzdu (boli ste v práci alebo ste čerpali dovolenku), náhradu mzdy (za nevyčerpanú dovolenku, pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca a pod.) uveďte dni/obdobia, za ktoré Vám bola vyplatená
  4. doplňte text, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na ošetrovné (napr. dieťa bolo odhlásené z predškolského zariadenia v období od.... do....)

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.